Evangelium Ježíše Krista

Alma pravil, že „malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké“. (3) Svědčím vám o tom, že není větší a důležitější věci v našem životě než to, že skrze tyto drobné zážitky s Duchem poznáme lásku, péči a milost našeho Nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista.
„Nebo kdo pozná mysl toho Pána, kterýž jej vyučovati bude? My pak mysl Kristovu máme.“ 1. Korintským 2:16
Poznávání Pána je pokračující proces. Rád bych se s vámi podělil o několik kroků, které mi pomáhají lépe poznat Krista a dál Ho poznávat.
Ježíš Kristus, náš bratr a Spasitel, usmířil přestupky celého lidstva, každého jednotlivce, bez ohledu na jeho zemi původu, rasu či vyznání.
Ježíš Kristus je prostředníkem našich smluv s Otcem. Jedině skrze Něj můžeme přijít k Nebeskému Otci.
Tak jako v případě Spasitele může i naše uvědomění si toho, kdo skutečně jsme, pomoci určovat naše chování a dodávat nám v životě sílu a směr.
Božský způsob, jak spojit a rozmnožit požehnání našich darů ku prospěchu druhých, spočívá v tom, že se budeme vzájemně radit a vzájemně si sloužit.
Starší McConkie říká: „Jak se píše v 1. Petrově 3:15, pomáháme lidem být připraveni vydat svědectví o naději, která je v nich.
Během „velikonočního týdne“ se zaměřujeme na to, co dělal Spasitel během týdne, který předcházel Jeho vzkříšení.
Chceme-li učit tak, jak učil Spasitel, je třeba, abychom Ho ve svém životě kladli na první místo, řídili se Jeho učením a šířili kolem sebe lásku.
Náš Spasitel postavil most, který vede k životu a ke štěstí. Jeho prostřednictvím nacházíme naději, vedení a věčný život. Je příkladem toho, jak se máme jeden o druhého s láskou a s opravdovým záměrem starat.
Během každoročních oslav Vánoc začínáme přemýšlet o dárcích. Víme, že tím vůbec největším a nejdrahocennějším darem byl dar Usmíření Ježíše Krista, který byl dán Otcem i Synem.