Starodávné písmo: Kniha Mormonova – kdo ji napsal a jak byla přeložena?

Zjistěte, jak jsme získali Knihu Mormonovu

Kniha Mormonova obsahuje záznamy napsané dávnými proroky. Učí o víře v Ježíše Krista.
Kniha Mormonova obsahuje záznamy napsané dávnými proroky. Učí o víře v Ježíše Krista.

O čem Kniha Mormonova pojednává?

Kniha Mormonova je posvátný záznam, který Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů považuje společně s Biblí za písmo. Její příchod na světlo světa byl zcela zásadní součástí historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kniha Mormonova pojednává o historii dvou velkých civilizací, které žily v dávných dobách na americkém kontinentě. Jedna z těchto civilizací imigrovala do Ameriky z Jeruzaléma v roce 600 př. Kr. a druhá emigrovala z oblasti Blízkého východu mnohem dříve. (Viz Úvod ke Knize Mormonově.)

Kniha Mormonova zaznamenává části společenské a politické historie těchto dvou civilizací. Co je však důležitější, Kniha Mormonova pojednává o Božím jednání s těmito dávnými lidmi a svědčí o Boží lásce a milosrdenství vůči Jeho dětem. Svatí posledních dnů věří, že Kniha Mormonova obsahuje plnost evangelia Ježíše Krista. (Viz Joseph Smith–Životopis 1:34.) Nejdůležitější událostí zaznamenanou v této knize je popis návštěvy Ježíše Krista na americkém kontinentu po Jeho smrti a vzkříšení.

Kdo napsal Knihu Mormonovu?

Svatí posledních dnů věří, že Kniha Mormonova obsahuje části záznamů napsaných mnoha různými dávnými proroky. (Viz „Stručné vysvětlení o Knize Mormonově“.) Tito proroci vyryli své záznamy na zlaté desky. Jejich záznamy poté shrnul a zkrátil do jednoho stručnějšího záznamu prorok a historik jménem Mormon. A právě po něm je Kniha Mormonova pojmenována. Po Mormonově smrti záznam dokončil jeho syn Moroni a desky zakopal, aby byly v bezpečí.

Kde se Kniha Mormonova vzala?

23. prosince 1805, několik staletí poté, co Mormon a Moroni zemřeli, došlo k další klíčové události v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – narodil se chlapec jménem Joseph Smith. Když bylo Josephovi 17 let, zjevil se mu během modlitby Moroni – tehdy jako anděl. (Viz Joseph Smith–Životopis 1:27–33.) Moroni řekl Josephovi, že dávný záznam, který spolu se svým otcem zhotovil, byl napsán na zlatých deskách a zakopán v pahorku poblíž Josephova domu v zemědělské části státu New York. Moroni také Josephovi řekl, že Bůh má pro Josepha zvláštní poslání – že má tyto desky získat a že Bůh připravil způsob, jak mají být přeloženy.

Jakou úlohu má Kniha Mormonova v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů?

Přeložení Knihy Mormonovy bylo v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vskutku zázračnou událostí. Joseph Smith, chudý farmářský chlapec, měl jen velmi malé formální vzdělání. Vlastními silami tento záznam nebyl schopen přeložit, a tak potřeboval božskou pomoc.

Bůh připravil určité nástroje, aby Josephovi v tomto důležitém úkolu přeložit posvátná písma pomohl. Dva tyto nástroje se nazývaly Urim a Thumim – dvojice zvláštních kamenů neboli „překladatelů“, které Joseph našel zakopané s deskami. (Viz Joseph Smith–Životopis 1:35.) Podobné nástroje používali i proroci ve Starém zákoně. (Viz Exodus 28:30.) Joseph pomocí těchto kamenů záznam interpretoval a diktoval písařům. Joseph rovněž používal i jiný kámen – zvaný videcký – který mu při překládání pomáhal. Svědčil o tom, že byl schopen přeložit tuto knihu „darem a mocí Boží“. („Překládání Knihy Mormonovy“, Gospel Topics, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays.)

V dnešní době je Kniha Mormonova přeložena z angličtiny do více než 100 jazyků. (Viz „Kniha Mormonova ve 110 jazycích“, Liahona, květen 2015, 137.) Pomohla a pomáhá milionům lidí po celém světě přiblížit se Ježíši Kristu a poznávat Jeho evangelium.

Jak mohu získat další informace?

Kniha Mormonova pojednává o víře, pokání a nacházení opravdového štěstí. Také pojednává o Boží lásce ke všem Jeho dětem, včetně vás. Chcete-li se dozvědět více o Knize Mormonově a požádat o bezplatný výtisk této knihy, navštivte stránky pojdtekekristu.org.