Proměněná srdce

President Russell M. Nelson, prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, nedávno oslavil 96. narozeniny. Oslovili jsme několik členů Církve, aby se podělili o své myšlenky, proč presidenta Nelsona obdivují a čemu se od něj naučili a stále učí.

President Nelson

Proroka vždy dbej, vždy ho poslouchej, za ním se vydej, on cestu zná – čemu nás učí náš prorok…

 

Petra Dítětová (Jihlava): „Když přemýšlím nad presidentem Nelsonem, první slovo, které mi přijde na mysl, je láska. Kdykoliv ho slyším hovořit nebo mám možnost číst si nějaké jeho vyjádření či proslov, pociťuji z jeho slov obrovskou lásku, kterou chová ke všem lidem kolem sebe. Lásku, která je nepředstíraná a zcela očividná.

Když se poté zamyslím na osobní rovině, uvědomuji si, že právě president Nelson mi skrze své inspirované vedení velmi pomohl na mé osobní cestě k hlubšímu porozumění toho, kým jsem jako dcera Boží – jakou mám hodnotu, jak bych měla nahlížet na sebe i druhé; také jaké jsou mé talenty, jak je mohu rozvíjet a jakou radost mohu pociťovat, když se o ně nebojím dělit s druhými. Jeho láskyplné vedení mi vskutku pomáhá pamatovat na to, kdo jsem, kam směřuji a co je skutečně důležité.

Stále si pamatuji na pocity, které jsem měla před dvěma lety, když jsem měla tu výsadu být v jeho přítomnosti na generální konferenci. Tento zážitek, ale také mnohé další velmi posílily mé svědectví o tom, že on je vskutku prorokem Božím; povolaným, aby vedl Kristovu Církev tady na Zemi v tento čas, a že právě skrze něj k nám Pán hovoří a vede nás. Z osobní zkušenosti mohu svědčit o tom, že kdykoliv jsem se rozhodla uplatnit víru a následovat nějakou jeho radu, viděla jsem, jak poté Nebeský Otec otevřel průduchy nebes, jak připravil cestu, tam kde žádná nebyla, a jak mi požehnal v mnoha různých aspektech mého života i života mých bližních.“

Lenka Červeňová (Třebíč): „President Nelson je člověk s velkým srdcem. Je zosobněním spousty úžasných křesťanských vlastností, které bych u sebe ráda více rozvinula. Trpělivý, starostlivý, soucitný, oddaný Pánu, vzdělaný, schopný a bez ohledu na svůj věk i velmi čilý. Stal se pro mě příkladem pravé lásky, takové, jakou k nám chová náš Nebeský Otec a Ježíš Kristus. Velmi se mi líbí to, jakým způsobem se president Nelson chová k nám, ženám. Jeho láskyplná slova léčí, povzbuzují a proměňují lidská srdce. Při jedné příležitosti ženám řekl: „Jste schopny vnímat, co druzí potřebují – a kdy to potřebují. Dokážete člověku podat pomocnou ruku, nabídnout mu útěchu, učit ho a posílit přesně ve chvíli, kdy to potřebuje.“ Pokud se budu řídit jeho radou, vím, že mohu poznat komu a jak pomoci, nejen ve své rodině, ale kdekoli jinde. Jsem velmi vděčná za našeho milovaného proroka, ke kterému vzhlížím a po jehož boku je mi ctí spolupracovat na Pánově vinici, proměňovat srdce Jeho dětí a pomáhat jim poznat svou hodnotu a smysl života.“

Hana Šnajdarová (Uherské Hradiště): „Neznám nikoho v tak vysokém věku, kdo by byl tak vitální, aktivní a inspirující. V profesním životě byl špičkovým vyhledávaným kardiochirurgem, průkopníkem v této oblasti. Na prvním místě měl vždy rodinu. Je otcem deseti dětí (devět dcer a jeden syn). Je to laskavý a vlídný vedoucí, trpělivý, ale rozhodný, přirozený diplomat. Napočítala jsem alespoň pět jazyků, které ovládá, včetně čínštiny. Je velmi aktivní fyzicky i duševně. Stále aktivně lyžuje a mnozí mají problém držet krok s jeho tempem. Tento obdivuhodný muž je presidentem a prorokem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jejíž jsem členkou. Jsem nesmírně vděčná za tak charizmatického silného vedoucího, kterého mohu následovat, zvlášť v této době. Možná je mi tento člověk blízký i díky tomu, že se narodil ve stejný den jako moje maminka, a tak 9. září vzdávám hold dvěma zvláště výjimečným osobám.

 

Michal Hanzal (Liberec): „Mám osobní svědectví o tom, že president Russell M. Nelson je prorok Boží. Snažím se pečlivě studovat jeho poselství – ať již ta konferenční, nebo kterákoli jiná, jež pronáší při různých příležitostech. Je to ale také smrtelný člověk, který procházel a prochází stejnými či podobnými zkouškami a těžkostmi, ale také zažíval a zažívá stejné či podobné radosti a požehnání jako kdokoli z nás. S radostí a údivem jsem nedávno dočetl jeho životopis, a díky tomu jsem ho poznal ještě lépe – především jako člověka. Je to skutečně muž Boží, kterého Pán připravoval na převzetí prorockého pláště po celý život. Především v jeho profesní kariéře kardiochirurga nacházím mnoho náznaků toho, jak Pán presidenta Nelsona připravoval na roli, kterou nyní zastává. Apoštolové a proroci jsou v prvé řadě učitelé – učí a svědčí o Nebeském Otci a Ježíši Kristu a svými (tj. Pánovými) slovy mnohdy uzdravují zlomená a zkroušená srdce. President Nelson je nejen znamenitý a světově uznávaný lékař, ale také vynikající učitel. A velmi dobře rozumí lidským srdcím. Při čtení jeho životopisu mě zaujala mimo jiné tato jeho slova: „Povinností lékaře je v prvé řadě učit. Lékař plní svou úlohu nanejvýš dobře tehdy, když učí svého pacienta tomu, co je u něj v nepořádku a co se s tím dá dělat.“ President Nelson v průběhu svého profesního života učil a léčil téměř sedm tisíc pacientů. Nyní, v průběhu apoštolského a prorockého života učí a léčí miliony dalších, kteří potřebují Pánovo vedení, jehož se nám skrze proroka dostává. Jsem za to nesmírně vděčný.“


Rozsáhlý, ale zajímavý životopis najdete na následujícím odkazu: https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/05-se/president-russell-m-nelson-guided-prepared-committed?lang=ces