Evangelium Ježíše Krista

Poznávání Pána je pokračující proces. Rád bych se s vámi podělil o několik kroků, které mi pomáhají lépe poznat Krista a dál Ho poznávat.
Ježíš Kristus, náš bratr a Spasitel, usmířil přestupky celého lidstva, každého jednotlivce, bez ohledu na jeho zemi původu, rasu či vyznání.
Ježíš Kristus je prostředníkem našich smluv s Otcem. Jedině skrze Něj můžeme přijít k Nebeskému Otci.
Tak jako v případě Spasitele může i naše uvědomění si toho, kdo skutečně jsme, pomoci určovat naše chování a dodávat nám v životě sílu a směr.
Božský způsob, jak spojit a rozmnožit požehnání našich darů ku prospěchu druhých, spočívá v tom, že se budeme vzájemně radit a vzájemně si sloužit.
Starší McConkie říká: „Jak se píše v 1. Petrově 3:15, pomáháme lidem být připraveni vydat svědectví o naději, která je v nich.
Během „velikonočního týdne“ se zaměřujeme na to, co dělal Spasitel během týdne, který předcházel Jeho vzkříšení.
Chceme-li učit tak, jak učil Spasitel, je třeba, abychom Ho ve svém životě kladli na první místo, řídili se Jeho učením a šířili kolem sebe lásku.
Náš Spasitel postavil most, který vede k životu a ke štěstí. Jeho prostřednictvím nacházíme naději, vedení a věčný život. Je příkladem toho, jak se máme jeden o druhého s láskou a s opravdovým záměrem starat.
Během každoročních oslav Vánoc začínáme přemýšlet o dárcích. Víme, že tím vůbec největším a nejdrahocennějším darem byl dar Usmíření Ježíše Krista, který byl dán Otcem i Synem.
Chceme-li se jednou vrátit k Bohu a žít s Ním, musí být každý z nás pokřtěn, tak jako byl pokřtěn Ježíš Kristus. Získejte další informace o biblické zprávě týkající se Ježíšova křtu a o tom, jak můžeme následovat Jeho příklad.
Vzhledem k tomu, že se všechny tyto ctnosti soustřeďují na Krista a zaměřují na skutky, jsou nám v životě zdrojem síly.