Kristův dar pro nás

Poselství vedoucích území

Starší K. Roy Tunnicliffe
Starší K. Roy Tunnicliffe Územní sedmdesátník

Po celý prosinec se děti v mateřských školkách a při církevních bohoslužbách oblékají do županů a osušek, aby znovu sehrály příběh o narození děťátka.  Jejich příběh obvykle končí ve chvíli, kdy mudrci naleznou malého Ježíška a obdarují ho zlatem, kadidlem a myrhou.

To byly zajímavé dary!  I když se někteří lidé domnívají, že měly praktický účel, je pravděpodobnější, že Mu byly dány ze symbolických důvodů. Tyto tři dary, které Ježíš obdržel, nejen předznamenaly Jeho budoucí život,[1] ale oznámily i dary, které náš Spasitel dá nám díky svému poslání a smírné oběti.

Zlato je obvyklým darem pro krále,[2] protože symbolizuje královský majestát a královskou hodnost.[3]

Zlato nám také připomíná, že nám Ježíš Kristus poskytl příležitost získat oslavení.  Všichni, kteří budou následovat Ježíše Krista jako Jeho učedníci, kteří uzavřeli smlouvu s Bohem, a vytrvají do konce, obdrží „korunu spravedlivosti“.[4]  Tito opravdoví následovníci Krista jsou „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý“.[5] Díky Ježíši Kristu můžeme vskutku jednoho dne zdědit „trůny, království, knížectví a moci, panství, veškeré výšiny a hlubiny“.[6]  Zlato nám připomíná nejvyšší ze všech darů – oslavení, které můžeme získat jen prostřednictvím Ježíše Krista, Krále králů.[7]

Kadidlo pochází z vonné pryskyřice jistého stromu a používalo se při kněžských obřadech, zápalných obětech a v oleji při pomazávání kněží.[8]  Kadidlo poukazuje na Ježíše jako na velikého vysokého kněze,[9] ale připomíná nám i to, že Ježíš je také Beránek Boží[10] – ona „veliká a poslední oběť; ano, … nekonečná a věčná“[11].

Kadidlo nám připomíná Spasitelův dar lásky – lásky, která byla natolik mocná, že vedla Ježíše k tomu, aby položil život.  „Většího milování nad to žádný nemá …“[12]

V Novém zákonu se myrha díky svým konzervačním vlastnostem obvykle pojí s balzamováním a pohřbíváním.[13] Léčebné účinky myrhy mohou symbolizovat Kristovu roli nejvyššího Uzdravovatele a její použití při pohřbech může odkazovat na onen „hořký kalich“, který Ježíš bude pít, až bude trpět za naše hříchy.[14]

Myrha nám také pomáhá pamatovat na to, že Ježíš Kristus zlomil pouta smrti.[15] Ježíš nám dal dar vzkříšení.  Dobrovolně zemřel a znovu na sebe svůj život vzal, abychom to my mohli učinit také.  Ony suché kosti mrtvých, které viděl Ezechiel, jednoho dne vyjdou jako živé duše.[16]

Vzhledem ke Spasitelově nesobecké a laskavé povaze by nás nemělo překvapit, že tyto dary, které Ježíš obdržel jako dítě, byly posvěceny k našemu dobru, předány opět nám a symbolicky připomínají některé z nejvzácnějších darů, které Spasitel dává lidstvu.

V 88. oddíle Nauky a smluv dostáváme radu:
„Neboť co prospěje člověku, jestliže je mu udělen dar, a on ten dar nepřijímá? Vizte, neraduje se z toho, co je mu dáno, ani se neraduje z toho, kdo je dárcem daru.“[17]

Možná jedním z největších darů, které můžeme svému Spasiteli v období těchto Vánoc dát, je to, že budeme pamatovat na dary, které nám dal On, vážit si jich a že je opravdu přijmeme. Pak se můžeme snažit pomáhat druhým, aby se o těchto darech také dozvěděli.

Dosvědčuji, že Ježíš Kristus je Syn Boží, onen velký Emmanuel a dárce všech dobrých darů.

 


[1] New Era, Thoughtful Gifts, Rebekah Atkinová, prosinec 2011

[2] 1. Královská 9:14, 28

[3] New Era, Thoughtful Gifts, Rebekah Atkinová, prosinec 2011

[4] NaS 29:13 (zvýraznění přidáno)

[5]1. Petrova 2:9 (zvýraznění přidáno)

[6] NaS 132:19 (zvýraznění přidáno)

[7] 1. Timoteovi 6:15

[8] New Era, Thoughtful Gifts, Rebekah Atkinová, prosinec 2011

[9] Židům 4:14–15

[10] 1. Nefi 10:10

[11] Alma 34:10–15

[12] Jan 15:13

[13] Jan 19:39–40

[14] NaS 19:18–19

[15] Mosiáš 15:8–9

[16]NaS 138:43

[17] NaS 88:33