Pracujme společně na Pánově vinici

Poselství vedoucích území

Sestry misionářky
Starší Mark Gilmour, Anglie
Starší Mark Gilmour, Anglie Územní sedmdesátník

Nedávno jsem měl možnost setkat se se sestrami a staršími, kteří se v Misionářském výcvikovém středisku v Prestonu připravovali na vstup do misijního pole.  Ukázal jsem jim fotografii z doby, kdy jsem jako mladý misionář sloužil v Rakouské misii Vídeň.   Na fotografii jsem stál ve vinici a nade mnou byl nápis „práce na vinici“, což vedlo k diskusi o jedné z mých oblíbených částí Knihy Mormonovy – alegorii o olivovnících, jak je zaznamenána v 5. kapitole Jákoba.  V této alegorii je dům Izraele (olivovník) rozptýlen po celé zemi (vinici) [1] a po období odpadlictví ho Pán vinice, což je Ježíš Kristus, bezpečně shromáždí domů. 

Má oblíbená část této kapitoly začíná veršem 70. Pán vinice posílá svého služebníka, kterým je podle Nauky a smluv 103:21 Prorok Joseph Smith, aby spolu s několika ‚málo‘ dalšími služebníky celou svou mocí pracoval naposledy na vinici.  Toto označuje počátek dispensace plnosti časů a probíhajícího znovuzřízení, během něhož společně pracujeme po boku Pána vinice – Ježíše Krista.[2]  

Jak úžasné poznání a útěchu přináší vědomí, že nepracujeme sami, že toto není pouze misionářská práce ani pouze práce členů, ale že se jedná o dílo Páně a že nás všechny, misionáře i členy, vyslal shromáždit Izrael!  Proroci a apoštolové této dispensace nám opakovaně říkají, že „nyní je čas, aby se členové a misionáři spojili … a společně pracovali na Pánově vinici a přiváděli duše k Němu“.[3]

President Russell M. Nelson mluvil o tomto velikém díle shromažďování v těchto posledních dnech na celosvětovém zasvěcujícím shromáždění pro mládež v červnu 2018. Řekl:

„Toto vskutku jsou poslední dny a Pán urychluje své dílo, aby shromáždil Izrael. Toto shromažďování je to nejdůležitější, co se v dnešní době na zemi odehrává. Nic jiného se tomu nevyrovná ve velikosti, nic jiného se tomu nevyrovná v důležitosti a nic jiného se tomu nevyrovná ve vznešenosti. A pokud se rozhodnete, pokud budete chtít, můžete toho být významnou součástí. Můžete být významnou součástí něčeho velkého, něčeho velkolepého, něčeho vznešeného!

Když mluvíme o shromažďování, mluvíme zkrátka o této základní pravdě: každé dítě našeho Nebeského Otce, na obou stranách závoje, si zasluhuje slyšet poselství znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista.“[4]

Ve verších 52 až 68 Pán vinice vysvětluje, jakou práci bude zapotřebí vykonat při shromažďování neboli roubování větví olivovníku. Pán služebníky vyzývá: „Okopejte je a prořežte je a pohnojte je ještě jednou, … aby o vše bylo pečováno ještě jednou, naposledy.“[5]  Během naší společné diskuse jsem ony mladé misionáře požádal, aby jedním slovem popsali, jak toto společné úsilí misionářů a členů pracujících bok po boku při shromažďování Izraele vypadá.  Mezi slovy, která uvedli, byla například láska, laskavost, přátelství, důvěra, porozumění, přijetí, štěstí a radost.

Skvělým příkladem jsou Alma a Amulek ve městě Ammonia.  Misionář Alma navazuje na učení Amuleka – tak jak k tomu jsou naši misionáři na plný úvazek ustanoveni a vyškoleni – ale Amulek (člen) je tím, kdo získá pozornost lidí.[6]   

Svědčím o tom, že když přijmeme Pánovu výzvu, abychom při tomto velikém shromažďování pracovali po Jeho boku i po boku druhých, staneme více takovými, jakými jsou praví učedníci Kristovi, a zakusíme požehnání radosti, které nám Pán slibuje.[7]

 


[1] Jákob 5:14

[2] Jákob 5:72

[3] Thomas S. Monson, Vítejte na konferenci, říjen 2013.

[4] Russell M. Nelson, „Naděje Izraele“ (celosvětové zasvěcující shromáždění pro mládež, 3. června 2018), Hopeofisrael.lds.org.

[5] Jákob 5:63–64

[6] Alma 10:12 (viz kapitoly 9–14)

[7] Jákob 5:75; Jeffrey R. Holland, „Býti s jejími členy a posilovati je“, generální konference, duben 2018