Z historie sboru Uherské Hradiště

Ivana Dynková, březen 2021

Založení odbočky Uherské Hradiště, 5. 10. 1986
Založení odbočky Uherské Hradiště, 5. 10. 1986

Rané začátky působení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Uherském Hradišti (v tehdejším socialistickém Československu) se datují do druhé poloviny 80. let minulého století, kdy tato církev byla v naší zemi ilegální.  Spousta z nás Církev poznala skrze jógu vedenou Olinkou Kovářovou Campora a bratrem Otakarem Vojkůvkou a jejich jóga tábory v Radňovicích. Z počátku jsme dojížděli na shromáždění do Brna, což bylo pro nás 2 hodiny jízdy vlakem. Scházeli jsme se u Vojkůvků v jejich rodinném domě, křty probíhaly většinou na brněnské přehradě – tajně, pod rouškou tmy.

V Uherském Hradišti zorganizoval odbočku Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů prezident Wondra dne 5. října 1986. Bylo to v bytě manželů Zdeňka a Dany Kovářových. Předsedou odbočky byl povolán bratr Zdeněk Kovář a jeho rádcové byli bratr Marek a bratr Petr Kasanovi. Mottem pro náš sbor byl verš z I. Petr 2:6: „Hle, kladu na Sion kámen vyvolený!“ Od této doby se tajně scházelo asi 15-20 osob v bytech členů, kteří poskytli své domovy jako útočiště božího království a vystavovali se tím nebezpečí pronásledování ze strany státních orgánů. Mezi statečné svaté patří rodina Kovářova, Kasanova, Lovecká, a sestry Františka Habartová a Ludmila Kovářová.

V srpnu 1988 podnikli někteří členové odbočky svou první cestu do chrámu Freiberg. Mimo pravidelné nedělní bohoslužby se občas konaly výlety, kde byli přizváni i přátelé Církve a začínala se rozvíjet misionářská činnost členů odbočky. Odbočka se pomalu rozrůstala, na bohoslužby přijížděli členové ze Zlína, z Ostravy, z Frýdku-Místku, z Trenčína aj.

Významným zlomem byl pád železné opony po Sametové revoluci 17. listopadu 1989. Byla to velká událost, kterou jsme si již dlouho všichni tajně přáli. Byli jsme svědky velkého zázraku, kdy Bůh osvobodil naši zemi, a my byli svobodní! V prosinci na shromáždění promluvil bratr Otakar Vojkůvka: „ Padesát let se modlím, aby přišla chvíle svobody, duchovní svobody národa, národa, který je obdivuhodně duchaplný. Bůh vás posílá, abyste lidem ukazovali cestu. Buďte vděční za tuto výsadu a konejte tak. Staňte se misionáři LÁSKY.“

Legalizace Církve v naší zemi 21. února 1990 přinesla pro členy velké změny. Do odbočky Uherské Hradiště přišli první dva misionáři z USA, starší Watterson a starší Stapley. Začalo se hledat vhodné místo pro shromažďování a bohoslužby. Po otevření hranic se z Uherského Hradiště vydal na svoji misii do USA první novodobý misionář z Československa a celého východního bloku, bratr Martin Pilka.

Milým překvapením bylo pozvání našich členů od rakouského sboru do Vídně na přátelské víkendové setkání v lednu 1990. Společně s rakouskými členy jsme měli možnost zahrát si volejbal, zatancovat si a v neděli se účastnit shromáždění svátosti a primárek. Byl to pro nás mocný zážitek. Měli jsme možnost vidět, jak Pán pracuje i na jiných místech, jednotu ducha a co nás čeká, budeme-li věrni Pánu. Na základě tohoto mocného setkání odbočka Uherské Hradiště začala pořádat každoročně Mikulášský volejbalový turnaj, který má pod palcem bratr Milan Sekanina. Jeden volejbalový ročník byl organizován i s mezinárodní účastí družstev z Maďarska a z Rakouska a měl velký ohlas. V roce 2020 se měl konat jubilejní 30. Mikulášský volejbalový turnaj, který kvůli pandemii Covid-19 bohužel nebylo možné uskutečnit.

