Poselství vedoucích území

Během každoročních oslav Vánoc začínáme přemýšlet o dárcích. Víme, že tím vůbec největším a nejdrahocennějším darem byl dar Usmíření Ježíše Krista, který byl dán Otcem i Synem.
Vzhledem k tomu, že se všechny tyto ctnosti soustřeďují na Krista a zaměřují na skutky, jsou nám v životě zdrojem síly.
Znamením opravdových věřících je to, že jsou „k sobě vespolek dobrotiví“. Efezským 4:31–32
Pán nás má rád pro to, kým jsme, a přeje si, abychom Ho slyšeli. Na to, abychom Ho slyšeli, musíme vynaložit úsilí. Jaké je největší přání vašeho srdce? Co můžeme dělat pro to, abychom Ho slyšeli?
Když jsme vnímaví vůči potřebám druhých, posvěcuje to náš život.
Aby jim Církev pomohla najít způsob, jak se více zaměřit na své spojení se Spasitelem, poskytla jim ‚nový program Děti a mládež‘.
Vzkříšení je jeden z největších darů, který jsme dostali od našeho Nebeského Otce. Jsme si tohoto velkého daru vědomi? Opravdu věříme, že k němu dojde?
President Russell M. Nelson učil: „Míra útoků protivníka na víru a na nás a naše rodiny exponenciálně narůstá. Abychom duchovně přežili, potřebujeme obranné strategie a proaktivní plány.“
Dokážete si představit úžasnější požehnání, než jakým je pracovat v partnerství se Spasitelem na uzdravování neduhů těch, kteří jsou kolem nás, a být nástrojem k jejich spasení?
Díky Spasiteli překonají zaslíbení věčnosti i ty nejtemnější pozemské zkoušky.
Přečtěte si plán a stanovte si cíle
Pamatujme letos, o těchto Vánocích, na to, na čem záleží nejvíce: je to láska, kterou Bůh chová ke každému z nás!