Vedici Church Historian’s Press vychází unikátní svazek týkající se původního rukopisu Knihy Mormonovy

První úplný fotografický záznam pozůstatků původního rukopisu

The Church Historian’s Press has released a new volume of the Joseph Smith Papers that includes color photographs and color-coded transcriptions of the Book of Mormon’s earliest manuscript. This is the

V edici Church Historian’s Press vychází nový svazek řady Joseph Smith Papers [Písemnosti Josepha Smitha], který obsahuje barevné fotografie a v barvách vyvedené přepisy nejranějšího rukopisu Knihy Mormonovy. Jedná se o první úplný fotografický záznam pozůstatků původního rukopisu.

Nová kniha nese název „The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon“ [„Písemnosti Josepha Smitha: Zjevení a překlady, svazek 5: Původní rukopis Knihy Mormonovy“]. Jde o poslední svazek série „Revelations and Translations“ [„Zjevení a překlady“]. Zároveň je to 23. z celkového počtu 26 svazků většího projektu Joseph Smith Papers, který bude završen na jaře roku 2023.

Poselství vděčnosti od presidenta Nelsona

President Russell M. Nelson poděkoval v úterý 25. ledna 2022 odpoledne v církevní administrativní budově na náměstí Temple Square všem, kteří pomohli tento svazek vydat. Patří k nim spoluvydavatelé Royal Skousen a Robin Scott Jensen a rovněž Gail Millerová, její zesnulý manžel Larry H. Miller a její stávající manžel Kim Wilson, kteří pomáhají projekt Joseph Smith Papers financovat.


„Možnost dívat se na tyto stránky [s rukopisem] a být svědkem toho, jak toto dílo nese kupředu ruka Boží, ve mně zanechává hluboký dojem.“ – President Nelson


Ačkoli je každý svazek vydaný v rámci projektu Joseph Smith Papers „velmi důležitý“, knihy ze série „Revelations and Translations“ jsou podle presidenta Nelsona jedinečné. „Tato zjevení a překlady jsou součástí samotného jádra prorockého poslání Josepha Smitha. Tyto texty mají pro Znovuzřízení evangelia zásadní důležitost.“

Prorok o svazku č. 5 uvedl: „Zanechává v mém nitru hluboký dojem. Díky němu si v plnější míře cením daru a moci Boží, jež Josephu Smithovi umožnily tuto knihu přeložit.“

Podle presidenta Nelsona je původní rukopis Knihy Mormonovy jedním z nejvýznačnějších a nejposvátnějších artefaktů, jež Církev vlastní.

„Církevní historikové s velikou péčí shromažďují – již více než jedno století – i ty nejdrobnější fragmenty rukopisu a chrání je před dalším poškozením,“ vysvětlil president Nelson. „Díky tomuto novému svazku, který je nyní dostupný, se může kdokoli seznámit s tím, co z onoho rukopisu zbývá a jak každá malá část zapadá do jeho celku. Vědomí toho, že tyto stránky se snímky původního textu Knihy Mormonovy jsou nyní dostupné komukoli, je pro mě velmi podnětné. Možnost dívat se na tyto stránky a být svědkem toho, jak toto dílo nese kupředu ruka Boží, ve mně zanechává hluboký dojem.“

Na závěr president Nelson dodal: „Jménem vedoucích Církve a jejích mnoha členů vyjadřuji za tento nejnovější přírůstek do projektu Joseph Smith Papers srdečné gratulace a upřímnou vděčnost.“

President Russell M. Nelson z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se v úterý 25. ledna 2022 zdraví s Royalem Skousenem,
President Russell M. Nelson z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se v úterý 25. ledna 2022 zdraví s Royalem Skousenem, spoluvydavatelem knihy „The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon“ v církevní administrativní budově v Salt Lake City.

Gail vysvětlila, že její rodina se do projektu Joseph Smith Papers zapojila „čistě díky inspiraci a tomu, že … jí uposlechli a jednali podle ní“.

Gail uvedla, že po smrti Larryho v roce 2009 bylo nejisté, zda budou projekt nadále podporovat. Spojené státy čelily hospodářské recesi. Peněz moc nebylo. Se svými prostředky museli zacházet moudře. Jejich rodinný podnik vedl syn Greg. „Řekl: ‚Musíme šetřit. Musím zredukovat majetek, musím snížit počet lidí, musím snížit výdaje.‘ A já jsem mu řekla: ‚Myslím, že máš pravdu. Ale s čím nemůžeme přestat, je dávat druhým.‘ A tak jsme projekt Joseph Smith Papers podporovali i nadále.“

A pokračuje: „Vím, že je to božské dílo. Vím, že je to důležité – téměř zásadní – dílo pro Církev a pro lidi, kteří se mohou díky tomuto projektu seznámit s písemnostmi Josepha Smitha a nalézt pravdu. Příběh tohoto muže mluví sám za sebe. Je základem této Církve. Uctíváme Boha Otce a Ježíše Krista. Joseph Smith tuto skutečnost umocňuje. Dobře věděl, jaká je jeho role. Věděl, že je školen z výsosti. A díky tomuto dílu to bude vědět celý svět.“

Podle Skousena je možné, že tato nová publikace stane nejvýznačnějším svazkem řady Joseph Smith Papers.

