Díl 3.: Působení Československé misie Církve – od zasvěcení do začátku války

Gád Vojkůvka
Člen vysoké rady a historik kůlu Praha, červenec 2019

Stručný přehled jednotlivých let

1929

 • Po šest týdnů byla vedena misijní škola, kde se vyučoval český jazyk, české dějiny, Kniha Mormonova, Bible, literatura a náboženství. Začátky byly těžké, protože nebyla k dispozici žádná vhodná učebnice češtiny pro cizince. Misionáři nutně potřebovali najít nejprve české přátele a zájemce o evangelium, kteří by jim pomáhali.
 • Zatímco se všichni učili česky, president misie Arthur Gaeth pořádal přednášky se světelnými obrazy v různých městech a pro různé organizace s návštěvností od 50 do 400 zájemců. V této činnosti pokračoval i v dalších letech. Úspěšná byla přednáška Buddhismus a křesťanství, kdy měl president Gaeth příležitost nejen porovnat buddhismus s křesťanstvím, ale i oboje porovnat s obnoveným evangeliem Ježíše Krista.
 • Tři přednášky byly vysílány v rozhlase.
 • V listopadu přijel starší John A. Widtsoe z Kvora Dvanácti apoštolů. Při večeři s ním pět vydavatelů novin ocenilo, že jim bylo dovoleno setkat se s apoštolem a sestrou Widtsoe a seznámit se s názory Církve.
 • A tak v průběhu roku vyšlo v tisku 72 pozitivních článků o Církvi.

 

1930

 • V lednu 1930 byli první misionáři posláni do Brna a do Hradce Králové a po příjezdu dalších i do Pardubic a Mladé Boleslavi.
 • 20. ledna začalo pravidelné vydávání misijního měsíčníku Hvězdička (nejdříve jen anglicky a od roku 1935 dvojjazyčně), který obsahoval různé informace a také překlady nejdůležitějších pasáží z knih Nauka a smlouvy, Drahocenná perla a Kniha Mormonova – dříve než byly přeloženy a vydány tiskem celé.
 • Byl vydán tiskem první zpěvník 72 církevních písní (bez not).

 

1931

 • Dne 2. ledna pokřtil president Gaeth v Rumunsku v rámci Čs. misie Etelku Marii Bertu von Haragos, která přeložila v té době už polovinu Knihy Mormonovy do maďarštiny.
 • Dne 16. května u břehu Labe u Čelákovic měla jako první v Československu výsadu být pokřtěna sestra Bohumila Moravcová, za přítomnosti 26 členů a přátel Církve.
 • Smutnou zprávou téhož roku bylo to, že 26. listopadu zemřela Františka Brodilová, o které apoštol Widtsoe řekl: „Bude známa jako žena, která svými modlitbami uvedla misii do existence.“

 

1932

 • Úsilí předešlého roku bylo završeno několika křty – šest v Brně, čtyři v Praze, dva v Pardubicích a jeden v Mladé Boleslavi.
 • V červenci, při příležitosti konference misijních presidentů v Praze, přijel i president Evropské misie John A. Widtsoe s manželkou.

 

1933

 • Bylo pokřtěno 27 osob.
 • Byla vytvořena první odbočka v Praze.
 • Byla vydána toužebně očekávaná „Kniha Mormon“ v nákladu 3 000 výtisků.
 • Za výkladem Topičova nakladatelství byla aranžována výstavka s informacemi o Knize Mormon a během deseti dnů bylo prodáno 50 knih.

 

1934

 • Bylo pokřtěno 16 členů.
 • Ve všech odbočkách byl uspořádán „Týden duchovního osvěžení“ s různými tématy z evangelia.

 

1935

 • Byl opakován „Týden duchovního osvěžení“ s novými tématy.
 • Velké pomluvy proti Církvi byly zveřejněny v Lidových listech. Církev se ale u soudu obhájila a útočníci se museli v tisku omluvit a svá tvrzení odvolat.
Wallace F. Toronto
Novým presidentem Československé misie byl 4. května 1936 ustanoven Wallace F. Toronto.

 

1936

 • Bylo pokřtěno 26 členů.
 • Misii navštívil starší Richard R. Lyman z Kvora Dvanácti apoštolů.
 • President Arthur Gaeth byl po deseti letech misionářské služby uvolněn z funkce.
 • Novým presidentem misie byl povolán Wallace Felt Toronto, jeden z původních šesti misionářů.

 

 

1937

 • Misii navštívili prorok a president Církve Heber J. Grant, president Britské misie Hugh B. Brown a apoštol Richard R. Lyman. President Grant ve svém proslovu pro 270 přítomných probral a vysvětlil Články víry.
 • Bylo pokřtěno 17 osob.
 • V odbočkách i pro veřejnost byl na Vánoce promítán film Král králů.

 

1938

 • Rostlo velké napětí ve společnosti – politické i národnostní – hrozila válka.
 • Došlo k mobilizaci.
 • Bylo pokřtěno jen šest osob. Misionáři museli v září opustit misii, ale v prosinci se někteří vrátili.
 • Pro nedostatek misionářů a kvůli některým místním problémům musela být většina působišť misionářů uzavřena.
 • Byla vydána kniha Články víry od Jamese Talmage – velká pomůcka v práci Církve.

 

1939

 • Došlo k rozpadu Československa a po obsazení českých zemí německou armádou 15. března bylo konání shromáždění přerušeno.
 • I přes zákaz shromažďování bylo dovoleno konat alespoň sborové konference a práce misionářů a věrných členů pokračovala ve třech zbývajících odbočkách – Praha, Brno a Mladá Boleslav.
 • Vzhledem k událostem, které směřovaly k válce v Evropě, přijel v červenci na základě zvláštního pověření starší Joseph Fielding Smith z Kvora Dvanácti apoštolů s manželkou do Brna na zvláštní konferenci a zúčastnili se prvních křtů u nás po více než roce (Valerie Kudelová a Otakar K. Vojkůvka, kterého apoštol konfirmoval). Navštívili spolu s dalšími 80 členy místo zasvěcení misie u Karlštejna.
 • V srpnu bylo několik misionářů zatčeno a vyslýchalo je gestapo. S velkým úsilím se podařilo zajistit jejich propuštění.
 • První předsednictvo Církve 24. srpna nařídilo, aby se všichni misionáři okamžitě evakuovali z evropských misií před hrozbou války. O tři dny později president Toronto ustanovil prozatímního vedoucího misie, Josefa Roubíčka, a vedoucí odboček v Praze, Brně a Mladé Boleslavi. Za pomoci Amerického konsulátu se podařilo 31. srpna docílit propuštění posledního misionáře z vězení a týž den o půlnoci spolu s presidentem Torontem jako poslední opustili zemi.

O den později začala druhá světová válka. Od této chvíle spočívala bez misionářů veškerá činnost Československé misie jen v rukou českých členů a členek, na jejich svědectví, víře, odvaze, píli, vzájemné lásce a ochotě nechat se vést inspirací Ducha Svatého.