Poselství územních vedoucích

Program pro rozvoj dětí a mládeže – drahocenná příležitost

Aby jim Církev pomohla najít způsob, jak se více zaměřit na své spojení se Spasitelem, poskytla jim ‚nový program Děti a mládež‘.

Starší Massimo De Feo, Itálie
Starší Massimo De Feo, Itálie První rádce, předsednictvo území Evropa

Ve společnosti, která ztrácí kontakt se skutečností božského poslání Ježíše Krista, je stále více nezbytné nacházet způsoby, jak se opětovně spojit s Pánem, vytvořit si s Ním osobní vztah a vést šťastnější a více uspokojující život. 

Pokud se na jedné straně mnoho členů Církve rozhodlo již dávno následovat Krista a udržovat svou víru neporušenou navzdory těžkostem v životě, jiným se stále nepodařilo navázat se Spasitelem opravdové duchovní spojení a jsou těmito těžkostmi více přemoženi. 

Výzkum ukazuje, že v dnešní době dochází k všeobecnému poklesu zájmu o náboženství, a zdá se, že dorůstajícímu pokolení se více než kdy dříve nedaří najít svou úlohu, totožnost a štěstí v institucionální církvi.  Toto se rovněž týká mnoha našich dětí a mladých lidí ve znovuzřízené Církvi, kteří v osobním růstu dosáhli bodu, kdy se musejí rozhodnout, zda budou ‚jednati sami za sebe‘, nebo být tím, ‚na co je působeno‘ silnými větry a vlivy světa.1

Aby jim Církev pomohla najít způsob, jak se více zaměřit na své spojení se Spasitelem, poskytla jim ‚nový program Děti a mládež‘. 

Tato iniciativa reaguje na potřeby všech mladých v Církvi, ale dá se přizpůsobit členům a rodinám kdekoli, a neexistuje pouze ‚jeden správný způsob‘, jak ji využívat. 

Jelikož jsou kultury a podmínky po celém světě a v našem území velmi rozdílné, tato iniciativa je spíše úsilím založeným na zásadách, než běžným programem. 

Účel je pokaždé stejný: ‚Pomoci každému, včetně dětí a mladých lidí, činit pokrok na cestě smlouvy a čelit životním výzvám s posílenou vírou v Ježíše Krista skrze moc Jeho Usmíření.‘

Program pre rozvoj detí a mládeže

Pres. Nelson řekl: „Bude třeba, abyste usilovali o osobní zjevení. Bude třeba, abyste se sami rozhodovali, jak podle něj jednat. Někdy vás Duch může nabádat, abyste udělali něco obtížného.  Myslím, že tuto výzvu dokážete zvládnout.  Dokážete se vypořádat s tím, co je náročné.“ 2

Zatímco budete usilovat o osobní zjevení, abyste poznali, jak používat nový program Děti a mládež ve své rodině a v jednotce, vyzývám všechny rodiče, mladé lidi a vedoucí v území Evropa, aby k tomuto přistupovali jako k příležitosti, a nikoli jako k programu.  Toto spojené úsilí přinese božská požehnání každému z nás, zatímco budeme shromažďovat vše v jedno v Kristu. 3

Dovolte mi tedy podělit se o tři výzvy týkající se konkrétně vaší úlohy v tomto posvátném úsilí:

Zaprvé – vyzývám vás, všechny rodiče Pánova dorůstajícího pokolení, abyste pohlíželi na toto božské úsilí jako na příležitost požehnat vašim dětem, zatímco jim s láskou a upřímnou péčí pomáháte najít Spasitele v rané fázi jejich života.  Láskyplný dotek vás, rodičů, otevře vašim dětem srdce a pomůže jim najít Spasitele.  A zatímco se budou snažit, aby Jej slyšely a nakonec našly, bude zcela zásadní, abyste je vedli svým příkladem a k Pánu je směrovali.

Zadruhé – vyzývám vás, všechny vedoucí, abyste pohlíželi na toto božské úsilí jako na příležitost sloužit mladým lidem, které vám Pán duchovně svěřil.  Když jim budete v rámci svého povolání sloužit, pomůžete jim lépe poznat, jak mohou svého Spasitele najít. A když jim budete vydávat svědectví o drahocenných zásadách evangelia, o nichž víte, že jsou pravdivé, pomůžete jim díky vašemu poznání a vaší laskavosti poznat, jak Jej nalézt.

Zatřetí – vyzývám vás, všechny mladé lidi v území Evropa, abyste pohlíželi na toto božské úsilí jako na příležitost k růstu v osobním hledání Spasitele. 

Drazí mladí lidé, svědčím o tom, že když budete následovat rady svých rodičů a vedoucích Církve v tom, jak uplatňovat dobré zásady tohoto programu, a budete ve své touze najít Spasitele upřímní, On najde vás!

Stanovíte-li si hodnotné cíle pro váš duchovní, sociální, intelektuální a fyzický rozvoj, porostete tak, jak rostl Pán ve svém mládí, a tím, že budete kráčet v Jeho stopách, se budete stávat čím dál více takovými, jako je On, dokud Ho nenajdete.

Kéž Pán žehná našemu spojenému úsilí pomáhat naší mládeži nacházet Spasitele a vést šťastnější život.


  1. NaS 58:28, 2. Nefi 2:14, 16, 24
  2. Úvodní videoprezentace k programu Děti a mládež [odvysíláno 29. září 2019]
  3. Efezským 1:10