Články

Každý týden dostáváme příležitost zamyslet se nad smlouvami, které jsme s Bohem uzavřeli. Když způsobile přijímáme svátost, znovu se zavazujeme, že budeme vždy pamatovat na Ježíše Krista a vezmeme na sebe Jeho jméno, a že o to budeme vždy usilovat.
Všichni jsou vítáni a zváni, aby během výročního vysílání generální konference naslouchali poselstvím o naději, pokoji a věčném životě, jež jsou dostupné díky Ježíši Kristu. Připojte se k nám na virtuální, celosvětové bohoslužbě.
Než jsem byl povolán územním sedmdesátníkem, procházel jsem jednou z nejnáročnějších etap své cesty víry.
Pak ale přišlo velikonoční ráno…
Oslavujme ženy na tomto celosvětovém zasvěcujícím shromáždění Pomocného sdružení. President Russell M. Nelson a členky Generálního předsednictva Pomocného sdružení promluví během tohoto celosvětového zasvěcujícího shromáždění Pomocného sdružení k ženám.
PODÍVEJTE SE na toto video znázorňující moc plynoucí z toho, když jsme učedníky Ježíše Krista. Dělit se o Kristovo SVĚTLO s druhými můžete i VY tím, že je budete mít rádi a budete jim sloužit tak, jak to činil Spasitel.
Srdečné Vás zveme na Slavnostní výkop při příležitosti zahájení výstavby komunitního/kůlového centra Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Alma pravil, že „malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké“. (3) Svědčím vám o tom, že není větší a důležitější věci v našem životě než to, že skrze tyto drobné zážitky s Duchem poznáme lásku, péči a milost našeho Nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista.