Útoky a obranné strategie

Poselství územních vedoucích

Písma
Starší Helmut D. Wondra, Rakousko
Starší Helmut D. Wondra, Rakousko Územní sedmdesátník

Víra v Ježíše Krista je základem mého života. Mým největším přáním je, abych se se svou rodinou mohl jednou s Ním a s Nebeským Otcem znovu setkat.

Účelem Církve Ježíše Krista je zvát každého, aby přišel ke Kristu a podílel se Jeho prostřednictvím na spasení. V našem novodobém světě ale není snadné víru ve Spasitele posilovat. President Russell M. Nelson učil: „Míra útoků protivníka na víru a na nás a naše rodiny exponenciálně narůstá. Abychom duchovně přežili, potřebujeme obranné strategie a proaktivní plány.“1

Jednou z těchto obranných strategií, které nám Pán prostřednictvím svého proroka dal, je „Církev [soustředěná v domově] a [podporovaná] tím, co se odehrává v našich odbočkách, sborech a budovách kůlů“.2 K proměnění našeho domova ve „svatyni víry“3 bude zcela nezbytné každodenní studium písem podporované studijní příručkou „Pojď, následuj mne“.

Má však studium písem opravdu takovou moc, aby to dokázalo?

Před několika lety jsem se musel potýkat s určitým složitým problémem. Bylo mi jasné, že abych se dokázal s touto výzvou vypořádat, musím dosáhnout vyšší duchovní úrovně. A tak jsem se modlil, abych zjistil, co musím dělat, abych si vypěstoval větší duchovní sílu. Jako odpověď na své modlitby jsem obdržel nabádání studovat Knihu Mormonovu pilněji než kdy dříve. Přečetl jsem Knihu Mormonovu již mnohokrát, ale rozhodl jsem se ji studovat s větší soustředěností a s hlubším duchem modlitby než kdy jindy. V důsledku toho jsem pociťoval, jak se moje duchovnost každý den prohlubuje, jak se má víra v Ježíše Krista posiluje a jak získávám sílu a odvahu svůj problém řešit.

Písma skutečně vyzařují duchovní moc, kterou v dnešní době tak naléhavě potřebujeme. V písmech nacházíme odpovědi na nejdůležitější otázky našeho života. Když studujeme písma denně s rodinou nebo s přáteli a dělíme se o své myšlenky a prožitky, posilujeme tím vzájemné vztahy i vztah k Nebeskému Otci.

Kdo by v době, kdy byl zaveden program „Pojď, následuj mne“ a president Nelson nám řekl, že nastal čas, abychom „svůj domov přetvořili v ústřední místo poznávání evangelia“,4 tušil, že o několik měsíců později bude možnost chodit pro duchovní výživu na církevní shromáždění velmi omezena? Můžeme být jen vděčni, že nás Pán na toto období včas připravil!

Má rodina i já osobně máme pocit, že jsme díky programu „Pojď, následuj mne“ velmi požehnáni. Vzhledem k naší zaneprázdněnosti a mnoha zájmům a zodpovědnostem pro nás není vždy snadné najít čas a klid potřebný k tomu, abychom každý den společně četli a studovali písma. Aby to skutečně fungovalo, museli jsme z toho učinit prioritu. Když studujeme evangelium jako rodina, nemíváme pokaždé mocné duchovní prožitky, ale naše každodenní studium písem nám velmi pomáhá poznávat lépe Spasitele, přivolávat Jeho Ducha do našeho domova a minimalizovat v naší rodině vliv protivníka.

Mluvil jsem s několika rodinami a ptal jsem se jich na jejich zkušenosti s programem „Pojď, následuj mne“. Bylo zajímavé uvědomit si, že každá rodina musela jít svou vlastní cestou, pokud jde o to, kdy společně studovat písma a jak se při tom řídit osnovami „Pojď, následuj mne“. Avšak každá rodina, která s modlitbou žádala o zjevení, jak toho co nejlépe dosáhnout, měla možnost zakusit požehnání, které je s tím spojeno.

Kéž nám naše každodenní úsilí studovat písma pomáhá stát se skutečně obrácenými, lépe poznat Krista a stát se více takovými, jako je On.


1. Russell M. Nelson, „Úvodní proslov“, Liahona, listopad 2018

2. Russell M. Nelson, „Úvodní proslov“, Liahona, listopad 2018

3. Russell M. Nelson, „Staňme se příkladnými Svatými posledních dnů“, Liahona, listopad 2018

4. Russell M. Nelson, „Staňme se příkladnými Svatými posledních dnů“, Liahona, listopad 2018