Pokyny týkající se bezpečného návratu k církevním shromážděním a akcím

Shromáždění

Církevní vedoucí České republiky rozhodli o tom, že nedělní shromáždění s osobní účastí budou v kůlu Praha obnovena v neděli 5. 7. 2020. Učinili tak v souladu s pokyny Prvního předsednictva a Předsednictva území Evropa.

Obnovení shromáždění s osobní účastí bude probíhat ve dvou fázích, přičemž ve všech fázích budou vždy dodržována vládní nařízení a pokyny od vedoucích Církve, aby se chránilo zdraví a bezpečí všech zúčastněných. V první fázi, která je nyní spuštěna, budou zkrácená nedělní shromáždění svátosti ve sborovém domě v počtu maximálně 99 osob. Následně bude probíhat také výuka nedělní školy, Pomocného sdružení, Kvóra starších, výuka mládeže, Primárky atd., vše v režimu zkrácených shromáždění. Všechna ostatní shromáždění, schůzky a akce budou také zkráceny, nebo budou probíhat na dálku pomocí techniky.

Dodržování těchto pokynů bude vyžadováno od všech členů, případně přátel Církve, kteří se shromáždění zúčastní.

Pokyny pro bezpečný návrat k církevním shromážděním:

 1. Postupujte prosím jak podle církevních pokynů, tak podle vládních nařízení. Ačkoli mnohá vládní opatření již byla uvolněna, Církev zůstává opatrnou a některá opatření jsou v církevních budovách a na církevních akcích nadále v platnosti. 
 2. Na základě uvolnění opatření vládou ČR bylo k 1. 7. 2020 zrušené povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech (kromě regionů s vyšší koncentrací výskytu Covid-19). Nadále již není nutné mít na shromáždění ve většině sborů a odboček nasazenu roušku (s výjimkou nositelů kněžství sloužících u svátosti, viz níže). Sledujte tedy aktuální vládní nařízení platná pro váš region.
 3. Pokud se necítíte dobře, pokud jste byli vyzváni, abyste zůstali v karanténě, nebo pokud se u vás projevují tyto příznaky: horečka, kašel, dušnost, bolest hlavy, rýma či bolest v krku, nenavštěvujte prosím shromáždění a zůstaňte doma.
 4. Během shromáždění a v průběhu dalších schůzek je vyžadováno dodržení sociálních rozestupů alespoň 2 m. Členové jedné domácnosti mohou sedět pospolu, ale ostatní mají sedět v náležité vzdálenosti vedle sebe i před a za sebou.
 5. Dbejte na časté mytí rukou, případně na jejich desinfekci prostředky k tomu určenými. Ve všech sborových domech byly u vchodu nainstalovány stojany s desinfekcí – používejte ji prosím! Na shromážděních si zatím stále ještě nepodávejte ruce ani se navzájem neobjímejte.
 6. Předsednictvo území doporučilo zkrátit délku nedělního shromáždění. Shromáždění svátosti je doporučeno zkrátit na 35 až 45 minut. Během shromáždění svátosti tak bude čas pouze na jeden proslov. Druhá část shromáždění bude také zkrácená na 35 až 45 minut. Lekce během druhé části se budou konat dle standardního rozvrhu - 1. a 3. neděli Nedělní škola a 2. a 4. kněžské shromáždění, Pomocné sdružení, Mladé ženy a kvora Aronova kněžství. Primárky se budou konat každý týden a vedoucí Primárek mají po poradě s odpovědným členem biskupstva či předsednictva odbočky rozhodnout o tom, zda se během zkráceného shromáždění Primárek bude konat jen společné zpívání pro všechny děti, nebo jen lekce pro jednotlivé třídy Primárek, nebo obojí. Další pokyny ohledně výuky v Primárkách dostanou předsednictva Primárek sborů a odboček od předsednictva Primárek kůlu.
 7. Z důvodu prevence nákazy bude dále pozastaveno společné zpívání písní na shromáždění a také činnost pěveckých sborů. Pro zajištění hudby na shromáždění bude možno využít instrumentální doprovod nebo sólový zpěv. Může tedy hrát jen hudební doprovod, případně může zpívat někdo vepředu. Při zpěvu totiž do vzduchu šíříme značné množství kapének, což je jeden z nejčastějších způsobů šíření virových onemocnění. O uvolnění tohoto i dalších omezení ze strany Církve vás budeme průběžně informovat.

