Poselství územních vedoucích

Služba posvěcuje

Když jsme vnímaví vůči potřebám druhých, posvěcuje to náš život.

Když se snažíme poznat, jak můžeme efektivněji sloužit lidem kolem nás, ať už rodině Intellectual Reserve
Když se snažíme poznat, jak můžeme efektivněji sloužit lidem kolem nás, ať už rodině

V poslední době na nás v mnoha oblastech našeho života dopadají změny, a ačkoli všichni nejsme na jedné lodi, všichni jsme v týchž bouří zmítaných vodách.  Občas přesně nevím, jak dál pokračovat, postupovat kupředu, být produktivní a přizpůsobit se změnám, které do mého života přicházejí. 

Možná i vy jste, tak jako já, měli v posledních měsících příležitost hledat u Pána vedení a porozumění ohledně různých záležitostí, abyste dokázali zvládat neobvyklé a jedinečné situace a okolnosti.  Možná i vy jste pocítili, že tato doba nám skýtá příležitosti k zušlechťování a posvěcování, že je to doba, kdy můžeme více přilnout k Otci v nebi a stát se lepšími učedníky Krista.  President Nelson, bratří v Kvoru Dvanácti a presidenti a presidentky organizací nás ve svých poselstvích neustále povzbuzují k tomu, abychom Ho slyšeli1 a našli díky tomu v této době správný směr.  Jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou si v tomto životě můžeme osvojit a ve které se můžeme zdokonalovat, je to, jak slyšíme hlas a nabádání Páně.  Když těmto nabádáním budeme naslouchat, řídit se jimi a jednat podle nich, získáme příležitost být zušlechtěni a posvěceni.

Starší Mark A. Gilmour, Anglie
Starší Mark A. Gilmour, Anglie Územní sedmdesátník

Z vlastní zkušenosti vím, že Pán je velmi ochoten sdělit nám svou vůli a poskytnout nám své vedení, když jde o budování Jeho království. President Nelson vyjádřil podobné pocity, když nás povzbudil, abychom usilovali o zjevení.2 Zjistil jsem, že zjevení proudí snáze a rychleji, když se modlím a usiluji o vedení ohledně služby druhým, ať už v rámci povolání nebo když myslím na druhé, než když se modlím ohledně vlastních rozhodnutí a okolností. 

Když starší Dieter F. Uchtdorf sloužil v Prvním předsednictvu, učil tomuto:

„Odpověď na naši modlitbu často nepřichází tehdy, když jsme na kolenou, ale když jsme na nohou a sloužíme Pánu a těm, kteří jsou kolem nás. Nesobecké skutky služby a zasvěcení zušlechťují našeho ducha, odstraňují šupiny z našich duchovních očí a otevírají okna nebes. Když se staneme odpovědí na něčí modlitbu, často najdeme odpověď i na tu svou.“ 3

Když se snažíme poznat, jak můžeme efektivněji sloužit lidem kolem nás, ať už rodině, přátelům, sousedům, komunitám nebo těm, o které pečujeme v rámci svých povolání, máme k dispozici posvěcující moc ducha.  Když se staneme vnímavějšími vůči potřebám druhých, staneme se vnímavějšími vůči Duchu, což nám na oplátku pomáhá získat odpověď na prosbu v jedné náboženské písni „víc, můj Spasiteli, jak Ty svatým být“4. Ze zkušenosti vím, že když k Pánu přistoupíme s modlitbou ohledně toho, jak můžeme pomoci či požehnat druhým, ochotně nám na ni odpoví.  Také se může stát, že nabádání k činu přijde, aniž bychom se předtím konkrétně modlili. Prostá víra, se kterou pak jdeme činit dobro, je odměněna v obou případech.  Sestra Sylvia Allredová, bývalá rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení, to popsala takto:

„Čistou lásku Kristovu vyjadřujeme skrze nesobeckou službu. Vzájemná pomoc je posvěcující zkušeností, která povznáší příjemce a přináší pokoru dárci.“ 5

President Thomas S. Monson jednou řekl, že příležitosti dávat ze sebe samých jsou neomezené, ale také pomíjivé6. Modlím se, aby nám Duch Svatý mohl důvěřovat, že uposlechneme nabádání jednat a staneme se odpovědí na něčí modlitbu, což nám na oplátku poskytne posvěcující zkušenost vedoucí k růstu.


1 Viz poselství na téma Hear Him na stránkách www.ChurchofJesusChrist.org/hearhim

2 Zjevení pro Církev, zjevení pro náš život, Russell M. Nelson, generální konference z dubna 2018

3 Čekání na cestě do Damašku, Dieter F. Uchtdorf, generální konference z dubna 2011

4 Víc svatosti dej mi – Náboženské písně, č. 71

5 Pravá podstata učednictví – Silvia H. Allredová, generální konference z dubna 2011.

Vánoční zasvěcující shromáždění s Prvním předsednictvem – prosinec 2008