Poselství vedoucích území

Aby jim Církev pomohla najít způsob, jak se více zaměřit na své spojení se Spasitelem, poskytla jim ‚nový program Děti a mládež‘.
Vzkříšení je jeden z největších darů, který jsme dostali od našeho Nebeského Otce. Jsme si tohoto velkého daru vědomi? Opravdu věříme, že k němu dojde?
President Russell M. Nelson učil: „Míra útoků protivníka na víru a na nás a naše rodiny exponenciálně narůstá. Abychom duchovně přežili, potřebujeme obranné strategie a proaktivní plány.“
Dokážete si představit úžasnější požehnání, než jakým je pracovat v partnerství se Spasitelem na uzdravování neduhů těch, kteří jsou kolem nás, a být nástrojem k jejich spasení?
Díky Spasiteli překonají zaslíbení věčnosti i ty nejtemnější pozemské zkoušky.
Přečtěte si plán a stanovte si cíle
Pamatujme letos, o těchto Vánocích, na to, na čem záleží nejvíce: je to láska, kterou Bůh chová ke každému z nás!
Ať už se nacházíme uprostřed jakékoli obtíže, Nebeský Otec na nás vždy pamatuje a zná zkoušky, jež se snažíme překonat, jakkoli složité mohou být.
Otec nás neustále obrací ke svému Synovi – a ona radost, která pochází z toho, že se v životě zaměřujeme na Ježíše Krista, je skutečná, hluboká a trvalá. Je to plnost radosti.
Když se zdá, jako by naše pocity byly sotva dostačující na to, abychom se jimi mohli řídit, „sotva dostačující“ stále stačí a my se i tak můžeme rozhodnout se jimi řídit!
Ježíš Kristus strávil svůj čas tím, že sloužil a žehnal všem, a my, jako Jeho učedníci, jsme vybízeni, abychom činili totéž.
Nejposvátnější místa, která na zemi máme, jsou chrámy, jež vydávají svědectví o zásadní úloze Spasitele v chrámovém uctívání.