Učte tak, jak učil Spasitel

Poselství územních vedoucích

Služba
Franck Poznanski, územní sedmdesátník
Franck Poznanski, Francie Územní sedmdesátník

Před několika měsíci mě president našeho kvora starších pověřil, abych zaškolil jednoho nově vysvěceného čtrnáctiletého učitele z našeho sboru ohledně toho, jak sloužit. Byl jsem hrdý na příležitost naučit ho všemu, čemu jsem se naučil za všechny roky své služby, ale onoho dne ve skutečnosti učil on mě!

Během zmíněného období jsem byl poněkud zahlcen svými povinnostmi, a tak trvalo několik týdnů, než jsme se dostali ke společné službě. Konečně jsem nám domluvil schůzku s rodinou, které jsme se chtěli v rámci pastýřské služby věnovat. Cestou k nim domů jsem využil příležitosti a řekl tomuto mladému muži vše, co vím o našich povinnostech jakožto nositelů kněžství. Když jsme si pak s onou rodinou povídali, matka se obrátila na mého mladého společníka v pastýřské službě a řekla: „Mockrát ti děkuji, že ses o nás posledních pár týdnů staral, třikrát jsi nám zavolal, aby ses zeptal, jak se nám daří, a dnes jsi nám upekl koláč.“ Byl jsem ohromen! Můj společník nečekal, až mu řeknu nebo ukážu, co má dělat – prostě začal sloužit. Jednal sám od sebe, z lásky k této rodině, a řídil se nabádáními Svatého Ducha. Ukázal mi, že věk není pro službu překážkou.

Toho dne mě učil tak, jak učil Spasitel – „řídit se ve svém konání srdcem a dělat to z lásky, aniž bychom se čímkoli chlubili; spíše něco dělat, než to říkat“.

Spasitel řekl: „Následujte mne a čiňte to, co jste viděli činiti mne.“1) Jako ten, kdo se dal pokřtít, ačkoli byl dokonalý, nám ukazuje, jak důležité je učit příkladem. Jeho ruka vztažená k nemocné ženě nám ukazuje, jak moc Mu záleží na každém z nás. To, jak ochránil ženu přistiženou při cizoložství, je symbolem toho, co může Jeho smírná oběť uskutečnit v životě každého z nás. Skutečnost, že se dotkl malomocného, nám pomáhá pochopit, že když se obracíme k potřebným, učíme pravé lásce pomocí svých činů.

V příručce „Učte tak, jak učil Spasitel“ se píše: „Cílem každého učitele evangelia – každého rodiče, každého oficiálně povolaného učitele, každého domácího učitele a navštěvující učitelky a každého následovníka Krista – je učit čisté nauce evangelia prostřednictvím Ducha, aby pomohl Božím dětem prohloubit víru ve Spasitele a stát se více takovými, jako je On.“ „Čistá nauka Kristova je mocná. Mění život každého, kdo jí porozumí a kdo se ji bude snažit začlenit do svého života. Nauka Kristova nám pomáhá nacházet cestu smlouvy a zůstávat na ní. Vytrváme-li na této úzké, ale dobře vyznačené cestě, učiní nás to nakonec způsobilými k tomu, abychom obdrželi vše, co má Bůh. Nic nemůže mít větší hodnotu než vše, co má náš Otec!“2)

Chceme-li učit tak, jak učil Spasitel, je třeba, abychom Ho ve svém životě kladli na první místo, řídili se Jeho učením a šířili kolem sebe lásku. Učit tak jako On také znamená chopit se každé příležitosti, kdy můžeme o Něm, o Jeho smírné oběti a o Jeho lásce vydat svědectví, protože jak Pán říká: „Toto je evangelium mé; a vy znáte věci, jež musíte činiti v církvi mé; neboť skutky, jež jste mne viděli činiti, máte činiti také.“3)

Svědčím o lásce, kterou chová ke každému z nás; je to Spasitel a Vykupitel a povede nás k věčnému životu. Ve jménu Ježíše Krista, amen.1) 2. Nefi 31:12.

2) President Nelson, „Čistá pravda, čistá nauka a čisté zjevení“, generální konference – říjen 2021.

3) 3. Nefi 27:21.