Evangelium Ježíše Krista

  President Nelson vřele zve všechny, bez ohledu na jejich náboženské vyznání, aby se k nám během letošní dubnové generální konference připojili prostřednictvím techniky a radovali se z povzbudivé moci zjevené pravdy.
  Prorok Eter také věděl, jak důležitá je naděje pro naše pokání, a proto v posledních dnech před zničením Jareditů učil, že „naděje [se] stává … kotvou pro duši lidí, která je učiní jistými a stálými, vždy oplývajícími dobrými skutky, vedouc je k tomu, aby oslavovali Boha“.
  Nikdo nás nebude doprovázet po delší dobu než náš/e manžel/ka. I děti jednou odejdou a založí si vlastní rodinu. To všechno jsou důvody, proč dáváme našemu manželství takovou důležitost.
  Pokání je Pánův plán pro duchovní růst a radost – radost z vykoupení skrze Něj. Pán si přeje, abychom se změnili – abychom byli méně takoví, jako je přirozený člověk, a více takoví, jako je On.
  Kráčení kupředu s vírou je proces, kterým se stáváme takovými, jako jsou Nebeský otec a Jeho syn Ježíš Kristus.
  I když to není jednoduché, vždy můžeme své chyby napravit díky Kristu. Hlavní je nepřestat se snažit.
  Kde se v programu aktivit pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vzal odpočinkový víkend? A co to má společného se zaměřením na Ježíše Krista?
  Desátek platíme spíše vírou než penězi. Bohu více záleží na naší poslušnosti a na jejím vlivu na naši duši než na částce, kterou zaplatíme.
  Radost, kterou mi znovuzřízené evangelium Ježíše Krista přináší do života, je důvodem, proč se nezdráhám o ně podělit s druhými a vybídnout je, aby se se mnou zúčastnili shromáždění.
  Jsme si vědomi všech výzev, kterým dnes mládež čelí, a jak snadné je odpadnout od Církve. Naším hlavním cílem je proto posílit svědectví našich mladých mužů; zajistit, aby byli v Pánově díle vytrvalí a neochvějní.
  Čemu nás evangelium učí o roli otce? A jak svého tatínka vnímají děti z Primárek a mládež?
  Proroci a apoštolové této dispensace nám opakovaně říkají, že „nyní je čas, aby se členové a misionáři spojili … a společně pracovali na Pánově vinici a přiváděli duše k Němu“.