Evangelium Ježíše Krista

Otec nás neustále obrací ke svému Synovi – a ona radost, která pochází z toho, že se v životě zaměřujeme na Ježíše Krista, je skutečná, hluboká a trvalá. Je to plnost radosti.
Když se zdá, jako by naše pocity byly sotva dostačující na to, abychom se jimi mohli řídit, „sotva dostačující“ stále stačí a my se i tak můžeme rozhodnout se jimi řídit!
Nejposvátnější místa, která na zemi máme, jsou chrámy, jež vydávají svědectví o zásadní úloze Spasitele v chrámovém uctívání.
Napadlo vás někdy, že když se usmějete, následujete tím příklad Ježíše Krista, který se také usmíval?
V srdci domova matky a otcové pomáhají jednotlivým členům rodiny rozvíjet se osobně, duchovně a duševně.
„Vy přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám.“
President Nelson vřele zve všechny, bez ohledu na jejich náboženské vyznání, aby se k nám během letošní dubnové generální konference připojili prostřednictvím techniky a radovali se z povzbudivé moci zjevené pravdy.
Prorok Eter také věděl, jak důležitá je naděje pro naše pokání, a proto v posledních dnech před zničením Jareditů učil, že „naděje [se] stává … kotvou pro duši lidí, která je učiní jistými a stálými, vždy oplývajícími dobrými skutky, vedouc je k tomu, aby oslavovali Boha“.
Nikdo nás nebude doprovázet po delší dobu než náš/e manžel/ka. I děti jednou odejdou a založí si vlastní rodinu. To všechno jsou důvody, proč dáváme našemu manželství takovou důležitost.
Pokání je Pánův plán pro duchovní růst a radost – radost z vykoupení skrze Něj. Pán si přeje, abychom se změnili – abychom byli méně takoví, jako je přirozený člověk, a více takoví, jako je On.
Kráčení kupředu s vírou je proces, kterým se stáváme takovými, jako jsou Nebeský otec a Jeho syn Ježíš Kristus.
I když to není jednoduché, vždy můžeme své chyby napravit díky Kristu. Hlavní je nepřestat se snažit.