Postní oběti – projev soucitu

Poselství územních vedoucí

Postní oběti – projev soucitu
Obando_Adonay_S_200x250.jpg
Starší Adonay S. Obando, Španělsko Územní sedmdesátník

Apoštol Pavel učil, že veškerý zákon se naplňuje v jednom slově: milovati budeš.1 A dále učil, že opravdová láska vychází z čistého srdce a z nepředstírané víry.2 Velmi důležitou součástí naší víry je snaha dosáhnout soběstačnosti, duchovní i časné.  Soběstačnost vždy byla a je jednou z priorit, o níž se Svatí v této dispensaci učí.  Nicméně cesta k dosažení soběstačnosti může být dlouhá a někdy spojená s překážkami, nemocemi, finančními krizemi a osobními i jinými rozhodnutími, která mohou narušit cestu k časné soběstačnosti – jednoho aspektu soběstačnosti.  Tím druhým aspektem je soběstačnost duchovní.  Oba tyto aspekty jsou neoddělitelné stránky jedné mince: úplné soběstačnosti.3 

Aniž bychom soudili, z jakého důvodu se naši bratři a sestry v nouzi dostali do nešťastné situace, opravdová láska nás má motivovat k soucitu, neboť v angličtině toto slovo v kontextu písem doslova znamená: „trpět s druhými“.4  Spasitel „maje nitro naplněné milosrdenstvím; jsa naplněn soucitem vůči dětem lidským“5 je pro nás dokonalým příkladem soucitu a pravé lásky.  Pokaždé, když se Pán ocitl nablízku někomu v těžké nebo strastiplné situaci, nerozptyloval se tím, že by hledal příčiny nebo že by ho zatracoval kvůli špatnému rozhodnutí.  Díky své dokonalé lásce pociťoval vůči každému soucit a okamžitě jednal – požehnal jim v jejich nouzi či nemoci. 

Tak jako vdova, která neměla z čeho dávat, darovala oběť,6 má i každý člen Církve úžasnou výsadu dělit se o božský dar soucitu prostřednictvím půstu a postních obětí.  Svatí posledních dnů se bez ohledu na společenské postavení7 či dostupné prostředky jednou za měsíc postí, aby jednak posílili vlastní duchovní soběstačnost a také aby skrze placení postních obětí pomohli dosáhnout soběstačnosti druhým.

Pán nazval svůj lid Sionem,8 neboť tito lidé naplňovali tři požadavky pro dosažení ctnosti: byli jednoho srdce, přebývali ve spravedlivosti a nebylo mezi nimi žádných chudých.  Není náhodou, že Sion znamená „čistí v srdci“.9  Znovu je nám v písmech ukázáno, že čistota srdce s sebou přináší soucit a milosrdenství, což na oplátku plodí pravou lásku.  Díky tomu, že Enochovi lidé rozuměli přikázání „milovati budeš bližního svého jako sebe samého“,10 vedlo je to k tomu, že měli soucit neboli že trpěli s každým svým bratrem a sestrou, kteří se ocitli v nešťastné situaci,a že společným úsilím pomáhali chudým a potřebným, až nakonec žádné chudé mezi sebou neměli. 

Ve světě, který se stále více odvrací od Spasitelova učení, mají mnozí naši bratři a sestry potíže dosáhnout plného rozvoje kvůli nepříznivým podmínkám a okolnostem nebo omezeným možnostem.  Svou víru můžeme obnovovat skrze soucit.  Naše víra v Ježíše Krista a v Jeho evangelium stačí na to, abychom si vypěstovali soucit a lásku vůči lidem v nouzi.  S nadějí na lepší svět můžeme se srdcem naplněným láskou a soucitem vůči svým bratrům a sestrám přispívat štědrými postními oběťmi.

Když budeme tímto životem procházet s vděčným postojem, budeme si uvědomovat skutečnost, že vždy existují lidé, jejichž potřeby jsou větší než ty naše.  Budeme jako ona vdova, která i v těch nejtěžších okolnostech považovala za posvátnou výsadu věnovat něco chudým a potřebným.

A tak můžeme z půstu a z placení postních obětí učinit součást svého života, učit této zásadě druhé a vštěpovat ji našim rodinám a kongregacím.  Vaše věrné dodržování této zásady přinese světlo Jeho učedníkům,11 Spasitel bude naším průvodcem a Jeho lid bude jako pramen, jehož vody nevysychají.12  A především se postaráme o chudé a potřebné, neboť jsme všichni děti téhož Otce, který nás posiluje svou láskou, a udržíme si odpuštění svých hříchů, díky čemuž budeme moci kráčet před Bohem nevinní.13


1.  Galatským 5:14
2.   1. Timoteovi 1:5
3.   Dieter F. Uchtdorf, „Poskytování pomoci dle způsobu Páně“, říjen 2011
4.   Průvodce k písmům, „Soucit“
5.   Mosiáš 15:9
6.   Marek 12:41–44
7.   Deuteronomium 16:17
8.   Mojžíš 7:18
9.   Nauka a smlouvy 97:21
10.  Matouš 22:39
11.  Izaiáš 58
12.  Izaiáš 58
13.  Mosiáš 4:26