Krok za krokem

Pohovory ohledně prohlášení o desátku

A byl to tentýž Melchisedech, kterému Abraham platil desátky; ano, dokonce otec náš Abraham platil desátky, jeden desátý díl ze všeho, co vlastnil. Alma 13:15

Biskup provádí pohovory ohledně prohlášení o desátku počínaje 1. zářím a konče 15. prosincem každého roku. V naléhavých případech, kdy biskup není k dispozici, může president kůlu oprávnit jednoho z biskupových rádců, aby pohovory ohledně prohlášení o desátku vedl on. Tato situace ale nastane zřídkakdy.Pohovoru ohledně prohlášení o desátku se mají zúčastnit všichni členové, aby se přesvědčili, že jejich příspěvky jsou správně zaznamenány, a aby před biskupem prohlásili, jaký je jejich stav jakožto plátců desátku. Je-li to možné, mají se tohoto pohovoru zúčastnit všichni členové rodiny. Biskup může se členy během pohovoru ohledně prohlášení o desátku kromě kontroly záznamů o jejich desátcích, postních obětech a dalších příspěvcích hovořit o zásadě desátku, povzbudit je, aby věnovali štědré postní oběti, a probrat další důležité záležitosti. Během pohovoru ohledně prohlášení o desátku může referent nebo člen biskupstva také se členy zkontrolovat Přehled obřadů jednotlivce (POJ).Pokyny týkající se pohovorů ohledně prohlášení o desátku poskytuje ústředí Církve nebo příslušná administrativní kancelář.

Postup práce ve finanční oblasti – Před začátkem pohovorů ohledně prohlášení o desátku

Výkazy pro dárce

Dárci si mohou vytisknout vlastní výroční výkaz na stránce donations.ChurchofJesusChrist.org. Referenti mohou také vytisknout výkazy pro dárce z nabídky Prohlášení o desátku, kde je lze najít pod záložkou Výkazy pro dárce.Tyto výkazy se vytisknou takto:

 1. Ve Zdrojích pro vedoucí a referenty klikněte na Finance a poté na Prohlášení o desátku. Ze záložky Výkazy pro dárce vytiskněte automaticky vytvořené výkazy pro dárce.
 2. V oddíle Automaticky vytvořené výkazy pro dárce klikněte na odkaz Dárcův výkaz příspěvků.
 3. Vytiskněte Zprávu o prohlášeních o desátku pro biskupa (pokud si přeje mít k dispozici papírový výtisk). Ve Zdrojích pro vedoucí a referenty klikněte na Finance a poté na Prohlášení o desátku. V záložce Prohlášení o desátku klikněte na tlačítko Tisk.

Mějte prosím na paměti, že pokud člen neposkytl žádný příspěvek nebo pokud si vytiskl vlastní výkaz ze stránek donations.ChurchofJesusChrist.org, nebude jeho výkaz příspěvků obsažen v seznamu automaticky vytvořených výkazů. V případě potřeby lze vytisknout výkazy pro jednotlivé dárce z části Výkazy pro jednotlivé dárce.

Během pohovorů ohledně prohlášení o desátku

Před konečným vyrovnáním desátku

Biskup

Dohlíží na konečné vyrovnání desátku.

Rádci

Plní úkoly, kterými byli pověřeni.

Referenti

Mohou vytisknout výkazy pro dárce, pokud si je dárci nemohou vytisknout sami. Dárci si také mohou vytisknout vlastní výroční výkaz na stránce donations.ChurchofJesusChrist.org. Tisknou Zprávu o stavu plátců desátku pro biskupa (je-li požadován papírový výtisk).

Výkonný tajemník

Koordinuje schůzky pro konečné vyrovnání desátku.

Během konečného vyrovnání desátku

Biskup

Setkává se soukromě a na bezpečném místě s každým jednotlivcem nebo rodinou. Zaznamenává stav plátce u každého člena, který se konečného vyrovnání desátku zúčastní.

Rádci

Zaznamenávají a ukládají příspěvky do banky.

Referenti

Tisknou a předávají členům Potvrzení o desátku a dalších obětech. Zaznamenávají a ukládají příspěvky do banky. Řeší případné nesrovnalosti a podle potřeby opravují finanční a členské záznamy.

Výkonný tajemník

Koordinuje schůzky pro konečné vyrovnání desátku.

Po konečném vyrovnání desátku

Biskup

Uvádí stav plátce u každého člena, který se konečného vyrovnání desátku nezúčastnil. Každý rok do 31. prosince finalizuje stav každého člena. Odesílá Zprávu o stavu plátců desátku.

Rádci

Plní úkoly, kterými byli pověřeni.

Referenti

Tisknou a předávají členům potvrzení pro daňové účely.

Výkonný tajemník

Plní úkoly, kterými byl pověřen.

Zodpovědnosti týkající se pohovorů ohledně prohlášení o desátku: Během pohovorů ohledně prohlášení o desátku

Biskup

Setkává se soukromě a na bezpečném místě s každým jednotlivcem nebo rodinou.
Zaznamenává stav plátce u každého člena, který se pohovoru ohledně prohlášení o desátku zúčastní.

Rádci

Zaznamenávají příspěvky a ukládají je do banky.

