Růst mormonské církve ve světě

  More than 70,000 Mormon missionaries labor around the world

  Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Církev SPD neboli mormoni) založilo v roce 1830 ve Spojených státech šest členů. Nyní má více než 15 milionů členů po celém světě, přičemž každým rokem do Církve vstupují další lidé. (Viz „Worldwide Statistics“, mormonnewsroom.org/facts-and-statistics.) Podívejte se na některé další informace týkající se fungování a růstu Církve ve světě.

  Co mormonská církev dělá?

  Členové Církve se po celém světě setkávají ve více než 30 000 kongregací. Příslušníci jednotlivých kongregací se scházejí v neděli v místních kaplích, aby uctívali Boha a učili se o Jeho evangeliu. Církev Ježíše Krista také provozuje 4 918 středisek rodinné historie ve 153 zemích, kde mohou členové i nečlenové Církve vyhledávat informace o svých předcích. Od roku 1985 poskytla Církev humanitární pomoc ve 189 zemích, včetně pomoci při katastrofách a pomoci uprchlíkům. Kromě toho také sponzoruje celosvětové iniciativy v oblasti sociální péče, jako jsou programy poskytování invalidních vozíků pro potřebné či programy očkování (viz „Humanitarian Aid and Welfare Services Basics: How Donations and Resources Are Used“ mormonnewsroom.org/ article/humanitarian-aid-welfare-services-breakdown-donations-costs-resources a „Worldwide Statistics“, mormonnewsroom.org/facts-and-statistics). Na vzdělání je v Církvi rovněž kladen důraz – Církev provozuje čtyři univerzity a vysoké školy a také program semináře pro mládež, v němž je zapsáno více než 407 900 studentů středoškolského věku.­

  Co dělají mormonští misionáři?

  Růst Církve je do značné míry výsledkem práce mormonských misionářů. Mormonští misionáři patří k těm nejsnáze rozpoznatelným prvkům církevního úsilí oslovovat veřejnost. Církev má po celém světě více než 74 000 misionářů (viz „Missionary Program“, mormonnewsroom.org)! Pokud jste někdy přemýšleli o tom, co jsou tito mormonští misionáři zač, tak vězte, že jde o řadové členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří se rozhodli strávit jeden a půl až dva roky tím, že jako neplacení dobrovolníci na plný úvazek učí druhé a snaží se být služebníky Ježíše Krista. Jejich hlavním cílem je pomáhat lidem přijít ke Kristu tím, že je učí o Jeho znovuzřízeném evangeliu. Mormonští misionáři tráví čas nejen výukou o Ježíši Kristu, ale také následují Kristův příklad službou lidem v místě svého bydliště.

  Family kneeling to pray

  Co jsou to mormonské chrámy?

  Svatí posledních dnů kromě obvyklých nedělních bohoslužeb v kaplích uctívají Boha také v chrámech, které jsou rozesety po celém světě. President Thomas S. Monson, president Církve, vysvětlil, že „pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je chrám nejposvátnějším místem na zemi. Je to dům Páně.“ („Požehnání chrámu“, Liahona, říjen 2010, 13.)

  V posledních několika desetiletích počet mormonských chrámů dramaticky vzrostl, aby se přizpůsobil celosvětovému růstu Církve. V polovině roku 1981 měla Církev v provozu jen 19 chrámů; na konci roku 2000 jich měla již 100. (Viz Gordon B. Hinckley, „Tento velký rok tisíciletí“, Liahona, leden 2001, 81.) V únoru 2017 bylo po celém světě v provozu 155 chrámů Církve, 11 chrámů bylo ve výstavbě a u 11 dalších byla jejich stavba oznámena, ale dosud nezapočata. Mezi oněch 11 chrámů ve výstavbě patřily chrámy v Paříži ve Francii; v Tucsonu v Arizoně; v Meridianu v Idahu; v Cedar City v Utahu; v Římě v Itálii; v Concepción v Chile; v Barranquille v Kolumbii; v Kinshase v Demokratické republice Kongo; v Durbanu v Jihoafrické republice; ve Fortaleze v Brazílii a v Lisabonu v Portugalsku. (Viz „Mormon Temples Currently Under Construction“, mormonnewsroom.org.) Chcete-li se podívat na seznam stávajících chrámů, navštivte stránky temples.lds.org.

  Jak mohu získat další informace?

  Miliony lidí po celém světě nacházejí v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů vnitřní pokoj, společenství a odpovědi na své otázky. Chcete-li zjistit, jak se můžete setkat s mormonskými misionáři ve své oblasti, navštivte stránky mormon.org.