Život Josepha Smitha – znovuzřízení kněžství

Zjistěte více o znovuzřízení Kristovy Církve

Gemälde von zwei betenden Männern und einem Engel der einem von ihnen die Hände auflegt

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že kněžství je pravomoc jednat v Božím jménu delegovaná Bohem člověku. Když Ježíš Kristus žil na zemi, předal svým apoštolům kněžství. Svatí Posledních dnů věří, že po ukřižování Ježíše Krista a po smrti apoštolů byla plnost Kristova evangelia, včetně kněžství, ze země odňata. (Viz „Restoration of the Priesthood“, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng.) Také věří, že v roce 1829 bylo kněžství na zemi znovuzřízeno, když ho nebeští poslové předali Proroku Josephu Smithovi. Pro Svaté posledních dnů je znovuzřízení kněžství důležitou událostí v historii Církve.

Čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří ohledně kněžství?

Svatí posledních dnů věří, že existují dvě různá kněžství (viz NaS 107:1) – Aronovo kněžství a Melchisedechovo kněžství. Také věří, že Aronovo kněžství je kněžství menší neboli přípravné a Melchisedechovo kněžství je kněžství větší.

Aronovo kněžství

Joseph Smith se o Aronově kněžství dozvěděl poté, co při překládání Knihy Mormonovy narazil na zmínku o křtu na odpuštění hříchů. 15. května 1829 se Joseph a jeho písař, Oliver Cowdery, odebrali do lesa, aby se pomodlili ohledně toho, co o křtu četli. V odpověď na jejich modlitbu sestoupil z nebe Jan Křtitel a předal Josephovi a Oliverovi Aronovo kněžství, které obsahuje pravomoc křtít. (Viz Joseph Smith–Životopis 1:68–72.)

V dnešní době může být Aronovo kněžství předáno způsobilým mladým mužům počínaje věkem 12 let. Svatí posledních dnů věří, že v Aronově kněžství je několik různých úřadů, které mají své konkrétní zodpovědnosti. Mezi tyto úřady patří jáhen, učitel, kněz a biskup. (Viz NaS 107:13–14, 85–88.) Nositelé kněžství postupují do vyšších úřadů podle toho, jak se dál rozvíjejí v evangeliu. Mezi povinnosti různých úřadů v Aronově kněžství patří žehnání a roznášení svátosti, křtění a dohlížení na časné potřeby členů Církve. (Viz „Aaronic Priesthood“, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng.)

Melchisedechovo kněžství

Svatí posledních dnů věří, že Melchisedechovo neboli větší kněžství bylo rovněž znovuzřízeno skrze Proroka Josepha Smitha. Přesné datum znovuzřízení Melchisedechova kněžství není známo, ale došlo k němu několik týdnů po znovuzřízení kněžství Aronova v roce 1829. (Viz Doctrine and Covenants and Church History Gospel Doctrine Teacher’s Manual [1999], 45.) Josephovi a Oliverovi se zjevili dávní apoštolové Petr, Jakub a Jan a předali jim Melchisedechovo kněžství.

Svatí posledních dnů věří, že nositeli Melchisedechova kněžství mohou být způsobilí dospělí mužští členové Církve. Melchisedechovo kněžství je pojmenováno po Melchisedechovi, význačném vysokém knězi z dob Abrahama. (Viz NaS 107:2–4.) Toto kněžství zahrnuje pravomoc předávat zvláštní kněžská požehnání pro útěchu, rady a uzdravení a pravomoc udílet dar Ducha Svatého. Svatí posledních dnů ve skutečnosti věří, že v obřadech Melchisedechova kněžství „se projevuje moc božskosti“ (NaS 84:20; viz také „Melchizedek Priesthood“, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng.)

Získejte další informace

Svatí posledních dnů věří, že znovuzřízení kněžství v květnu 1829 není jen historickou skutečností, ale i zázrakem a neuvěřitelným požehnáním pro všechny Boží děti. Chcete-li se dozvědět více o znovuzřízení Kristovy Církve, navštivte stránky pojdtekekristu.org.