Dolaďuje se: Církev aktualizuje pokyny pro zasílání příspěvků do nového zpěvníku náboženských písní a zpěvníku pro děti

Od té doby, co Církev před deseti měsíci oznámila, že bude sjednocovat a aktualizovat zpěvník Náboženské písněZpěvník pro děti, obdržela odpovědi z dotazníků a nové písně k posouzení z více než 40 zemí. 

V průběhu aktualizace byly uveřejněny nové informace ohledně strategických cílů pro výběr písní, a také naukové priority pro nové písně zaslané k posouzení. Aktualizované pokyny pro obsah písní zasílaných k posouzení a hlavní myšlenky pomáhají členům před konečným datem pro odevzdání, jež je 1. července 2019, lépe pochopit, na která témata z evangelia se mají při přípravě a zasílání písní zaměřit.

Co můžete udělat

Svatí posledních dnů z celého světa jsou povzbuzováni, aby se do procesu aktualizace zapojili, řekl starší Erich W. Kopischke, sedmdesátník – generální autorita a poradce pro aktualizaci zpěvníků. „Vyzýváme všechny členy Pánovy Církve, kterým bylo požehnáno hudebním nebo básnickým talentem, aby se o tyto talenty ochotně podělili podle vedení Ducha,“ řekl.

Zapojit se můžete takto:

Členové výborů pro aktualizaci

Pod vedením Prvního předsednictva byl povolány a ustanoveny výbory pro náboženské písně a pro písně pro děti, které mají doporučit aktualizace zpěvníku náboženských písní a zpěvníku pro děti.

„Členové výborů mají odborné znalosti z mnoha různých oblastí, včetně hudby, vzdělávání, literatury, světových kultur a církevní nauky,“ řekla Audrey Livingstonová, produktová manažerka posvátné hudby a tajemnice obou výborů.

Skládání posvátné hudby pro bohoslužby a její výběr je v Církvi ctěná tradice, řekl starší Kopischke.

„Emma Smithová byla v této dispenzaci první, koho Pán vyvolil, aby vybral posvátnou hudbu, která se bude v Jeho znovuzřízené Církvi používat. To, co platilo v Emmině době, platí i dnes: Pána těší píseň srdce; náboženské a jiné písně spravedlivých považuje za modlitby a zaslíbil, že tyto modlitby zodpoví vyléváním požehnání na hlavu všech, kteří je zpívají. Nyní Pánův prorok povolal další jedince, aby vybrali posvátnou hudbu pro tuto dobu a čas, kdy jako Církev pokračujeme v přípravě Božího království na zemi pro Spasitelův Druhý příchod,“ řekl starší Kopischke.

Výbory zvažují různé údaje, aby zajistily, že jejich doporučení budou dobrá, řekl Steve Schank, manažer církevní hudby zvolený za předsedu obou výborů. 

Členové výborů však nečiní konečné rozhodnutí ohledně toho, co ve zpěvnících bude nebo nebude zahrnuto. 

„Účelem těchto výborů je poskytnout doporučení generálním autoritám Církve,“ řekl Schank. „O tom, co ve zpěvnících bude, rozhodne První předsednictvo a Kvorum dvanácti apoštolů, tyto výbory tudíž nejsou rozhodovacími orgány, ale orgány doporučujícími.“

„Silně pociťujeme tíhu tohoto úkolu a jsme nesmírně vděčni za modlitby Svatých v náš prospěch,“ dodala Livingstonová.

Schank souhlasil a dále řekl: „I když se soustavně snažíme odvádět co nejlepší práci, uvědomujeme si, že naše nejlepší práce nestačí. Výbory při své práci spoléhají na Ducha, na Jeho vedení.“

Členové výboru pro náboženské písně
Členové výboru pro náboženské písně Zleva doprava, od zadní po přední řadu: Herbert Klopfer, Stephen Jones, Stephen Schank, Ryan Murphy, Cherilyn Worthenová, Carolyn Klopferová, Anfissa Silvaová, Sonja Poulterová a Audrey Livingstonová.
Členové výboru pro zpěvník pro děti
Členové výboru pro zpěvník pro děti Zleva doprava, od zadní po přední řadu: Jay Beck, Ryan Eggett, Stephen Schank, Jennefer Freeová, Cheryl Etiangová, Audrey Livingstonová a Jan Pinboroughová.

