Evangelium Ježíše Krista

Starší McConkie říká: „Jak se píše v 1. Petrově 3:15, pomáháme lidem být připraveni vydat svědectví o naději, která je v nich.
Během „velikonočního týdne“ se zaměřujeme na to, co dělal Spasitel během týdne, který předcházel Jeho vzkříšení.
Chceme-li učit tak, jak učil Spasitel, je třeba, abychom Ho ve svém životě kladli na první místo, řídili se Jeho učením a šířili kolem sebe lásku.
Náš Spasitel postavil most, který vede k životu a ke štěstí. Jeho prostřednictvím nacházíme naději, vedení a věčný život. Je příkladem toho, jak se máme jeden o druhého s láskou a s opravdovým záměrem starat.
Během každoročních oslav Vánoc začínáme přemýšlet o dárcích. Víme, že tím vůbec největším a nejdrahocennějším darem byl dar Usmíření Ježíše Krista, který byl dán Otcem i Synem.
Chceme-li se jednou vrátit k Bohu a žít s Ním, musí být každý z nás pokřtěn, tak jako byl pokřtěn Ježíš Kristus. Získejte další informace o biblické zprávě týkající se Ježíšova křtu a o tom, jak můžeme následovat Jeho příklad.
Vzhledem k tomu, že se všechny tyto ctnosti soustřeďují na Krista a zaměřují na skutky, jsou nám v životě zdrojem síly.
Znamením opravdových věřících je to, že jsou „k sobě vespolek dobrotiví“. Efezským 4:31–32
Pán nás má rád pro to, kým jsme, a přeje si, abychom Ho slyšeli. Na to, abychom Ho slyšeli, musíme vynaložit úsilí. Jaké je největší přání vašeho srdce? Co můžeme dělat pro to, abychom Ho slyšeli?
Jak řekl Ježíš: „Pohleďte na maličké své.“ (3. Nefi 17:23). Pozorujme děti a přemýšlejme, čemu se od nich můžeme naučit.
Pokud by vám Bůh v osobním zjevení sdělil, že ve smrtelnosti mít děti nebudete, přesto vás moc miluje a zahrne vás všeobjímající láskou a povede vás naplněným životem.
Vzkříšení je jeden z největších darů, který jsme dostali od našeho Nebeského Otce. Jsme si tohoto velkého daru vědomi? Opravdu věříme, že k němu dojde?