„[Tato nová kniha] nám poskytuje ten nejlepší možný – i přesto, že jen nepřímý – obraz toho, jak vidoucí Joseph Smith překládal Knihu Mormonovu,“ řekl Skousen. „Tento rukopis představuje důležitý podpůrný prvek pro to, co o překladu tvrdili svědkové – že Joseph diktoval, slovo od slova, text v angličtině, který se mu objevoval v překladatelském nástroji. A že když to bylo nezbytné, hláskoval jednotlivá jména. Toto bylo skutečně podivuhodné dílo a div.“


„V původním rukopisu Knihy Mormonovy máme artefakt, který ležel na stole a na který psal Oliver Cowdery nebo John Whitmer [nebo další, přičemž jim Joseph diktoval text].“ – Robin Scott Jensen


Jensen uvedl, že číst původní rukopis Knihy Mormonovy je jako pročítat původní záznamy evangelií nebo Pavlovy epištoly – avšak s jedním důležitým rozdílem.

„Neexistuje žádný dochovaný původní rukopis [těchto biblických textů],“ dodává. „Obvykle jsou dostupné až druhé, třetí či čtvrté kopie. Neexistuje žádná nadiktovaná verze. V původním rukopisu Knihy Mormonovy máme artefakt, který ležel na stole a na který psal Oliver Cowdery nebo John Whitmer [nebo další, přičemž jim Joseph diktoval text]. Toto je dokument, který je s oním zázračným prožitkem spjat ze všeho nejvíce. Tento rukopis je výsledkem onoho božského překladu.“

Book of Mormon Artefact

Historie rukopisu

Původní rukopis Knihy Mormonovy (z něhož se dochovalo pouze 28 %) je jedním z nejdůležitějších a nejposvátnějších artefaktů, jež Církev Ježíše Krista vlastní. Vytvořil ho Oliver Cowdery a několik dalších písařů, když jim Joseph Smith mezi dubnem a červnem 1829 diktoval překlad darem a mocí Boží.

Rukopis byl ve vlastnictví Josepha Smitha až do roku 1841, kdy Svatí posledních dnů začali v Nauvoo ve státě Illinois stavět chrám (určený k uctívání Boha) a Dům Nauvoo (určený k ubytovávání návštěvníků). Joseph původní rukopis vložil do úhelného kamene Domu Nauvoo.

Ačkoli se první Svatí domnívali, že tento krok rukopis uchrání, stal se pravý opak. Časem dokumenty značně vybledly, staly se nečitelnými nebo byly jinak poničeny.

„Abychom Svatým nekřivdili, úhelný kámen zapečetili a spoje zalili roztaveným olovem, přičemž se domnívali, že jde o dostatečnou ochranu,“ řekl Jensen. „To však nefungovalo. … Kdybych měl stroj času, vrátil bych se a řekl jim: ‚Josephe, tohle raději nedělej.‘“

Úhelný kámen Domu Nauvoo © Fotografie laskavě poskytla církev Community of Christ
Úhelný kámen Domu Nauvoo. Původní rukopis Knihy Mormonovy byl ve vlastnictví Josepha Smitha až do roku 1841, kdy Svatí posledních dnů začali v Nauvoo ve státě Illinois stavět chrám (určený k uctívání Boha) a Dům Nauvoo (určený k ubytovávání návštěvníků). Joseph původní rukopis vložil do úhelného kamene Domu Nauvoo. Ačkoli se první Svatí domnívali, že tento krok rukopis uchrání, stal se pravý opak. Časem dokumenty značně vybledly, staly se nečitelnými nebo byly jinak poničeny.

Když rukopis o 40 let později vyzvedl Lewis Bidamon (druhý manžel Josephovy manželky Emmy), byly dokumenty ve velmi špatném stavu. Do dutiny vydlabané v kameni pronikla voda. A v průběhu let rozdal Bidamon některé fragmenty rukopisu několika hostům, kteří do Nauvoo přijeli.

Z téměř 500 stran, které byly vloženy do úhelného kamene Domu Nauvoo, se dochovaly jen části 232 z nich. Většinu těchto fragmentů a listů nyní vlastní Církev. Další jsou v soukromém vlastnictví. Vlastníci těchto částí laskavě dovolili, aby byly nafoceny a zahrnuty do tohoto svazku.

„[Cestu, kterou rukopis urazil, lze nazvat] skutečnou odyseou,“ říká ředitel publikace z Oddělení církevní historie Matthew McBride. „Části rukopisu byly rozptýleny. A nyní se snažíme dosáhnout toho, abychom je znovu shromáždili, a abychom tak rukopis přivedli do původní podoby a zkompletovali ho. Právě toho budete svědky, až se podíváte, čeho se nám podařilo dosáhnout při vytváření této knihy.“

Multispektrální snímkování

V průběhu let vydala Církev několik sérií fotografií rukopisu. V roce 1958 pořídila Církev černobílé snímky rukopisu, předtím než byl zakonzervován a než se jeho stav zhoršil ještě více. V roce 2017 použili pracovníci Oddělení církevní historie multispektrální snímkování (MSI), aby lépe zachytili vybledlý text na fragmentech. Toho MSI dosahuje pomocí ultrafialového, infračerveného a viditelného světla.