Strategické cíle a postup výběru

Do této chvíle oba výbory posoudily přes 1 200 hudebních skladeb, které se nacházejí v nejrůznějších hudebních církevních publikacích. 

„Výbor pro náboženské písně posoudil 341 písní v anglickém zpěvníku Náboženské písně a dalších 209 písní, které se nacházejí pouze v různých vydáních zpěvníku v jiných jazycích, než je angličtina,“ řekla Livingstonová. „Výbor pro písně pro děti posoudil 268 písní v anglickém Zpěvníku pro děti a dalších 86 písní, které se nacházejí pouze v různých vydáních zpěvníku v jiných jazycích, než je angličtina.“

Schank řekl, že výbory se při procesu doporučování řídí následujícími pěti strategickými cíly. 

Posvátná hudba Církve má:

  1. Posilovat víru v našeho Nebeského Otce a Jeho Syna, Ježíše Krista, a uctívat Je.
  2. Mocně a jasně učit základní nauce evangelia.
  3. Vybízet k radostnému zpěvu doma i v Církvi.
  4. Utěšovat znavené a inspirovat členy Církve, aby vytrvali ve víře.
  5. Sjednotit členy po celé Církvi.

„Výbory budou pomocí těchto cílů posuzovat i další písně, včetně oblíbených písní z jiných křesťanských tradic a nově zaslaných písní,“ řekl Schank.

Jaké aktualizace výbory doporučují?

Kromě posuzování toho, které písně zahrnout, oba výbory také navrhují úpravy textu a hudby. Obvykle navrhují takové změny, které zajistí, aby písně lépe odpovídaly výše zmíněným cílům.

„Ve většině případů jsou doporučené úpravy střídmými vylepšeními, například změna jediného slova nebo části textu tak, aby slova písně byla kulturně citlivější nebo naukově správná, nebo snížení tóniny hudby, aby se píseň snáze zpívala,“ řekla Livingstonová.

Takovéto změny jsou součástí běžné redakční praxe, kterou se řídily i předchozí aktualizace zpěvníku, dodal Schank. 

„Například zpěvník Náboženských písní z roku 1985 zahrnoval 244 písní s upravenou hudbou a 75 písní s upraveným textem,“ řekl. „Ve skutečnosti bylo pouze 18 písní ve zpěvníku z roku 1985 zachováno z předchozího vydání bez jakýchkoli změn.“

Doporučení zaslaná členy

Církev nevídaně vyzvala Svaté posledních dnů po celém světě, aby se do aktualizace zapojili vyplněním online dotazníku, kde mohou podat návrhy ohledně nových sbírek písní, řekl Schank. 

Do dnešního dne členové nejčastěji navrhovali píseň „Prameni všech požehnání“. Schank poznamenal, že tato píseň byla publikována v předchozích vydáních církevního zpěvníku, ale z anglické verze zpěvníku z roku 1985 byla vyjmuta kvůli tomu, že se nepoužívala. Uznal, že aranžmá z roku 1993 od Macka Wilberga „vdechlo písni nový život“ a přineslo jí širokou popularitu. 

Mnozí z respondentů dotazníku dále navrhli, aby Církev přejala písně z jiných křesťanských tradic – například píseň „Amazing Grace“ [„Úžasná milost“], kterou Církev zatím nikdy nepublikovala. 

Další návrhy zahrnují známé církevní písně, které nikdy předtím nebyly ve zpěvníku náboženských písní nebo zpěvníku pro děti zahrnuty, například píseň „Kdyby stál Spasitel za mnou“.

Bez ohledu na to, jakými změnami církevní hudba v následujících letech projde, se Schank a Livingstonová shodují, že záměr církevní hudby zůstane stejný: Inspirovat všechny, kteří ji slyší, aby pokračovali po Spasitelově cestě smluv. 

„Posvátná hudba posílí rodiny a jednotlivce skrze na domov zaměřený a Církví podporovaný přístup, který bude učit nauce, posílí víru a napomůže lepšímu osobnímu uctívání,“ řekla Livingstonová.