Mimořádné výzvy celosvětových i místních vedoucích

Výzvy

Výzva k následování Ježíše

O Květné neděli 28. 3. 2021 president Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vystoupil s mimořádnou výzvou týkající se Svatého týdne a Velikonoc:

President Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
President Russell M. Nelson president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

„V posledním roce všichni čelíme dramatickým a nečekaným událostem. V takové nejistotě je jen jedna možnost, jak pociťovat pokoj – skutečný pokoj přesahující veškeré chápání. Tento pokoj plyne z víry v Pána Ježíše Krista. Když Spasitel trpěl za naše hříchy a slabosti, zemřel na kříži a opět vstal, přepsal historii lidstva. Díky Němu se nemusíme se svými nedostatky, hříchy a obavami vyrovnávat sami. Díky Němu smrtí vše nekončí. Vzkříšení čeká na každého, kdo kdy žil. Díky Němu mohou být rodiny spolu na věky. Díky Ježíši Kristu slavíme Velikonoce. A podstatou Velikonoc je pokoj a naděje.

O této Květné (neboli Palmové) neděli vás vyzývám, abyste tento týden učinili skutečně svatým, že si budete připomínat nejen palmové ratolesti, kterými lidé vítali Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma, ale že si budete připomínat i dlaně Jeho rukou. Podle Izaiáše Spasitel slíbil, že na vás nikdy nezapomene těmito slovy: ,Aj, na dlaních vyryl jsem tě.‘

Po všem, co pro vás Ježíš učinil, vás vyzývám, abyste v tomto Svatém týdnu udělali něco, čím budete následovat Jeho učení. Mohli byste se modlit s větší upřímností. Mohli byste někomu odpustit nebo pomoci příteli v nouzi. Ode dneška si můžete vytyčit nový duchovní cíl. Povzbuzuji vás, abyste se letos o Velikonocích zaměřili na Spasitele.

Ježíš Kristus žije! Jako náš vzkříšený a usmiřující Spasitel je připraven nám pomáhat růst díky dramatickým a nečekaným událostem v našem životě. V tomto velikonočním období Ho uctívejme a chvalme Ho za pokoj, naději, světlo a pravdu, jež nám přináší.“

Celé poselství můžete shlédnout zde: https://cz.cirkevjezisekrista.org/vyzva-k%C2%A0nasledovani-jezise-2021?lang=ces-cz

Výzva ke změně našeho srdce

V předvečer letošního Svatého týdne, v sobotu 27. 3. 2021 proběhl zvláštní fireside s presidentem Martinem Pilkou, presidentem kůlu Praha. Přečtěte si některé z výzev, které president Pilka jmenoval ve svém poselství.

President Martin Pilka, president Kůlu Praha Česká republika
President Martin Pilka president Kůlu Praha Česká republika

„To, co mění naše osudy, to, co mění skutečnosti, které jsou kolem nás, je právě to, jak k nim přistupujeme v našem srdci. Jak je naše srdce připraveno být na straně Boží.

V Nauce a smlouvách 11:30 se píše: ,Ale vpravdě, vpravdě, pravím vám, že všem těm, kteří mne přijímají, dám moc, aby se stali syny Božími, totiž těm, kteří věří ve jméno mé.‘1 Jenom tím, že věříme, z nás Pán nedělá syny nebo dcery Boží. Ale dá nám moc, abychom se jimi stali. A to, jestli se jimi skutečně staneme, záleží na tom, co budeme dělat, kde bude naše srdce, na co se připravíme, k čemu se přikloníme, jak se rozhodneme v každém okamžiku našeho života. A já cítím, že je před námi období, kdy bude potřebné, aby naše srdce bylo na tom správném místě a na té správné straně Boží,“ pronesl během poselství president Pilka.

President Pilka nás následně vyzval, aby každý z nás přemýšlel o tom, kde je naše srdce a co můžeme dělat pro to, aby bylo na té správné straně, aby bylo tam, kde ho Pán potřebuje, abychom se snažili napřímit cesty našeho života. Každý z nás nějakým jiným způsobem. „Pokud nejsme dost laskaví, změňme to. Pokud nejsme dost štědří a přátelští vůči druhým lidem, můžeme to změnit. Pokud je pro nás těžké odpustit tomu, kdo nám nějakým způsobem ublížil, změňme i to. Nebo naopak pokud nás z minulosti tíží jakýkoli hřích nebo nesprávný čin, kdy jsme někomu ublížili, litujme toho a změňme svůj život a udělejme všechno pro to, abychom to napravili. Modleme se o změnu, kterou potřebujeme v našem životě, aby naše cesty byly před Pánem čisté a přímé,“ řekl president Pilka.

President Russell M. Nelson říkal, že Pán má rád úsilí, že má rád naši snahu. A když vynaložíme úsilí, tak nám Pán pomůže. A pomůže nám se vším.

„Vím, že když budeme studovat písma každý den, tak nás toto k Pánu přiblíží. Ale když budeme žít podle toho, co budeme studovat, tak nás to přiblíží ještě víc,“ podělil se o své zkušenosti president Pilka. A dále nás vyzval, abychom prakticky pustili Boha do našeho života: „On má skutečně naše životy ve svých rukou, ve svých dlaních, kdy nás mnohdy opatruje, vede, chrání. A když Ho necháme působit víc, tak nám skutečně bude víc pomáhat. Dá nám pocítit svou lásku a bude tam, kde se možná cítíme sami nebo kde se nám nedaří.“

Každý z nás má nějaké jiné místo, kde má růst, kde se má změnit a taky ten správný čas, kdy má daná změna přijít. „Já se modlím o to, aby ta změna přišla teď,“ dodává. A zároveň pokračuje ve své výzvě, aby každý z nás dokázal najít způsob, jak se můžeme přiblížit k Bohu. Přiblížit k Ježíši Kristu. Jak mu naše srdce bude blíž. Kdy budeme cítit nejenom Jeho lásku k nám, ale pociťovat naši lásku k Němu a ke všem, kteří jsou kolem nás.

President Pilka ukončil své poselství těmito slovy: „Jákob ve 3. kapitole v 11. verši píše: ,Ó, bratří moji (a sestry), poslouchejte slova moje; probuďte schopnosti své duše.‘2 A já bych stejně tak jako Jákob chtěl vyzvat nás všechny, abychom probudili schopnosti naší duše, abychom byli více jako Ježíš Kristus. V každém okamžiku a chvíli našeho života. Připravme se na to, co má přijít. Využijme toho období, kdy nás pandemie možná tlačí někam, kde jsme dřív nechtěli být. Využijme toho, že nemůžeme dělat věci, které jsme dělali normálně, a dělejme je jinak. Dělejme je líp. Dělejme je podle inspirace, kterou nám dá Duch. Dělejme je tak, abychom byli šťastní my a byli šťastní lidé kolem nás. A já se modlím o to, aby se nám to dařilo, abychom dokázali vidět to, kam nás Pán vede. Jako Církev, ale především každého z nás, jako jednotlivce, protože vím, že podle toho, kde bude každý z nás, tam bude i Církev.“


1 Nauka a smlouvy 11:30

2 Jákob 3:11