Obrovskou posilou víry a úžasným duchovním přílivem bylo setkání členů Církve a přátel s prezidentem Gordonem B. Hinckleym z prvního předsednictva Církve v Brně dne 5. září 1990. Ve svém velkolepém poselství pronesl: „Vážím si Československa. Je to země s bohatou historií… Jste velký národ, který se znovuzrodil! Jste duchaplným národem, který si váží světla, lásky a svobody! Vaše vlast se stala středem zájmu světa, i já jsem se zajímal o vás. Dívám se na vás jako na bratry a sestry, miluji vás. Bůh vám žehnej i apoštolové. Mějte víru, studujte písma. Mějte v srdcích mír, lásku v domovech, jídlo na stolech, střechu nad hlavou. Mějte víru v Církev. Dnes je již 7 milionů členů, je v ní 100 národů. Váš národ též. Zúčastníte se stolu Páně. Bůh vám žehnej ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Práce v naší odbočce se začala více zaměřovat na misionářskou činnost. Mladí členové začali zakládat své rodiny a odbočka se začala rozrůstat. Církevní aktivity se zaměřovaly i na rodiny. Aby se přátelé a rodiny mohly více setkávat, pořádaly se v létě tábory. Misionáři byli nedílnou a nepostradatelnou součástí sboru. Bylo to období velkého zájmu mladých lidí o Církev. Mnozí se nechali pokřtít po velmi krátké době, ale bylo také mnoho těch, jejichž svědectví nebylo dostatečně pevné a založené na poznání Ježíše Krista a záhy po odchodu misionářů se stali neaktivními. Skalních členů zůstalo aktivních asi 40. V této době odešla naše největší misionářka Olga Kovářová do USA, zůstala s námi nadále v kontaktu a podporuje nás i na dálku.

Od roku 2004 je v naší odbočce významně posílena skupina mládeže. Vyrůstá nám zde druhá generace pionýrů, jejichž srdce hoří plamenem víry a přicházely i nové dušinky. Vytvořil se velmi pevný kolektiv a díky neúnavnému vedení bratra Jaroslava Kvasničky st. se každý týden v pátek večer koná setkávání mládeže VOS. Rovněž s mladými podnikal cesty do chrámu Freiberg na křestní obřady. Svou víru a oddanost Ježíši Kristu mladí ukázali v praxi, když postupně jeden po druhém zasvětili svůj nejlepší čas službě na misii.

Po 15. květnu 2016, kdy byl zorganisován Kůl Praha prezident kůlu Praha Martin Pilka na shromáždění oznámil Pánův záměr ohledně spojení dvou odboček, Uherské Hradiště a Zlín, a tím byl založen sbor Uherské Hradiště. Novým biskupem sboru byl povolán bratr Milan Dynka a jeho 1. rádce bratr Ivo Janoušek. Mezi členy zavládlo překvapení a zároveň radostné pocity. S láskou přivítali členy ze zlínské odbočky, kteří se shromáždění účastnili. Sbor Uherské Hradiště má v současnosti 221 členů, z toho se asi 60 pravidelně účastní nedělních bohoslužeb. Naši kapli naleznete na adrese Náměstí Míru 292, Uherské Hradiště.

Sbor pořádá kromě pravidelných nedělních shromáždění i další aktivity pro své členy i širokou veřejnost. Mezi ně patří například:

  • Bezplatné Kurzy angličtiny (případně španělštiny) s misionáři
  • VOS setkávání mládeže
  • Středeční studium nedělní školy po skupinkách po telefonu

Nelze opomenout oddanou, upřímnou a nezištnou službu všech, kteří se v našem sboru podílejí na vytvoření kousku nebe na zemi. Ruka Páně nás vede v tomto čase a my jsme stále připraveni konat Jeho dílo. Mnozí členové byli štědře obdarováni talenty, které využívají pro potěšení a povznesení druhých – a to nejenom členů sboru, ale i veřejnosti. Když se ohlédneme, vidíme velká požehnání na všech těchto členech a jejich rodinách a jsme za to Pánu velice vděční.

