Přijímejte duchovní vedení od Pána Ježíše Krista

Poselství vedoucích území

Starší Paul V. Johnson – Spojené státy americké
Starší Paul V. Johnson, Spojené státy americké Sedmdesátník - generální autorita a president území Evropa

Ocitli jste se někdy v náročné situaci, kdy jste pociťovali, že potřebujete vedení od Pána?  On vás zná a poskytne vám vedení ve chvíli, kdy pro vás bude nejvíce užitečné.  Své vyhlídky na to, že pocítíme Jeho vedení a porozumíme mu, můžeme zlepšit.

Máme mnoho možností, jak vedení získat.  Máme přístup ke svatým písmům a slovům žijících proroků a apoštolů.  Vedení získáváme od našich vedoucích a těch, kteří jsou nám blízcí.  Může také přijít skrze sny, vidění nebo nebeské návštěvy, ale nejpřímější vedení přichází skrze onen tichý a jemný hlas Ducha.  Pán pravil: „…budu mluviti k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého… Nyní, viz, toto je duch zjevení…“1 Myšlenky přicházejí do naší mysli a pocity do našeho srdce.  Duch k nám může promlouvat skrze myšlenky a pocity.  Pokud nejsme pozorní, takový druh komunikace nám může uniknout.

President Boyd K. Packer učil: „Duch nepřitahuje naši pozornost křikem nebo tím, že s námi třese těžkou rukou.  Spíše šeptá.  Dotýká se nás tak jemně, že ho nemusíme, jestliže jsme příliš zaneprázdněni, vůbec pocítit…

Příležitostně na nás bude naléhat silněji, dokud mu nezačneme věnovat pozornost.  Většinou však, pokud se neřídíme tímto jemným pocitem, Duch ustoupí a čeká, dokud nezačneme hledat a naslouchat…“2

Přichází-li inspirace od Ducha obvykle skrze tiché myšlenky a jemné pocity, jak můžeme zlepšit naši schopnost ji rozpoznat?  Když někdo mluví šeptem a my máme problém ho slyšet, přirozeně se snažíme utišit hluk, který šepot ruší, a také se snažíme dostat blíže k osobě, která šeptá.

V životě často něco vytváří duchovní „hluk“ a tím může být narušována naše schopnost porozumět nebo dokonce pocítit inspiraci od Ducha.  Většina toho, co dnes můžeme sledovat v televizi nebo na internetu, není povznášející a může to v našem životě vytvářet duchovní hluk.  Také můžeme být natolik pohlceni sociálními sítěmi a natolik soustředěni na svá digitální zařízení, že přijdeme o ony tiché okamžiky bez hluku světa, které nám pomáhají vycítit inspiraci od Pána.  I hřích vytváří duchovní hluk v našem životě.  Pokání, náležité sabatní uctívání a vyhledávání tichých chvil ke studiu evangelia, rozjímání a modlitbě nás přibližují k Pánu a utišují hluk světa.  To zlepšuje naši schopnost vycítit myšlenky a pocity našeptávané Duchem Svatým a porozumět jim.

Buďme opatrní, abychom si nevynucovali nebo abychom netrvali na vedení od Pána úplně ve všem.  Starší Dallin H. Oaks učil: „Touha být veden Pánem je silnou stránkou, ale musí ji doprovázet pochopení, že Nebeský Otec ponechává mnoho rozhodnutí na naší osobní volbě.  Osobní rozhodování je jedním ze zdrojů růstu a očekává se, že se mu budeme ve smrtelnosti věnovat. …

Máme vše promýšlet v mysli a používat přitom rozumových schopností, které nám Stvořitel dal. Potom se máme modlit o vedení, a když ho obdržíme, máme podle něj jednat.  Neobdržíme-li vedení, máme jednat podle svého nejlepšího úsudku.  Lidé, kteří trvale hledají zjevené vedení týkající se věcí, ve kterých se Pán rozhodl, že nás nebude řídit, si mohou odpověď vymyslet ve vlastní fantazii nebo podle svých sklonů, nebo mohou dokonce obdržet odpověď prostřednictvím falešného zjevení.“3

Když žijeme podle svých smluv a snažíme se tlumit hluk světa, dokážeme snáze obdržet vedení od Pána, když nám ho nabízí.

______________________

1 NaS 8:2–3.
2 Boyd K. Packer, Kažte Evangelium mé, kapitola 4, „Učte se rozpoznávat vnuknutí Ducha“, 96. 
3 Dallin H. Oaks, Our Strengths Can Become Our Downfall, Ensign, Oct. 1994, 13–14.