Zvláštní generální konference o slavném Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista

Jesus heals people on the American continent
Russell M. Nelson

Drazí bratři, sestry a přátelé,

jsem si vědom toho, že v nynější době vás tíží na mysli obavy o vaše zdraví, zdraví vaší rodiny, ekonomiku a vlastní zaměstnání. Pandemie nákazy COVID-19 i nadále ovlivňuje náš život a narušuje běžné činnosti. Mimo to nepochybně čelíte i dalším obtížím. Nedávná zemětřesení v Salt Lake City představují jen jeden příklad dalších zdrojů stresu, který stupňuje naše obavy.

Kvůli těmto obtížím mají mnozí z nás pocit, že ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Přemýšlí, na co se mohou v tomto období zmatku skutečně spolehnout.

To mi připomíná rozhovor, který jsem nedávno vedl s jedním blízkým přítelem. Tento člověk býval vysoce postaveným představitelem státní správy v jiné zemi a známe se již léta. Když jsem ho naposledy navštívil, překvapilo mě, když jsem viděl, že ho na naši schůzku vezou v invalidním vozíku.

Tento křehký muž pak promluvil. „Jsem už nějakou dobu velmi nemocen,“ řekl. „Většinu dní jen ležím v posteli, dívám se do stropu a přeji si poznat, co je pravda.“

Během obtížných období dodá člověku jen máloco takového povzbuzení a útěchy jako pravda. Apoštol Pavel předvídal naši dobu a prorokoval, že přijdou těžká období. Dodal, že MNOZÍ se budou neustále učit, aniž by kdy byli schopni dojít poznání pravdy.

Pravdou je, že uprostřed chmurné temnoty rozbouřeného světa září světlo Ježíše Krista stále jasněji. Ježíš může promlouvat pravdu k naší mysli a k našemu srdci, budeme-li se na Něj obracet a naučíme-li se Mu naslouchat.

V souvislosti s tím se těšíme na nadcházející generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která proběhne 4.–5. dubna a během níž si vyslechneme poselství vedoucích Církve o slavném Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista a o tom, jak nám Jeho evangelium vnáší do života pokoj.

Vzhledem k tomu, že v současné době není možné pořádat velká shromáždění, bude mít tato konference odlišnou podobu. Ale pravdě, že Ježíš Kristus je náš Spasitel a Vykupitel – a že na zemi byla znovuzřízena plnost Jeho evangelia – se tam bude učit jako vždy.

Vřele zvu všechny, bez ohledu na jejich náboženské vyznání, aby se k nám připojili prostřednictvím techniky a radovali se z povzbudivé moci zjevené pravdy. Mám vás rád. Modlím se za vás. A ujišťuji vás, že Pán nad námi v této obtížné době bdí.

President Nelson