Sabatní den v prostředí domova

Elder Adler x250.jpg
Starší Detlef H. Adler, Německo Územní sedmdesátník

„A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho.“ (Genesis 2:2, 3.)Již na počátku historie této země se dozvídáme, že byl stanoven den posvěcení a odpočinku.

Později měl Pán pocit, že je zapotřebí jasnější definice, a dal nám přikázání: „Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliko dílo své; Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i [děvečka] tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.“ (Exodus 20:9–11.)

Bylo nutné další objasnění, a tak „mluvil … Hospodin k Mojžíšovi, řka: Ty pak mluv k synům Izraelským a rci: A však sobot mých [zachovávati] budete. Nebo to znamením jest mezi mnou a vámi po rodech vašich, aby známo bylo, že já jsem Hospodin, kterýž vás posvěcuji“. (Exodus 31:12–13.)

Izraelité obdrželi a vytvořili si velmi podrobná pravidla ohledně sabatního dne, která pak Spasitel během svého pozemského působení napravoval. Spasitel kritizoval vedoucí představitele své doby těmito slovy: „Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Protož Syn člověka jest pánem také i soboty.“

V roce 1831 přišlo skrze zjevení ještě další objasnění, které zní: „A aby ses mohl plněji uchovati neposkvrněným od světa, půjdeš do domu modlitby a budeš přinášeti svátosti své v můj svatý den; Neboť vpravdě toto je den určený ti k tomu, aby sis odpočinul od prací svých a projevil oddanost svou Nejvyššímu.“ (NaS 59:9, 10.)

President Nelson prohlásil: „Bůh nám nedal tento zvláštní den, abychom se bavili či vykonávali každodenní práci, ale abychom si odpočinuli od povinností a dosáhli fyzické a duchovní úlevy.“ (Liahona, květen 2015, „Sabat je radostí“.)

Toto jsou zásady, které jsme obdrželi a které novodobí proroci znovu a znovu objasňují a vysvětlují!

Hodnoty světa, v němž žijeme, se dál den ode dne mění. V dnešní době je v mnoha zemích světa sabat úžasným a odpočinkovým nákupním dnem – dnem požitků!

My, Svatí posledních dnů, v tomto světě žijeme, a Pán nás zná. Máme tu výsadu, že nás učí proroci, vidoucí a zjevovatelé, kteří nám poskytují nástroje potřebné k tomu, abychom se dokázali rozhodnout.

Již znovu neobdržíme Knihu přikázání, ale obdržíme pokyny týkající se toho, jak můžeme zjistit, co je správné! Musíme tuto zodpovědnost přijmout a naučit se rozhodovat!

„Správně zvol, nech se Duchem Páně vésti,

má-li správná býti volba tvá.

Pravdy jas jenom tehdy můžeš nésti,

když srdce tvoje čisté zůstává.

Správně zvol, správně zvol.

Ať pouze moudrost vede kroky tvé,

správně zvol, správně zvol.

A Bůh ti požehnání poskytne.“ 

(Zpěvník náboženských písní, č. 148.)

V této úžasné písni se dozvídáme, „jak“ to máme dělat a jak to uplatňovat v osobním životě!

Musíme začít tím, že si položíme otázku, jaké znamení Pánu dáváme, a poté je třeba studovat, přemítat a ptát se s vírou a s otevřeným srdcem, abychom byli schopni rozumět našeptávání Ducha Svatého!

Vydávám vám svědectví, že odpověď obdržíte, a co je ještě důležitější – naleznete pokoj a klid od světa v tento sedmý den, den Páně, který se stane radostí!