Robin Scott Jensen, spoluvydavatel nového svazku řady Joseph Smith Papers © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Robin Scott Jensen, spoluvydavatel nového svazku řady Joseph Smith Papers zaměřeného na původní rukopis Knihy Mormonovy, drží v Knihovně církevní historie v Salt Lake City 19. ledna 2022 stránku z původního rukopisu pod zařízením, které pořizuje multispektrální snímky (MSI). V roce 2017 použili pracovníci Oddělení církevní historie metodu multispektrálního snímkování (MSI), aby lépe zachytili vybledlý text na fragmentech rukopisu. Toho MSI dosahuje pomocí ultrafialového, infračerveného a viditelného světla.

Díky svazku č. 5, jak řekl Jensen, mají čtenáři „k rukopisu lepší přístup, než jaký by měli, kdyby měli k dispozici původní rukopis samotný“. A to z toho důvodu, že inkoust na některých těchto stránkách je lidskému oku již neviditelný. „Tyto snímky jsou pro tento svazek velkým přínosem.“

Jensen dále poznamenal, že u některých stránek jsou původní černobílé snímky lepší než ty pořízené metodou multispektrálního snímkování. V příloze jsou uvedeny obě verze každého snímku.

Přepisy

Přepisy a anotace ve svazku č. 5 vycházejí z mnoha let práce, kterou odvedl Skousen v rámci projektu Book of Mormon Critical Text. Tento svazek reprodukuje původní text na základě analýzy rukopisu v jeho současném stavu, multispektrálního snímkování a historických fotografií. Přepis zachovává všechny opravy a revize, zalomení řádků a stránek a umístění vsuvek mezi řádky. Jelikož několik písařů provedlo v tomto rukopisu revize, je rukopis každého z nich za účelem usnadnění analýzy vyveden jinou barvou. Komplexní a pečlivá sazba poskytuje badatelům jedinečný přístup k textu.

Jensen i Skousen uvádějí, že text původního rukopisu Knihy Mormonovy neodpovídá naprosto přesně textu, který dnes Svatí posledních dnů nacházejí ve stávajícím vydání Knihy Mormonovy publikovaném Církví Ježíše Krista. Vedoucí Církve text podle potřeby několikrát upravili – ať již jde o opravy chyb vzniklých při opisování a zápisu, gramatické či stylistické změny, přidání čísel veršů a záhlaví kapitol nebo zavedení jiných vylepšení.

I tak, jak říká Skousen, je dnešní Kniha Mormonova „do značné míry nezměněná a věrná původní verzi. Změny, které byly provedeny, nebyly v žádném případě nijak zásadní. Když se podíváte na Nauku a smlouvy a na Knihu přikázání a na vývoj od jedné této knihy ke druhé, došlo k tomu, že několik oddílů bylo částečně přepsáno atd. U Knihy Mormonovy k ničemu takovému nedošlo. Žádné takové úpravy se u ní nikdy nedělaly.“

Jensen uvádí, že na drobnější změny, které se časem v textu provedly, lze nahlížet jako na charakteristický rys Církve. „Neustále se měníme. Neustále něco přizpůsobujeme na základě potřeb členů,“ řekl. „Na text Knihy Mormonovy lze pohlížet podobně.“

Book of Mormon Artefact 2

‚Duchovní poklad‘

„Kniha Mormonova je ohromné zjevení. … Je to úžasné dílo.“ – Royal Skousen

McBride a Jensen, kteří podtrhují zjevnou historickou hodnotu původního rukopisu, se shodují, že jeho duchovní hodnota nemá obdoby.

Tento nový svazek řady Joseph Smith Papers zprostředkovává „pro většinu lidí zážitek, který se nejvíce podobá tomu, který by měli, kdyby tento skutečně posvátný artefakt drželi v ruce,“ řekl McBride. „Pro mě i pro další Svaté posledních dnů jakožto věřící to má mimořádný význam, protože se zde jedná o text knihy, na níž zakládáme svou víru a své svědectví o Ježíši Kristu.“

Podle Jensena je rukopis „především duchovním pokladem“. Každý, kdo zakusil moc duchovních pravd obsažených v Knize Mormonově, říká Jensen, „si uvědomuje, že tento [rukopis] je čímsi opravdu zvláštním“.

A v případě těch, kteří tento text nepovažují za písmo, je podle Skousena důležité, aby alespoň ocenili Josepha za to, jak rozsáhlé zjevení světu přinesl.

„Kniha Mormonova je zdaleka nejrozsáhlejší zjevení Josepha Smitha,“ říká Skousen. „U Nauky a smluv se nejedná o jednu knihu – jsou to samostatná zjevení sestavená v jeden celek. … Dokonce ani Bible se tomu nevyrovná. Ani Bible není samostatným dílem. … Kniha Mormonova je skutečně ohromné zjevení. … Je to úžasné dílo.“