Vize předsednictva Mladých mužů kůlu Praha

Andres Morales Interiano
president Mladých mužů kůlu

Mám velké štěstí v tom, že jsem v životě vždy měl evangelium. Narodil jsem se ve smlouvě, moji rodiče byli zpečetěni v chrámu a jsou požehnáni věčnou rodinou. Narodil jsem se v Hondurasu a vyrůstal jsem v Kostarice. Do České republiky jsem přišel v září 2015, abych dokončil magisterský program na Karlově univerzitě, a okamžitě jsem se do této země zamiloval.

V letech 2009 až 2011 jsem sloužil na misii v Kostarice a věřím, že to pro můj život byly nejlepší dva roky; naučilo mě to tolik o evangeliu a o žití evangelia, že si teď bez něj nedokážu sám sebe představit. Jsem neskonale vděčný za to, že mě moji rodiče vychovali v Církvi a že nás Pán vybral, abychom ocenili jeho evangelium v našich životech.

V dubnu 2017 jsem byl v chrámu Freiberg zpečetěn s nádhernou Boží dcerou Drahomírou Kvapilovou a oba cítíme, že jsme spolu šťastně začali věčnost.

Tento rok jsem byl povolán presidentem Mladých mužů kůlu spolu s bratrem Václavem Šindýlkem jako prvním rádcem. Oba jsme poctěni tímto povoláním a přesto, že víme, že to vyžaduje mnoho práce, jsme šťastni, že jsme součástí této organizace a práce v Pánově Církvi.

Jsme si vědomi všech výzev, kterým dnes mládež čelí, a jak snadné je odpadnout od Církve. Naším hlavním cílem je proto posílit svědectví našich mladých mužů; zajistit, aby byli v Pánově díle vytrvalí a neochvějní. Mladí muži v Církvi by měli mít osobní svědectví o tom, že Ježíš je Kristus a že skrze Josepha Smitha obnovil plnost svého evangelia. To je jediný způsob, jak můžeme zajistit, že naši mladí muži půjdou na misii, ožení se v chrámu a budou věrně sloužit Pánu.

První vidění Josepha Smitha

Zajištění tohoto úkolu není snadné. Chceme však, aby nás naše mládež viděla nejen jako své vedoucí, ale i jako své přátele. Pokud v nás, svých přátelích, uvidí příklad, který mohou následovat, budou mít jasnější vedení na cestě, kterou mají kráčet.

Církev nabízí úžasné programy a aktivity, které pomáhají formovat a posilovat mládež. Můžeme to udělat prostřednictvím táborů, seminářů, nedělní školy, týdenních společenských aktivit a plněním naší Povinnosti vůči Bohu. Věříme, že pokud tyto programy podpoříme, naši mladí muži budou způsobilí držitelé kněžství, připravení čelit překážkám, které svět staví jako kameny úrazu na cestě k věčnému štěstí. Budou mít pevné přátelské vazby, které mohou být rovněž věčné.

Vím, že Bůh, Nebeský Otec, žije, miluje nás a vím, že poslal svého Jediného Syna, aby pro nás žil, zemřel a byl vzkříšen, abychom mohli mít dokonalý příklad, který můžeme následovat. Vzkříšený Kristus nyní vede svou Církev, povolává proroky, apoštoly a další vedoucí, aby nás mohl lépe vést. Věřím, že Bible je Boží slovo, ale co je nejdůležitější, že Kniha Mormonova je také Božím slovem, a že nás může přiblížit k našemu Spasiteli více než jakákoli jiná kniha, pokud následujeme její pokyny. Svědčím o tom, že Joseph Smith byl povolán jako prorok, aby obnovil plné a věčné evangelium, a že obdržel kněžství, které nyní můžeme mít, abychom mohli sloužit a budovat nebeské království zde na zemi.

Jsem velmi vděčný, že jsem dnes tady a mám toto povolání. Jsem vděčný, že mohu být na zemi v tomto nádherném čase a že mám ve svém životě evangelium.  To říkám ve jménu Ježíše Krista, mého Pána a Spasitele, mého bratra a Boha, amen.