Evangelium Ježíše Krista

Znamením opravdových věřících je to, že jsou „k sobě vespolek dobrotiví“. Efezským 4:31–32
Pán nás má rád pro to, kým jsme, a přeje si, abychom Ho slyšeli. Na to, abychom Ho slyšeli, musíme vynaložit úsilí. Jaké je největší přání vašeho srdce? Co můžeme dělat pro to, abychom Ho slyšeli?
Jak řekl Ježíš: „Pohleďte na maličké své.“ (3. Nefi 17:23). Pozorujme děti a přemýšlejme, čemu se od nich můžeme naučit.
Pokud by vám Bůh v osobním zjevení sdělil, že ve smrtelnosti mít děti nebudete, přesto vás moc miluje a zahrne vás všeobjímající láskou a povede vás naplněným životem.
Vzkříšení je jeden z největších darů, který jsme dostali od našeho Nebeského Otce. Jsme si tohoto velkého daru vědomi? Opravdu věříme, že k němu dojde?
Skutečné přátelství vzniká tam, kde se podělíme o to, co máme v srdci. Jednu z nejlepších příležitostí nám k tomuto nabízí misionářská práce.
Inspirované myšlenky, které president Russell M. Nelson pronesl ve svých poselstvích během posledních šesti let na generální konferenci.
President Russell M. Nelson učil: „Míra útoků protivníka na víru a na nás a naše rodiny exponenciálně narůstá. Abychom duchovně přežili, potřebujeme obranné strategie a proaktivní plány.“
„Manželství je dar, který nám dal Bůh; kvalita našeho manželství je dar, který my dáváme Bohu.” L. Whitney Clayton
Dokážete si představit úžasnější požehnání, než jakým je pracovat v partnerství se Spasitelem na uzdravování neduhů těch, kteří jsou kolem nás, a být nástrojem k jejich spasení?
Díky Spasiteli překonají zaslíbení věčnosti i ty nejtemnější pozemské zkoušky.
Mezi nejkrásnější pocity, které znám, patří, když jsme nejlepší přátelé s Ježíšem Kristem. On je nejlepší z nejlepších přátel.