Prohlubujme svou víru prostřednictvím Kristovy nepomíjející lásky

Poselství vedoucích území

Starší Kearon
Starší Patrick Kearon, Velká Británie President území Evropa

Spasitel je dokonalým příkladem lásky v myšlenkách, slovech i činech. Jeho láskyplnou povahu nám přibližují písma. Když Vykupitel umýval apoštolům nohy, učil: „Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého.“ [1] Kristus nás vyzývá, abychom hledali možnosti, jak v životě projevovat a pociťovat větší lásku.

Díky tomuto jednoduchému plánu se nám dostává příležitostí poznávat Spasitele a Jeho lásku. K Němu a k Jeho učení nás přivádějí blíže následující tři kroky.


Zaprvé, přiveďte přítele. Spasitel miluje naprosto všechny děti Boží. Můžeme dospět k tomu, abychom sebe i druhé vnímali tak, jak nás vidí On. Buďte dobrým přítelem. Prostá textová zpráva nebo telefonát mohou v životě druhého znamenat mnoho. Pozvěte některého z přátel, aby s vámi šel na procházku, na jídlo nebo na shromáždění. Díky tomu lépe poznáte jeho radosti i potřeby a budete mít příležitost dělit se o čistou lásku Kristovu.[2]


Zadruhé, staňte se duchovně a časně soběstačnými. Když přijde zjevení, zareagujte rychle. Zjevení se může týkat jak duchovních, tak časných záležitostí. Více duchovní síly můžeme získat prostřednictvím toho, že budeme pravidelněji číst písma a postit se s větším záměrem. Můžete obdržet nabádání, abyste si doplnili vzdělání, ucházeli se o lepší práci nebo si uspořili více peněz. Když získáte větší soběstačnost, budete schopni lépe posilovat druhé. 


Zatřetí, najděte některého svého předka. Když najdete některého svého předka, můžete se dozvědět více o tom, kdo jste a odkud pocházíte. Toto poznání vám pomůže ještě lépe porozumět tomu, kam směřujete. Objevíte-li nové spojitosti ve vztahu ke svým předkům, ještě hlouběji porozumíte tomu, že jste milovanou dcerou nebo milovaným synem Božím.


Budete-li vytrvale jednat podle těchto tří výzev a stanovíte-li si pro každou z nich určitý cíl, začnete získávat odměnu slíbenou těm, kteří usilují o spravedlivost, a to pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde.[3] Budete-li pracovat na těchto cílech se stálou křesťanskou láskou, budete si více vážit přínosu evangelia a pociťovat větší touhu se o ně dělit.[4][1] Jan 13:34
[2] Moroni 7:47
[3] Nauka a smlouvy 59:23
[4] Alma 34:4