President Russell M. Nelson vyzývá k respektování lidské důstojnosti

Ve světle nedávných událostí sdílel Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, na svých účtech v sociálních médiích následující zprávu:

„Připojujeme se k mnohým z tohoto národa a z celého světa, kteří jsou hluboce zarmouceni nedávnými projevy rasismu a do očí bijící neúctou k lidskému životu. Oškliví se nám skutečnost, že někteří odmítají k druhým přistupovat s úctou a upírají jim nejzákladnější svobody kvůli barvě pleti.

Rovněž nás zarmucuje, když tyto útoky na lidskou důstojnost vedou k rostoucímu násilí a nepokojům.

Stvořitel nás všech každého z nás vybízí, abychom odložili předsudky vůči jakékoli skupině dětí Božích. Kdokoli z nás, kdo trpí předsudky vůči jiné rase, má zapotřebí činit pokání!

Spasitel v rámci svého pozemského poslání neustále sloužil vyloučeným, těm, kteří se ocitli na okraji zájmu, odsuzovaným, přehlíženým, těm, kteří čelili špatnému zacházení, a opomíjeným. Můžeme snad jako Jeho následovníci dělat méně než to? Odpověď zní ne! Věříme ve svobodu, v laskavost a ve spravedlnost pro všechny děti Boží!

Vyjádřeme se jasně. Jsme bratři a sestry, každý z nás je dítětem láskyplného Otce v nebi. Jeho Syn, Pán Ježíš Kristus, vybízí všechny, aby k Němu přišli – černé i bílé, porobené i svobodné, muže i ženy (viz 2. Nefi 26:33). Je záhodno, aby každý z nás učinil ve své sféře vlivu vše, co je v jeho silách, pro zachování důstojnosti a uctivého postoje, které si každý syn a dcera Boží zasluhují.

Kterákoli země může být jen tak veliká, jak veliký je její lid. Od občanů to vyžaduje, aby si vytvořili morální kompas, který jim pomůže rozlišovat mezi tím, co je správné, a tím, co správné není.

Protiprávní skutky, jako je rabování nebo poškozování či ničení veřejného či soukromého majetku, nelze tolerovat. Žádná křivda nikdy nedošla nápravy skrze další křivdu. Nikdy se nepodařilo zbavit zla skrze další zlo.

Je zapotřebí, abychom chovali víru v to, že Bůh je náš Otec a že lidé jsou si bratry.

Je zapotřebí, abychom brali elementární ohledy na lidskou důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její barvu pleti, vyznání nebo to, za co se zasazuje.

A je zapotřebí, abychom se neúnavně věnovali stavění mostů porozumění namísto vztyčování zdí segregace.

Snažně prosím každého z nás, abychom spolupracovali na dosažení pokoje a vzájemného respektu a na tom, aby všechny děti Boží měly možnost těšit se vrchovaté míře lásky.”

President Russell M. Nelson