Poslání Prostředníka

Poselství územních vedoucích

Ježíš Kristus
Starší Roseveltt Teixeira, Kapverdy
Starší Roseveltt Teixeira, Kapverdy

Prostředník je osoba, která zprostředkovává jednání mezi dvěma stranami.

V našem smrtelném životě jsou situace, kdy prostředníka potřebujeme – kupříkladu při uzavírání obchodu, při nákupu nebo pronájmu domu či vozu a také, když dojde ke konfliktu.

Aby byl prostředník při vyjednávání úspěšný, musí být neutrální, spravedlivý, nestranný a musí zajistit, aby se neporušovala práva žádné ze zúčastněných stran.

Jako součást plánu štěstí nám Pán umožnil prožít pozemský život. Naše narození je výsledkem rozhodnutí, které jsme předtím učinili, a je velmi důležitým krokem v našem věčném pokroku.

Náš smrtelný život je časově omezený a krátký – a zkracuje se každým dnem. Je však zcela zásadní pro naše spasení, neboť nám umožňuje činit každý den rozhodnutí, která nás buď přibližují k Nebeskému Otci, nebo nás od Něj vzdalují.

Od krále Beniamina se učíme tomu, že „přirozený člověk je nepřítelem Boha a byl jím od pádu Adamova a bude na věky (…), ledaže se poddá nutkáním Svatého Ducha“ (Mosiáš 3:19). Pouze svým vlastním úsilím v naší tělesné přirozenosti a bez pomoci nemůžeme účel tohoto života naplnit.

Neustále jsme přitahováni dvěma protichůdnými silami, z nichž jedna nás vede k tomu, abychom činili dobro, a druhá nás svádí k tomu, abychom činili zlo. „Pročež, Pán Bůh dal člověku, aby jednal sám za sebe. Pročež, člověk by nemohl jednati sám za sebe, ledaže by byl nutkán jedním nebo druhým.“ (2. Nefi 2:16.)

Pán zná výzvy tohoto smrtelného života dokonale. Zná naše slabosti i naše silné stránky a ví, že budeme v procesu rozhodování dělat chyby, a proto připravil prostředníka.

„Jedenť [jediný] jest (…) prostředník Boží a lidský.“ (1. Timoteovi 2:5.) Tímto prostředníkem je Ježíš Kristus; je prostředníkem našich smluv s Otcem. Jedině skrze Něj můžeme přijít k Nebeskému Otci.

Kristus „lepší smlouvy prostředníkem jest“ (Židům 8:6). Tato smlouva umožňuje, aby byly požadavky spravedlnosti a požadavky milosrdenství uspokojeny.

Díky usmíření Ježíše Krista, který se přimluvil za naše hříchy, máme příležitost činit pokání a naplnit všechny požadavky této smlouvy. On umožnil, aby to bylo možné.

Náš Pán nám dává ve své nekonečné moudrosti jeden nový den za druhým; každý je rozdělený do 24 hodin a každý přináší nové příležitosti a je svým způsobem znovuzrozením.

Na konci každého dne můžeme přemítat nad svými činy, můžeme Pánovi v pokorné modlitbě přednést naše každodenní úsilí, naše problémy, můžeme vzdávat díky a žádat o pomoc, kterou potřebujeme do nového dne. Každý den je znovuzrozením – máme novou příležitost rozhodovat se pro to, co je správné, a být o něco lepší, než jsme byli předchozího dne.

Kromě toho, že je náš Mistr Ježíš Kristus naším věčným a největším Prostředníkem, Pán ví, že součástí plánu jsou situace v našem životě, kdy potřebujeme mít jiné prostředníky, kteří jsou nám nablízku. Proto znovuzřídil svou Církev v těchto posledních dnech na základě proroků a apoštolů, kteří jsou nositeli všech klíčů kněžství, a místních vedoucích, kteří nám pomáhají.

Především vím, že naším největším prostředníkem je náš Spasitel Ježíš Kristus. Znalost a vědomí toho, že prostřednictvím upřímného pokání můžeme být osvobozeni od svých hříchů, je vskutku nádherným požehnáním.

Vím, že i kdyby se nic v našem životě nezdařilo, i kdyby nám bylo ukřivděno a byli jsme pronásledováni až k smrti, náš prostředník Ježíš Kristus nás nezklame. Vkládám v něj veškerou svou důvěru. Vím, že nám zaručí, že všechna naše práva, požehnání a výsady budou nakonec zajištěna a my zvítězíme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Ježíš Kristus