Posilování manželství skrze víru v Ježíše Krista  

Základ pro silnější a věčné manželství

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že manželství a rodina jsou dnes stejně tak důležité jako kdykoli jindy! V oficiálním dokumentu Církve nazvaném „Rodina – prohlášení světu“ se píše, že „manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud Jeho dětí“. (Liahona, listopad 2010, 129.) Rodiny Svatých posledních dnů věří, že manželství není jen dočasná právní dohoda, ale přikázání od Boha a posvátný smluvní vztah. (Viz Bruce C. Hafen, „Covenant Marriage“, Ensign, Nov. 1996, 26–28.) Smlouva je slib s Bohem. Při sňatku manželští partneři z řad Svatých posledních dnů slibují Bohu, že se budou vzájemně milovat a pečovat o sebe, a Bůh slibuje, že toto manželství může trvat na věky. Jistý vedoucí představitel Církve vysvětlil: „Manželství je dar, který nám dal Bůh; kvalita našeho manželství je dar, který my dáváme Bohu.“ (L. Whitney Clayton, „Manželství – dívejte se a učte se“, Liahona, květen 2013, 85.)

Čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří ohledně manželství a rodiny?

Svatí posledních dnů věří, že největších požehnání lásky a štěstí lze dosáhnout skrze smluvní vztahy věčného manželství a rodiny. Podle církevní nauky mají muži a ženy jedinečný a vzájemně se doplňující charakter, a proto si mají vzájemně pomáhat a společně se rozvíjet. (Viz „Rodina – prohlášení“, 129.)

Svatí posledních dnů věří, že manželství a rodina jsou důležitou součástí Božího plánu již od stvoření světa, kdy byl Adam umístěn do zahrady Eden. Bůh řekl, že „není dobré člověku býti samotnému“ (Genesis 2:18), a tak se Eva stala Adamovou společnicí. Když David A. Bednar, vedoucí představitel Svatých posledních dnů, mluvil o Adamovi a Evě, řekl, že „aby byl uskutečněn [Boží] plán štěstí, bylo zapotřebí jedinečné kombinace duchovních, tělesných, duševních a citových schopností jak mužů, tak žen. Sami o sobě by ani muž, ani žena nedokázali naplnit účel svého stvoření.“ (David A. Bednar, „Marriage is Essential to His Eternal Plan“, Liahona, June 2006, 51.)

Ačkoli manželský a rodinný život může přinášet specifické výzvy a těžkosti, Svatí posledních dnů věří, že rodina tvořená matkou a otcem, kteří uzavřeli sňatek, poskytuje ideální prostředí pro narození a výchovu dětí. A především Svatí posledních dnů věří, že když se v manželství a rodinných vztazích soustředíme na Ježíše Krista, může nám to pomoci získat bližší vztah s Kristem i s ostatními členy rodiny a můžeme tak najít radost, kterou nelze získat nijak jinak.

Proč je Ježíš Kristus naším dokonalým příkladem

Svatí posledních dnů věří, že Pán Ježíš Kristus je vzorem každého charakterového rysu, který je v manželském a rodinném životě důležitý. Když žil na zemi, byl dokonalým příkladem lásky, trpělivosti, pokory, laskavosti a nesobecké služby – což vše může být při vytváření šťastného domova nesmírně užitečné!

Svatí posledních dnů také věří, že ústředním bodem ideálního manželského vztahu je právě Ježíš Kristus. Mnohé rodiny Svatých posledních dnů si tento typ manželského vztahu představují jako trojúhelník – Ježíš Kristus se nachází na vrcholu trojúhelníku a jednotliví manželští partneři v rozích základny. Když se každý z partnerů snaží být více takovým, jako je Kristus, posouvají se z rohů trojúhelníku po jeho stranách směrem ke Kristu, který stojí na vrcholu. Tím, že se přibližují ke Kristu, se zároveň přibližují k sobě navzájem. Společná oddanost k Ježíši Kristu přibližuje vzájemně i oba partnery. (Viz David A. Bednar, „Marriage is Essential“, 54.)

Jakým příkladem je pro naše děti manželství zaměřené na Krista?

Když své manželství a rodinu zaměřujeme na Ježíše Krista, učíme své děti příkladem. David A. Bednar vysvětlil: „Když mladé ženy a mladí muži postřehnou vzájemný respekt, náklonnost, důvěru a lásku mezi manželem a manželkou, budou se pak snažit rozvíjet tytéž vlastnosti ve svém životě. Naše děti … se nejvíce naučí díky tomu, co děláme a kým jsme – i když si budou pamatovat jen poměrně málo z toho, co řekneme.“ („Marriage Is Essential“, 54.) Svatí posledních dnů věří, že právě tak, jako je Ježíš Kristus dokonalým příkladem pro nás, můžeme být i my dobrým příkladem pro své děti, když se budeme snažit dělat to, co by dělal Kristus, kdyby byl zde na zemi.

Jak se můžete více dozvědět o tom, čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří

Chcete-li se dozvědět více o rodinách Svatých posledních dnů a o Božím plánu pro vás a vaši rodinu, navštivte stránky pojdtekekristu.org.