Evangelium Ježíše Krista

  Nejposvátnější místa, která na zemi máme, jsou chrámy, jež vydávají svědectví o zásadní úloze Spasitele v chrámovém uctívání.
  Napadlo vás někdy, že když se usmějete, následujete tím příklad Ježíše Krista, který se také usmíval?
  V srdci domova matky a otcové pomáhají jednotlivým členům rodiny rozvíjet se osobně, duchovně a duševně.
  „Vy přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám.“
  President Nelson vřele zve všechny, bez ohledu na jejich náboženské vyznání, aby se k nám během letošní dubnové generální konference připojili prostřednictvím techniky a radovali se z povzbudivé moci zjevené pravdy.
  Prorok Eter také věděl, jak důležitá je naděje pro naše pokání, a proto v posledních dnech před zničením Jareditů učil, že „naděje [se] stává … kotvou pro duši lidí, která je učiní jistými a stálými, vždy oplývajícími dobrými skutky, vedouc je k tomu, aby oslavovali Boha“.
  Nikdo nás nebude doprovázet po delší dobu než náš/e manžel/ka. I děti jednou odejdou a založí si vlastní rodinu. To všechno jsou důvody, proč dáváme našemu manželství takovou důležitost.
  Pokání je Pánův plán pro duchovní růst a radost – radost z vykoupení skrze Něj. Pán si přeje, abychom se změnili – abychom byli méně takoví, jako je přirozený člověk, a více takoví, jako je On.
  Kráčení kupředu s vírou je proces, kterým se stáváme takovými, jako jsou Nebeský otec a Jeho syn Ježíš Kristus.
  I když to není jednoduché, vždy můžeme své chyby napravit díky Kristu. Hlavní je nepřestat se snažit.
  Kde se v programu aktivit pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vzal odpočinkový víkend? A co to má společného se zaměřením na Ježíše Krista?
  Desátek platíme spíše vírou než penězi. Bohu více záleží na naší poslušnosti a na jejím vlivu na naši duši než na částce, kterou zaplatíme.