Spasitelova výzva, abychom přišli k Němu

Poselství vedoucích území

Starší Hans T. Boom
Starší Hans T. Boom Územní sedmdesátník

Když skončily poslední bitvy, jež zaznamenává Kniha Mormonova, Moroni putoval mnoho let sám v pustině a poté zaznamenal svá poslední slova určená nám, ve kterých nás nabádal, abychom přišli ke Kristu. Když čtu jeho slova, čtu jeho svědectví a vím, že on sám toto pozvání přijal. To, že ho přijal, mu pomohlo překonávat zkoušky, které ve svém životě měl.

V životě máme mnoho nejistot, ale jedno je jisté – totiž že všichni jsme pozváni přijít ke Kristu nehledě na to, kdo jsme, a nehledě na své okolnosti. On je připraven obejmout každé Boží dítě. Má moc nás uzdravit a pomoci nám dosáhnout toho, čeho je potřeba dosáhnout. 

Můžeme si položit tyto otázky: Co pro mě může v mém osobním životě udělat? Jak mohu toto pozvání přijmout?

Na otázku ohledně toho, co pro nás může Kristus udělat, nádherně odpovídá náboženská píseň č. 71 „Víc svatosti dej mi“[i], která shrnuje, s čím vším je Kristus ochoten nám pomoci, pokud jen k Němu přijdeme. 

Může nám dát víc trpělivosti, víc čistoty, víc radosti v službě, víc hloubky v modlení a mnoho dalších darů, pokud jen k Němu přijdeme a budeme Mu důvěřovat, že nám může pomoci.

Život nabízí mnohé příležitosti a musíme činit mnohá rozhodnutí. Naučil jsem se dávat Pána na první místo při jakémkoli svém rozhodování. Ne vždy rozumím výsledku určitého rozhodnutí, ale pociťuji pokoj, který přichází, když se rozhoduji správně. 

V mém procesu přicházení ke Kristu a porozumění tomu, že musím vložit svou vůli do Jeho rukou, mi pomáhá tento citát od presidenta Bensona:

„Když nás poslušnost přestane popuzovat a stává se tím, o co usilujeme, pak právě v ten okamžik nás Bůh obdaří mocí.“ 2        

Když dospějeme k závěru, že k překonání svých těžkostí v tomto životě potřebujeme Jeho pomoc, budeme se na Něj obracet s vírou a poslušností. Když se staneme takovými jako malé dítě, uvidíme v osobním životě Jeho moc a poznáme, že žije a že za nás zaplatil cenu, abychom se mohli vrátit k Nebeskému Otci a měli věčný život – největší dar, který lidé mohou obdržet.

Během letní dovolené jsme s manželkou plánovali navštívit konferenci mladých svobodných dospělých v České republice a cestou také zajet do odbočky Görlitz.  Měla to být dlouhá cesta a znamenalo to, že během postní neděle budeme muset brzy vstávat a strávit na cestě mnoho hodin.  Rozhodli jsme se, že půst neodložíme, protože jsme pro sebe potřebovali Jeho pomoc a požehnání. Týden předtím jsme koupili další dům a dosud jsme neprodali ten předchozí.  A kvůli těmto nevyřešeným záležitostem jsem pociťoval neklid.  Vzhledem k tomu, že naše děti již z domu odešli, bylo naším úmyslem přestěhovat se do menšího domu a bydlení si zjednodušit. Probírali jsme tento plán s Nebeským Otcem mnohokrát a měli jsme pocit, že to je správné rozhodnutí. 

Když jsme přijeli domů, podařilo se domluvit schůzku s lidmi, kteří se chtěli na náš dům podívat. A tento manželský pár ho nakonec koupil. Byli to nábožensky založení lidé, kteří se také modlili k Pánu o pomoc. Později jsme se jich zeptali, co je k jejich rozhodnutí přimělo. Řekli nám, že u nás doma viděli obrázky Krista a nad dveřmi citát tohoto znění: „Pokud jde o mne a o můj dům, budeme sloužit Pánu.“

Když se k Němu obrátíme v pokorné modlitbě a s půstem a budeme usilovat o Jeho pomoc v osobním životě, obdržíme svědectví za svědectvím, že Ježíš je Kristus, že žije a že pro nás připravil cestu, po níž se můžeme vrátit domů.


[i] Náboženské písně č. 71, Víc svatosti dej mi

2 Ezra Taft Benson, citoval Donald L. Staheli v: Ensign, May 1998 Conference Report