Rodina – prohlášení světu

Zjistěte, čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří ohledně manželství a rodiny

Členové Církve věří, že manželství a rodina jsou součástí plánu Nebeského Otce pro Jeho děti.
Členové Církve věří, že manželství a rodina jsou součástí plánu Nebeského Otce pro Jeho děti.

Rodina – prohlášení světu“ je dokument, který hlásá učení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů týkající se manželství, dětí a rodiny. (Liahona, listopad 2010, 129.) Když Gordon B. Hinckley, bývalý president Církve, před více než 20 lety prohlášení o rodině poprvé přečetl, členové Církve byli vděčni za toto jednoduché a jasné učení o rodině. Dnes, více než kdy předtím, si členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů cení prohlášení o rodině jako významného a nesmírně potřebného zjevení, které ve stále se měnícím světě deklaruje Boží měřítka týkající se manželství a rodiny. (Viz Bonnie L. Oscarsonová, „Obránkyně prohlášení o rodině“, Liahona, květen 2015, 14–15.) Chcete-li se více dozvědět o tom, čemu Svatí posledních dnů věří ohledně manželství a rodiny, čtěte dál.

Čemu dokument „Rodina – prohlášení světu“ učí?

Prohlášení o rodině udílí konkrétní rady manželům, manželkám, matkám a otcům. Učí tomu, že „manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud jeho dětí“. („Rodina“, 129.) Také učí, že než jsme se narodili, „znali [jsme] Boha a uctívali ho jako svého Věčného Otce“ a že Boží plán pro pokrok Jeho dětí vyžadoval, abychom přišli na zemi, získali fyzické tělo a byli schopni se k Bohu vrátit a žít s Ním a s naší rodinou po smrti. („Rodina“, 129.) Účelem nauk v prohlášení o rodině je pomáhat všem rodinám – nejen rodinám Svatých posledních dnů – nacházet štěstí.

Čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů opravdu věří ohledně manželství?

Svatí posledních dnů věří, že manželství mezi mužem a ženou je zcela zásadní součástí Božího plánu pro Jeho děti. Také věří, že manžel a manželka „mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat“. („Rodina“, 129.) Podle Svatých posledních dnů jsou „úspěšná manželství a rodiny … založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných odpočinkových činností“. („Rodina“, 129.) Svatí posledních dnů věří, že manželští partneři si mají vzájemně pomáhat jako rovnocenní partneři a že ti, kteří se o svou rodinu nestarají, dopouštějí se cizoložství nebo týrají či zneužívají manželského partnera či děti, se za svá rozhodnutí budou zodpovídat Bohu. (Viz „Rodina“, 129.)

Čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů opravdu věří ohledně dětí a rodiny?

Svatí posledních dnů podle učení obsaženého v prohlášení o rodině věří, že „děti mají právo na to, aby se narodily v manželském svazku“. („Rodina“, 129.) Také věří, že „dědictví od Hospodina jsou dítky“ (Žalm 127:3), což znamená, že děti jsou požehnáním od Boha. Podle Svatých posledních dnů je rodičovství posvátnou zodpovědností a rodiče mají „vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí“. („Rodina“, 129.) Rodinné zodpovědnosti jsou pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nanejvýš důležité.

Jak se mohu více dozvědět o tom, čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří?

Svatí posledních dnů věří, že rodina není jen povinnost, ale i velké požehnání. Možnost být součástí rodiny je vyjádřením Boží lásky k nám a Bůh nám dal rodinu, aby nám pomohl stát se těmi, kým si přeje, abychom se stali. (Viz Matthew Neeley, „The Family Is of God“, Friend, Oct. 2008, 28–29.) Chcete-li se dozvědět více o tom, čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, a o Božím plánu pro vás a vaši rodinu, navštivte stránky pojdtekekristu.org.