Víra, rodina a náboženská svoboda tématem apoštolova proslovu na kalifornské univerzitě

Víra, rodina a náboženská svoboda tématem apoštolova proslovu na kalifornské univerzitě
ORANGE, KALIFORNIE — 


Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů mluvil ve čtvrtek 26. února 2015 v areálu Chapmanovy univerzity o otázkách víry, rodiny a náboženské svobody. Starší Holland byl přítomen zahájení činnosti střediska Fish Interfaith Center, střediska pro mezináboženské vztahy, jehož činnost byla v areálu této univerzity v jižní Kalifornii zahájena před deseti lety, a nyní se vrátil, aby pomohl oslavit 10. výročí fungování střediska.


„Byl to pro mě úžasný večer a v srdci mi zůstává vzpomínka na onen velmi milý zážitek, zvláště milý zážitek v oblasti mezináboženských vztahů,“ řekl starší Holland ohledně své první návštěvy ve středisku Fish Interfaith Center, které se nachází v kalifornském městě Orange. Chapmanova univerzita má 7 000 studentů a je jednou z nejstarších univerzit v Kalifornii.

Starší Holland se ve svém proslovu zaměřil na „aktuální otázky“ týkající se víry, rodiny a náboženské svobody. „Jsou to velmi důležité záležitosti, které jsou propojené, spojené a spřažené tak úzce, že když udeříte na jednu, poškodí se i zbývající dvě, když říznete do jedné, budou krvácet i zbývající dvě,“ řekl posluchačům v areálu univerzity. „Tyto záležitosti si zasluhují mezináboženskou pozornost a mezináboženskou ochranu, protože v množství je síla.“

„Ať je naše náboženské vyznání jakékoli, všechny nás společně znepokojuje skutečnost, že se šíří pornografie, že se šíří chudoba, zneužívání, týrání a potraty, nezákonné sexuální přestupky, násilí, hrubost, krutost a pokušení,“ uvedl starší Holland. „Určitě existuje způsob, jak se mohou lidé dobré vůle, kteří milují Boha, postavit silám hříchu, bludu a zneužívání či týrání jakéhokoli druhu.“

Starší Holland vyjádřil znepokojení nad „kulturním posunem dnešní doby“, která je „stále charakteristická čím dál menší příslušností k náboženským organizacím či institucím“. Citoval údaje poskytnuté v posledních několika letech organizací Pew Forum na téma náboženského života, které uvádějí, že počet těch, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, se za posledních pět let mezi všemi dospělými obyvateli USA zvýšil z více než 15 procent na téměř 20 procent. Jedna třetina všech dospělých Američanů mladších 30 let se nyní počítá k těm, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Organizace Pew Forum avšak také vloni uvedla, že tři čtvrtiny obyvatel vnímají, že náboženství má na všední život Američanů určitý vliv.

Když starší Holland mluvil o rodině, reagoval horlivě na aktuální statistické údaje uvádějící, že ročně se na celém světě provede 40 milionů potratů a že 41 procent všech narozených dětí ve Spojených státech se rodí neprovdaným matkám. „Měli bychom odvážně hlásat, že v samotném skutku stvoření spočívá pro oba rodiče celoživotní závazek vůči dítěti, které počali, a zodpovědnost za něj.  Nikdo nemůže tento život beztrestně ukončit, zanedbávat péči o dítě, ani se této zodpovědnosti vyhýbat. … Všeobecně řečeno, žádná společnost, ať již je jakkoli velká nebo ať již se definuje jakkoli, nemá dostatek zdrojů v podobě času, peněz či vůle, aby nějak vynahradila to, co chybí v rodinném životě.“

Starší Holland také podpořil tradiční manželství. „A tak spíše než abychom znovu definovali manželství a rodinu, jak se o to stále větší počet lidí kolem nás snaží, bychom měli v současné době znovu posilovat a vyzvedávat to, co je již od počátku civilizace její páteří,“ zdůraznil.

Starší Holland řekl, že věřící lidé mají odolávat snahám těch, kteří je chtějí vyhánět z veřejných debat. „Abychom těmto snahám dokázali čelit, měl by každý občan trvat na svém ústavním právu praktikovat svou víru a vyjadřovat názory dle svého svědomí na různé otázky nejen v soukromí svého domova nebo u řečnického pultu svého svatostánku, ale také na veřejném prostranství, na volebních hlasovacích lístcích a v soudních síních. Toto je právo všech občanů, včetně lidí, vedoucích představitelů a organizací, které mají nějaké náboženské přesvědčení.

Takovéto skupiny lidí, vedoucích představitelů a organizací jsou podle mého názoru vynikajícím seskupením pro mezináboženské působení a mezináboženské aktivity. Tito lidé nesmí být zbaveni svých občanských práv,“ řekl na závěr.