Vedoucí sborů a odboček již byli seznámeni s pokyny týkajícími se přípravy kaplí k bohoslužbám a k přípravě svátosti:

 1. Věnujte prosím zvláštní pozornost členům, kteří jsou kvůli svému zdravotnímu stavu či věku vystaveni vysokému riziku. Tam, kde je to zapotřebí, mohou v rámci fáze 1 biskupové a presidenti odboček i nadále dávat způsobilým nositelům kněžství oprávnění k tomu, aby připravovali a vykonávali obřad svátosti doma. Pokud v domově žádní způsobilí nositelé kněžství nejsou, může biskup oprávnit jiné způsobilé nositele kněžství ve sboru k tomu, aby připravovali a vykonávali obřad svátosti v domovech členů, kteří o to požádají.
 2. Žehnání svátosti: ujistěte se, že kdokoliv žehná, nebo roznáší svátost, nejeví žádné známky jakékoli nemoci. Je vyžadováno, aby bratři, kteří připravují, žehnají, roznáší nebo sklízejí svátost, měli celou dobu nasazenu roušku. Před přípravou svátosti (tj. před manipulací s ubrusy, podnosy, chlebem a vodou) si musí bratři očistit ruce desinfekčním prostředkem. Totéž musí udělat bezprostředně před lámáním chleba během písně ke svátosti. Ke zvýšení ochrany mohou bratří použít také ochranné rukavice, ale ty jsou na rozdíl od roušky jen doporučeny, nikoli vyžadovány. Bratři, při lámání chleba oddělte jednotlivé kousky chleba co nejdále od sebe. Stejně tak je vhodné nechat na podnosech s vodou větší prostor mezi kalíšky s vodou. Možná tedy bude nezbytné, aby se pro chléb i pro vodu použilo více podnosů nebo aby byla na stole se svátostí během žehnání část chleba a vody oddělena stranou na talířku a ve sklenici a poté doplněna na podnosy při druhém či třetím kole roznášení. Prosíme všechny členy, aby si chléb i kalíšky z podnosů brali opatrně tak, aby se svými prsty dotkli jen jednoho kousku chleba nebo jednoho kalíšku a ten si vzali.
 3. Po skončení shromáždění mají nositelé kněžství uklízející svátost všechny podnosy řádně vydesinfikovat.
 4. Vedoucí mají zajistit, aby budovy byly po každém shromáždění důkladně vyčištěny – zvláště místa, kterých se lidé dotýkají, jako jsou například dveřní kliky, vypínače světel, mikrofony, řečnické pulty, opěradla židlí, ramínka v šatnách, klavíry či varhany atd. Členové provádějící úklid by měli být seznámeni s tím, jak úklid provádět. Podrobnosti byly vedoucím zaslány ve zvláštním e-mailu.
 5. Desinfekční prostředky jsou v kaplích dostupné. Pravidelně kontrolujte stojany s desinfekcí u vchodu a v případě potřeby desinfekci doplňte.

Jak už bylo oznámeno dříve, obnovení osobní účasti na shromážděních je možností, nikoli požadavkem. Tajemník kůlu, Ondřej Šnajdar, v závěru seznámení s pokyny dodal: „Pro mnohé z nás nebude snadné nebo příjemné vyměnit pohodlnost sledování shromáždění v domově za shromáždění v kapli. Vím však, že i přes to, že návrat do kaplí bude pro nás pro všechny obtížný, budeme všichni navzájem posíleni novým odhodláním.“