Dopis územního předsednictva – plán území pro rok 2015

Dopis územního předsednictva – plán území pro rok 2015

Bratři a sestry,

velmi si vážíme všeho, čím přispíváte k budování království v území Evropa.

V rámci cíle, o jehož naplnění usilujeme a kterým je zdvojnásobení počtu aktivních členů Církve v Evropě, bychom se s Vámi chtěli podělit o plán území Evropa pro rok 2015. Chtěli bychom být svědky toho, že život lidí naplňuje radost a že se připravují na to, že půjdou do chrámu, aby přijali obřady a uzavřeli smlouvy, které jsou nezbytné pro oslavení jejich rodiny. Přáli bychom si, aby všichni přišli ke Kristu.

Plán území se zaměřuje na tři jednoduché cíle neboli výzvy: 1. Přiveďte přítele; 2. Staňte se duchovně a časně soběstačnými; a 3. Najděte některého svého předka. Pomocí odkazu uvedeného na této stránce si prosím stáhněte plán území Evropa pro rok 2015. Je zde rovněž uveden odkaz na krátké video, v němž se dozvíte, jak můžeme kartičku, která je jeho součástí, využít k tomu, abychom dosáhli svých cílů. Najděte si prosím příležitost k tomu, abyste si tento plán s modlitbou prošli a stanovili si cíle, a to jak osobní, tak rodinné, a pak s námi aktivně spolupracovali na tom, aby se v této části Pánovy vinice uskutečnila Jeho vize.

P ř ive ď te p ř í tele Sta ň te se duchovn ě a č asn ě sob ě sta č n ý mi Najd ě te n ě kter é ho sv é ho p ř edka

Svědčíme o tom, že malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké“. Rovněž víme, že slib, který nám dal starší M. Russell Ballard, je pravdivý: „Když se člověk naučí ovládat zásady stanovování cílů, bude schopen učinit velký rozdíl ve výsledcích, jichž v tomto životě dosáhne. Slibujeme, že když se budeme společně snažit dosáhnout těchto cílů, bude se největší pokrok projevovat v osobním životě dětí Božích.

ž e mal ý mi a prost ý mi v ě cmi se uskute čň uj í v ě ci velik é“ „Kdy ž se č lov ě k nau č í ovl á dat z á sady stanovov á n í c í l ů , bude schopen u č init velký rozdíl ve výsledcích, jich ž v tomto ž ivot ě dos á hne.

Děkujeme Vám za Vaši nesobeckou službu a oddanost Spasiteli.

Předsednictvo území Evropa


Odkazy:
- Plán území Evropa 2015 (PDF)
- Kartička (PDF)

        [brightcove:40272624105353746200-ces-cz]
        

Stáhnout video