Varšava, Polsko

Starší Uchtdorf ujišťuje ukrajinské uprchlíky v Polsku, že Bůh je s nimi

Říká jim, že jsou pro svět příkladem dobroty, odhodlání a světla

Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů přinesl ukrajinským uprchlíkům v Polsku v neděli 10. dubna 2022 poselství naděje zaměřené na Krista.

Apoštol, který byl během 2. světové války sám dvakrát uprchlíkem, se v průběhu dne dělil se členy Církve o světlo a naději v Kristu. Na zasvěcujícím shromáždění, jež se uskutečnilo ve Varšavě a bylo určeno zvláště pro uprchlíky, četl verše z Nového zákona, které k nim v jejich obtížné situaci přímo promlouvají. Například v Římanům 8 se apoštol Pavel ptá: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Zarmoucení-li, aneb úzkost, neb protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč?“ A odpovídá, že nic nás nemůže „odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši“.

Starší Uchtdorf řekl ukrajinským uprchlíkům, že tento verš je nyní „stejně pravdivý a aktuální jako byl před dvěma tisíci lety. A stejně tak platil i v jiných dobách. … Budete-li se zaměřovat na Ježíše Krista, přinese vám to do srdce pokoj, s nímž budete schopni tímto obdobím projít a usmívat se na své děti. A pokud váš manžel, tatínek či přítel není s vámi, můžete na ně myslet a modlit se za ně. A až se s nimi znovu setkáte, řeknete: ‚Věděla jsem, že tento den nastane, protože věřím, že se nám všem budou zase dít dobré věci. A dobré věci se vám dít budou.“

Starší Uchtdorf, který je původem Němec, také poukázal na to, jak Ježíš utišil bouři a moře, když Ho o to Jeho vystrašení učedníci žádali (viz Marek 4).

„Bouře nastala znenadání, podobně jako vaše nynější bouře,“ řekl. „[Co řekl Ježíš] svým apoštolům [poté, co bouři utišil?] ‚Kde je vaše víra?‘ Ale to je těžké ve chvíli, kdy se loď potápí. Přesto to Pán řekl. A utišil moře. A tak se učedníci naučili, že musejí věřit a mít víru.“

Starší Uchtdorf poté přirovnal situaci uprchlíků k situaci učedníků na Tiberiadském moři po Ježíšově smrti a Vzkříšení (viz Jan 21). Apoštolové byli zklamaní. Jejich Mesiáš zemřel. Nevěděli, co mají dělat.

„Bylo po všem. Naplnila se jejich nejhorší očekávání. Nedokáži si představit, jak se cítili – stejně jako si nedokáži představit, jak se cítíte vy [jako uprchlíci v této době],“ řekl starší Uchtdorf. „A tak tu byli na jezeře zcela ztrápení a snažili se lovit ryby, protože v tom byli dobří a byla to jejich profese, ale nedařilo se jim nic ulovit. Jistě se tak teď někdy také cítíte. Nemůžete dělat to, co běžně děláte.“

A stejně jako Ježíš řekl oněm apoštolům, aby hodili sítě na druhou stranu lodi, kde najdou ryby, tak tito uprchlíci možná potřebují hledat světlo neobvyklými způsoby.

„Buďte otevření tomu se přizpůsobit,“ řekl starší Uchtdorf. „Vězte, že vás Spasitel miluje. Ví o vašich obětech. Je připraven vás obejmout svými pažemi, svou láskou.“

Apoštol řekl uprchlíkům, že jsou „příkladem dobroty, příkladem odhodlání kráčet po cestě svobody a hrdě stát za tím, co je správné, [a že] jsou světlem pro mnoho národů“. Řekl, že mnoho lidí se na ně podívá a řekne si: „Když to dokáží oni, dokážeme to také.“ Povzbudil je, aby nepodceňovali moc svého příkladu. „Vězte, že Bůh je s vámi,“ řekl. „Požehná vám. A na konci všechno napraví, jak to dělává vždy. Možná ne podle našeho časového plánu. Ale zcela jistě podle svého plánu.“

Starší Uchtdorf vyzval uprchlíky, aby překonali hněv láskou, čelili nenávisti s dobrotivostí a přemohli lži pravdou.

„Jděte dál životem, důvěřujte Bohu a mějte v Něj víru,“ řekl. „Žehnám vám, abyste viděli, že vás tímto životem vede ruka Páně.“

Manželka staršího Uchtdorfa Harriet k uprchlíkům také promluvila. Řekla: „Vím, že Nebeský Otec o vás ví. Vím, že Ježíš Kristus vás miluje, úplně každého z vás. Opravdu vás miluje…, nejste sami.“

Jedna běženkyně, Maryna Bovtová, řekla, že návštěva staršího Uchtdorfa byla „pro všechny Ukrajince velkou posilou“. Apoštolova přítomnost jí pomohla vidět, že Církev vnímá nejen potřeby lidí, ale také jejich pocity.

Maryna řekla také, že slova staršího Uchtdorfa jsou klíčem, který jí pomůže vytrvat v náročných dnech, které ji čekají.

„Víte, je velmi obtížné mít všechny rád a mít pro ně porozumění, když naši lidé trpí,“ řekla. „Chápu, že jediným způsobem, jak to dokázat, je být součástí Krista.“

Svatí v Polsku pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny tím, že jim poskytují potraviny, vodu, léky, přístřeší a uspokojují další jejich potřeby.

Marcin Kulinicz z Varšavy založil facebookovou stránku, prostřednictvím které podporuje uprchlíky devět tisíc lidí. Jeho skupina shromáždila již šestkrát velkou sbírku zásob, které byly odvezeny do Lvova a Kyjeva. Řekl, že v této temné době je vidět ruku Boží díky světlu zvýšené důvěry, která panuje mezi lidmi.

„Ve válečné době si musí lidé vzájemně více důvěřovat. … Musel jsem důvěřovat několika dalším lidem,“ uvedl. „A mnoho lidí vložilo svou důvěru ve mě – někdy mi svěřili svůj život nebo své blízké – když jsem převážel uprchlíky sem do Polska. Vezl jsem manželky a děti druhých lidí.“

Marcin zdůraznil, že je důležité pamatovat na to, že pomoc uprchlíkům je jako maraton, a ne sprint.

„Pomoc válečným uprchlíkům a poválečná obnova je dlouhodobé úsilí,“ řekl. „Mnoho lidí má tendenci zaměřovat se na dobrovolnickou práci a sbírky – které jsou skvělé. Ale máme tu situaci, která bude trvat několik let, a musíme být připraveni na opravdu dlouhý běh.“

Jiná dobrovolnice z Varšavy, Agnieszka Mazurowska, řekla, že je ráda, že může pomáhat a naslouchat.

„Pomáhat pro mne znamená mít ráda lidi. A já mám ráda všechny lidi z celého světa,“ řekla. „A tak, když před sebou vidím samotnou maminku s dětmi nebo těhotnou ženu, chovám k nim lásku a cítím, že jim musím poskytnout podporu. Je to moje povinnost. Věřím v Krista, a tak se snažím žít jako On a proto takto jednám.“