Priority území Evropa-střed

Boží práce na spasení a oslavení

“Když přicházíme ke Kristu a pomáháme v tom i druhým, účastníme se tím Boží práce na spasení a oslavení. […] Lásku k Bohu projevujeme tím, že dodržujeme Jeho přikázání a sloužíme Jeho dětem (viz Jan 14:15).

Práce na spasení a oslavení se zaměřuje na čtyři božsky stanovené zodpovědnosti.” (Příručky a povolání 1.2):

Priority území Evropa-střed 2024

“S modlitbou usilujte o to, abyste věděli, jak můžete pomáhat uskutečňovat Boží záměry v životě těch, kterým sloužíte. Bůh vás povede prostřednictvím nabádání Ducha Svatého. Práce s Pánem na Jeho vinici vám bude přinášet velikou radost (viz Jákob 5:70–72).” (Příručky a povolání 1.4)

 

=> Pro vedoucí