Referenti

Tisknou a předávají členům Potvrzení o prohlášení o desátku a Přehled obřadů jednotlivce (POJ).

Zaznamenávají příspěvky a ukládají je do banky.

Řeší případné nesrovnalosti a podle potřeby opravují finanční a členské záznamy.

Výkonný tajemník

Koordinuje schůzky pro pohovor ohledně prohlášení o desátku.

Postup práce ve finanční oblasti – Během pohovorů ohledně prohlášení o desátku

Vyplnění prohlášení o desátku

Biskup a referent sboru zaznamenávají na stránce Prohlášení o desátku u jednotlivých členů stav plátce, který tito členové oznámí. Prohlášení o desátku se zaznamená takto:

 1. Ve Zdrojích pro vedoucí a referenty klikněte na Finance a poté na Prohlášení o desátku.
 2. V záložce Prohlášení o desátku klikněte u každého člena na Plný, Částečný, nebo Neplátce a poté klikněte na Prohlásil biskup, nebo Prohlásil člen. Ve výchozím zobrazení je seznam členů řazen podle domácností. Je možné zobrazit si seznam členů v abecedním pořádku a zobrazit si částky příspěvků. Kliknutím na jméno člena se zobrazí jeho číslo záznamu o členství (MRN) a (v případě mužů) také to, zda je nositelem Melchisedechova kněžství. Pomocí záložky Údaje o účastníkovi se dostanete na záznam o účastníkovi patřící dotyčnému členovi, na kterém budou zobrazeny detaily jeho příspěvků.
 3. Jakmile bude vyplněn prohlášený stav plátce a políčko „Prohlásil“, zobrazí se ve sloupci Dokončeno symbol zaškrtnutí.
 4. Prohlášení mají být zadána po skončení pohovorů ohledně prohlášení o desátku a nejpozději do 15. ledna.
 5. Chcete-li vytisknout formulář, který bude moci biskup používat při pohovorech ohledně prohlášení o desátku, klikněte na tlačítko Tisk.

Po skončení pohovorů ohledně prohlášení o desátku

Zodpovědnosti týkající se pohovorů ohledně prohlášení o desátku: Po skončení pohovorů ohledně prohlášení o desátku

Biskup

Uvádí stav plátce u každého člena, který se pohovoru ohledně prohlášení o desátku nezúčastnil. Každý rok do 15. prosince finalizuje stav každého člena.

Rádci

Plní úkoly, kterými byli pověřeni.

Referenti

Tisknou a předávají členům potvrzení pro daňové účely.Výkonný tajemníkPlní úkoly, kterými byl pověřen.

Postup práce ve finanční oblasti – Po skončení pohovorů ohledně prohlášení o desátku

Biskup uvádí stav plátce desátku u těch, kteří se pohovoru ohledně prohlášení o desátku nezúčastnili, tím, že označí stav u těchto členů sboru na zprávě Prohlášení o desátku. Jakmile bude vyplněn prohlášený stav plátce a políčko „Prohlásil“, zobrazí se ve sloupci Dokončeno symbol zaškrtnutí. Po 1. lednu, když budou všechna prohlášení zaznamenána, se zobrazí zpráva „Prohlášení o desátku dokončena“ a údaje budou k dispozici presidentovi kůlu. Poté, co budou všechna prohlášení o desátku zaznamenána, se budou jakékoli dodatečně provedené změny automaticky ukládat. Pokud nebudou zaznamenána všechna prohlášení o desátku, zobrazí se na hlavním panelu připomínka, která má vedoucím pomoci finalizovat stav plátců desátku v jejich sboru.

Vytiskněte a rozdejte oficiální potvrzení pro daňové účely nebo výroční souhrnný výkaz

Do 31. ledna mají referenti vytisknout a předat každému dárci oficiální potvrzení pro daňové účely nebo výroční souhrnný výkaz. Tyto výkazy se vytisknou takto:

 1. Ve Zdrojích pro vedoucí a referenty klikněte na Finance a poté na Prohlášení o desátku. Ze záložky Potvrzení na konci roku vytiskněte automaticky vytvořené výkazy pro dárce.
 2. V oddíle Automaticky vytvořené výkazy pro dárce klikněte na odkaz k zobrazení automaticky vytvořených výkazů. Automaticky vytvořené výkazy budou dostupné před 31. lednem.

Mějte prosím na paměti, že pokud člen neposkytl žádný příspěvek nebo pokud si vytiskl vlastní výkaz ze stránek donations.ChurchofJesusChrist.org, nebude jeho výkaz obsažen v seznamu automaticky vytvořených výkazů. V případě potřeby lze vytisknout výkazy pro jednotlivé dárce z části Výkazy pro jednotlivé dárce.

Kontrola shrnutí prohlášení

Kontrolu shrnutí prohlášení o desátku provedete takto:

 1. Ve Zdrojích pro vedoucí a referenty klikněte na Finance a poté na Prohlášení o desátku.
 2. Záložku Shrnutí prohlášení mohou vedoucí sboru a kůlu využít k určení trendů vyplývajících z prohlášení o desátku.
 3. Každá modře vyznačená hodnota odkazuje na stránku Podrobnosti o prohlášeních o desátku. Tato zpráva obsahuje jména členů podle vybraného prohlášeného stavu.