Supersobota 2018

Proběhlo slavnostní ukončení semináře a institutu

Předávání diplomů absolventů studentům semináře

16. června 2018 se uskutečnilo slavnostní zakončení letošního „školního roku“ semináře a institutu. Při této jedinečné události, spojené s předáváním osvědčení a diplomů, mělo téměř čtyřicet bratrů a sester příležitost setkat se v brněnské kapli. Patřili mezi ně studenti, učitelé, rodiče a církevní vedoucí. Setkání předsedal president kůlu Martin Pilka a účastnil se ho také koordinátor Seminářů a institutů pro naši oblast, bratr Henry Kosak z Německa.

Seminář je čtyřletý náboženský vzdělávací program pro mládež ve věku 14 až 18 let. Studenti tráví celý školní rok studiem jedné knihy písem – Starého zákona, Nového zákona, Knihy Mormonovy nebo Nauky a smluv. Výuka probíhá buď formou tzv. ranního semináře (každý všední den před začátkem školního vyučování), nebo formou domácího studia, kdy studenti studují každý den doma a jednou či vícekrát za týden se setkají s učitelem. Než student dokončí studium na střední škole, má prostudovány všechny čtyři knihy písem a stává se absolventem semináře.

Institut je náboženský vzdělávací program pro mladé dospělé (svobodné i ženaté a vdané) od 18 do 30 let. Kurzy probíhají jednou týdně vždy v určitý všední den v průběhu dne nebo večera. Lekce poskytují náboženskou výuku na různá témata – například studium písem (Starý a Nový zákon, Kniha Mormonova, Nauka a smlouvy a historie Církve, Drahocenná perla), Znovuzřízení evangelia, věčná rodina, příprava na misii, zásady vedení a další. Institut nabízí studentům také příležitosti k růstu prostřednictvím humanitární služby, kontaktů s druhými lidmi a školení vedoucích. Jeho cílem je posilovat duchovnost studentů, zatímco čelí tlakům, zkouškám a obtížným výzvám každodenního života.

Semináře a instituty náboženství (S&I) jsou součástí Církevního vzdělávacího systému (CVS, anglicky CES), do něhož patří i další vzdělávací instituce a programy Církve (církevní střední školy a univerzity a další).

Účastníci slavnostního zakončení měli možnost si vyslechnout krátké duchovní poselství, následně se sami mohli podělit o svou zkušenost se studiem Knihy Mormonovy, na kterou se letos seminář i institut zaměřovaly. Byla to příležitost „pocítit sílu jejich svědectví a neochvějnost jejich víry. Velice si vážíme úsilí a píle těchto mladých členů a stejně tak jejich učitelů, kteří v tomto nelehkém povolání dokáží činit malé zázraky,“ popsal událost bratr Jiří Matějček, člen vysoké rady zodpovědný za seminář a institut. „V neposlední řadě patří velké díky i rodičům těchto studentů za to, že jim umožňují seminář studovat,“ dodal.

Následovalo samotné předávání osvědčení. Studenti, kteří splnili požadavky studia letošního roku, byli oceněni „Osvědčením o splnění“. Když student obdrží všechna čtyři osvědčení, získá pak „diplom absolventa“. Ten se letos podařilo získat šesti studentům.

Během odpoledního programu pak studenti natáčeli videa se záměrem pozvat ostatní, aby se do studia semináře a institutu zapojili v nadcházejícím školním roce, kdy se výuka zaměří na Nauku a smlouvy a historii Církve.

„Máme radost z této skupiny výjimečných lidí a těšíme se na duchovní hostinu, která je v semináři i institutu nachystána pro školní rok 2018/2019!“ uzavřel bratr Matějček.