Rodičovství v době moderních technologií

Zjistěte, jaký názor mají rodiny Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na kvalitně strávený čas s rodinou

Rodičovství v době moderních technologií

Kdo jsou to členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a čemu věří ohledně rodin?

Podobně jako mnozí jiní dobří lidé po celém světě jsou členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů známí svými názory na důležitost dětí a rodiny. A podobně jako mnozí jiní jsou si vědomi toho, že rodičovství není snadný úkol. Rodiče vědí až příliš dobře, že kromě mnoha radostných okamžiků souvisejících s rodičovstvím je zde i spousta okamžiků s plačícími dětmi, neumytým nádobím a nekonečnými seznamy toho, co je ještě nutné udělat.

Kvůli nepřebernému množství různých názorů a rad, co mají rodiče dělat, a tolika nárokům na jejich čas může být obtížné zpomalit a zkrátka si rodičovství užívat. Je ale nesmírně důležité, aby si rodiče přestali dělat starosti s tím, že nedělají vše dokonale, a aby si v zaneprázdněném životě udělali čas na chvíle strávené se svými dětmi. V Knize Mormonově se píše, že když Ježíš Kristus navštívil americký kontinent, věnoval čas tomu, že druhé učil a sloužil jim. Během této důležité práce si našel čas na to, aby svou pozornost vyhradil i dětem. „Bral jejich malé děti, jedno po druhém, a žehnal jim a modlil se za ně k Otci.“ (3. Nefi 17:21.) Spasitel svým příkladem ukázal, jak je důležité věnovat čas vyjadřování lásky dětem a péči o ně, a poté těmito slovy vyzval všechny přítomné, aby i oni věnovali pozornost svým dětem: „Pohleďte na maličké své.“ (3. Nefi 17:23.)

Jak mohu prohloubit vztah se svou rodinou?

Tento Spasitelův příklad a Jeho výzvu mohou následovat rodiče i v dnešní době. Jedna matka popsala, co toto „pohledění“ znamená pro ni. Uvedla: „Poprvé jsem toto ‚pohledění‘ prožila ve chvíli, kdy má první dcera byla ještě novorozeně. Kolem půlnoci mě vzbudil její jemný, ale vytrvalý pláč – připravila jsem se, že ji nakrmím, a vtom se to stalo. Otevřela oči a podívala se mi na několik dlouhých a drahocenných okamžiků přímo do očí. Když jsme na sebe poprvé takto vzájemně ‚pohlédly‘, pocítila jsem do určité míry ono věčné pouto, které nás bude spojovat.“ (Jan Pinborough, „Parenting, Unplugged“, Ensign, June 2014, 63.)

Vědecké studie zjistily, že mimoslovní komunikace, k níž dochází tehdy, když na sebe rodič s novorozenětem vzájemně ‚pohlížejí‘, je zcela zásadní pro zdravý vývoj dítěte. (Viz Pinborough, „Parenting, Unplugged“, 63.) Tak jak naše děti rostou, potřebují zakoušet ono „pohlížení“ neboli čas na vzájemné propojení – sice jinak, ale je to pro ně právě tak důležité. Jak ale rodiče mohou najít čas na to, aby se v tak uspěchaném světě se svými dětmi opravdu propojili? Rodiny Svatých posledních dnů věří, že vytvoření pevného pouta mezi rodičem a dítětem vyžaduje větší disciplínu a sebeovládání na straně rodiče než na straně dítěte.

Rodiny Svatých posledních dnů rovněž zastávají názor, že má-li dojít k propojení s dětmi, může to vyžadovat vědomou snahu odpojit se od digitálních zařízení. Rodiny Svatých posledních dnů se učí, že kvalitně strávit čas s dětmi „může znamenat odolat pokušení přečíst si esemesky nebo si projít příspěvky na sociálních sítích. Může to vyžadovat promyšlené zavedení osobních a rodinných pravidel ohledně používání multimédií [a] stanovení hranic, které ochrání posvátné chvíle, jež v rodině věnujeme jeden druhému.“ (Pinborough, „Parenting, Unplugged“, 63.)

Vedoucí Církve zdůrazňují, jak důležité je, aby rodiče vypnuli digitální zařízení a věnovali více času svým dětem. Například Rosemary M. Wixomová, bývalá presidentka církevní celosvětové organizace sdružující děti (Primárky), učila: „Když jsme zaneprázdněni různými rušivými vlivy, rozplynou se ony vzácné chvíle, kdy máme příležitost působit na děti a hovořit s nimi. Což takhle vypnout každý den na chvíli veškerou elektroniku a znovu navázat spojení jeden s druhým? Jednoduše všechno vypněte. Když to uděláte, možná vám zpočátku bude váš domov připadat příliš tichý; možná budete mít i pocit, že není co dělat nebo o čem mluvit. A pak, když budete věnovat plnou pozornost dětem, se spustí konverzace a vy se budete moci radovat z naslouchání jeden druhému.“ („Slova, která říkáme“, Liahona, květen 2013, 82.)

Jak mohu získat další informace?

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou křesťané, kteří věří, že Ježíš Kristus je dokonalým příkladem toho, jak se máme ke členům své rodiny chovat. Rodiny Svatých posledních dnů nacházejí vnitřní pokoj a radost nejen díky tomu, že tráví čas spolu, ale i díky svému přesvědčení, že skrze Ježíše Krista mohou posvátné rodinné vztahy pokračovat i po smrti. Chcete-li se dozvědět více o Božím plánu pro vás a vaši rodinu, navštivte stránky pojdtekekristu.org.