Uherské Hradiště 2019

 

 

Odbočka Kroměříž
Tomáš Mikulenka, 6. 11. 2020

První členové na Kroměřížsku byli pokřtění v letech 1990–1991. V té době tito členové a zájemci dojížděli na shromáždění do 45 km vzdálené odbočky v Uherském Hradišti, ale už od května 1991 mohli mít samostatná nedělní shromáždění přímo v Kroměříži.

Odbočka Kroměříž byla založena dne 6. října 1991, do určité míry jako odbočka „studentská“, protože většina jejích členů v té době navštěvovala střední školu nebo konzervatoř. Jako nově povolaný president odbočky jsem měl příležitost úzce spolupracovat s misionáři – byli téměř mými vrstevníky – a často jsem obdivoval jejich nasazení, pokoru a ochotu pracovat na sobě, učit se novým věcem a sloužit Pánu. Jak léta ubíhala, studenti odešli na univerzity do jiných měst, kde se zpravidla také usadili a založili rodiny. Bylo proto účelné spojit kroměřížskou odbočku s odbočkou ve Zlíně, k čemuž došlo v létě 1999.

Více: …

 

 

Odbočka Zlín

Ivo Janoušek, 8. 11. 2020

Když byla založena odbočka v Kroměříží, začali odtud postupně misionáři dojíždět i do Zlína a v druhé polovině roku 1993 pokřtili několik zlínských zájemců. Ve Zlíně bydlel i bratr Janoušek, který vstoupil do Církve v roce 1988 v Brně, ale v té době byl členem odbočky Uherské Hradiště. Předsednictvo okrsku Brno jej požádalo, aby i s rodinou přešli do kroměřížské odbočky, aby se s novými členy ze Zlína mohli lépe seznámit a podporovat je. Postupně s dalšími nově pokřtěnými vytvořili v rámci odbočky Kroměříž skupinu Zlín, později samostatnou odbočku Zlín.

Dne 8. srpna 1993 se v obývacím pokoji manželů Janouškových konalo první shromáždění Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ve Zlíně. Zúčastnilo se ho 8 členů a zájemců a starší McCotter a Francis, první zlínští misionáři. Od roku 1994, kdy proběhly další křty, probíhala nedělní shromáždění již v pronajatém sále domu kultury. V dalších letech se nedělní shromáždění postupně konala také v prostorách zlínského zámku či Baťovy vily. Do konce roku 1997 měla odbočka Zlín 26 pokřtěných členů. V témže roce, v roce 1997, postihly tuto oblast velké povodně. Misionáři nezištně pomáhali obyvatelům Otrokovic a Zlína odstraňovat škody a díky tomu mnozí lidé měli příležitost opravit si mínění o naší Církvi.

Spolupráce a vzájemná podpora členů odboček Kroměříž a Zlín vyústila ve spojení těchto jednotek do jedné organizační jednotky – odbočky Zlín. K tomuto spojení došlo v létě roku 1999.

V roce 1998 získala odbočka Zlín do pronájmu nové prostory na ulici Soudní v centru Zlína. Protože tyto prostory byly k dispozici po celý týden, mohla odbočka organizovat kromě nedělních bohoslužeb i mimo nedělní aktivity. V těchto prostorách členové působili až do spojení s odbočkou Uherské Hradiště v roce 2016.

Poslední nedělní shromáždění se ve Zlíně konalo 25. září 2016. V té době měla odbočka Zlín přes 80 zapsaných členů. Kvůli tomu, že pocházeli z poměrně velkého území, okresů Zlín, Kroměříž a Vsetín, nebyla velká část z nich aktivní. Průměrná účast na nedělních shromážděních byla v té době kolem 16 osob.

Neděli 2. října 2016 už světili zlínští členové společně se sestrami a bratry v Uherském Hradišti jako členové nového sboru Uherské Hradiště, který vznikl sloučením obou odboček.

Více: …