Vánoční poselství Prvního předsednictva pro rok 2014

Vánoční poselství Prvního předsednictva pro rok 2014

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo pro rok 2014 toto vánoční poselství:

Když slavíme toto vánoční období, obracíme se v myšlenkách k oné dávné posvátné události, kdy se narodil Kníže pokoje a Světlo světa (viz Izaiáš 9:6). Ježíš Kristus je náš Spasitel a Vykupitel, který byl „raněn … pro přestoupení naše, … a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno“ (Izaiáš 53:5). Slíbil nám: „Kdož mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti světlo života.“ (Jan 8:12.)

Když slavíme toto vánoční období, obracíme se v myšlenkách k oné dávné posvátné události, kdy se narodil Kníže pokoje a Světlo světa (viz Izaiáš 9:6). Ježíš Kristus je náš Spasitel a Vykupitel, který byl „raněn … pro přestoupení naše, … a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno“ (Izaiáš 53:5). Slíbil nám: „Kdož mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti světlo života.“ (Jan 8:12.)

V tomto vánočním období se upřímně modlíme, aby světlo a svědectví Spasitele vstoupilo do našeho srdce, aby se Jeho život a vlastnosti odrážely v životech našich a aby lidé po celém světě přijali požehnání Jeho milosrdenství a milosti, jež jsou umožněny prostřednictvím Jeho smírné oběti.

V tomto vánočním období se upřímně modlíme, aby světlo a svědectví Spasitele vstoupilo do našeho srdce, aby se Jeho život a vlastnosti odrážely v životech našich a aby lidé po celém světě přijali požehnání Jeho milosrdenství a milosti, jež jsou umožněny prostřednictvím Jeho smírné oběti.

Kéž je každému z nás v tomto radostném období v roce požehnáno a kéž s vděčností přijímáme od našeho Nebeského Otce onen nedostižný dar – Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

Kéž je každému z nás v tomto radostném období v roce požehnáno a kéž s vděčností přijímáme od našeho Nebeského Otce onen nedostižný dar – Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

Thomas S. Monson

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Dieter F. Uchtdorf