Poselství územních vedoucích

Proč smlouvy?

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Starší Jack N. Gerard, Spojené státy americké Druhý rádce v předsednictvu území Evropa-střed

V předsmrtelném světě náš Otec v nebi připravil plán, díky němuž se – prostřednictvím Usmíření Ježíše Krista – můžeme vrátit do Jeho přítomnosti. Cesta, která nás vede domů, se často označuje jako cesta smlouvy, protože objasňuje požadavky a podmínky, které musíme pro svůj návrat splnit. Smlouva je posvátná dohoda mezi Bohem a člověkem nebo skupinou lidí.  Bůh stanovuje přesné podmínky a slibuje nám, že nám bude žehnat, budeme-li tyto podmínky dodržovat. (1) President Nelson učil: „Váš závazek následovat Spasitele prostřednictvím toho, že s Ním budete uzavírat smlouvy a pak je dodržovat, vám otevře dveře ke každému duchovnímu požehnání a výsadě, které jsou dostupné mužům, ženám i dětem, ať jsou kdekoli.“ (2)  

Pán zjevil Proroku Josephu Smithovi: „Je zákon, neodvolatelně ustanovený v nebi před založením tohoto světa, na němž jsou všechna požehnání založena – a když získáme jakékoli požehnání od Boha, je to skrze poslušnost onoho zákona, na němž je založeno.“ (3) Starší D. Todd Christofferson nám připomíná: „Smlouvy, které Bůh nabízí svým dětem, jsou něčím více než jen vodítkem. Váží nás k Němu, a svázáni s Ním můžeme překonat vše.“ (4) Pán nám slibuje, že je zavázán, pokud děláme to, co říká, „ale když nečiníte to, co říkám, nemáte žádného zaslíbení“. (5)  

Bůh uzavíral se svým lidem smlouvy v průběhu celé historie. Víme, že Pán uzavřel smlouvu s Adamem a Evou, s proroky po nich a s mnoha dalšími. V dnešní době často mluvíme o smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem, o Abrahamově smlouvě. Bůh slíbil, že bude žehnat Abrahamovi a jeho potomstvu „požehnáními evangelia, která jsou požehnáními spasení, a to života věčného“. (6)  

Jako dědici Abrahamovy smlouvy máme zodpovědnost přinášet evangelium všem lidem na zemi a zvát druhé, aby přišli ke Kristu a byli s Ním spojeni.  Druhé tím, že je zveme ke Kristu, zveme i k tomu, aby vstoupili na cestu smlouvy, otevřeli dveře prostřednictvím „smlouvy křtu každému požehnání“ a nakonec přijali největší ze všech darů Božích, dar věčného života. (7) 

Požehnání, která Bůh slíbil Abrahamovi a jeho potomstvu ohledně velkého shromažďování v posledních dnech, se naplňují v dnešní době. President Nelson prohlásil: „Toto shromažďování je to nejdůležitější, co se v dnešní době na zemi odehrává. Nic jiného se tomu nevyrovná ve velikosti, nic jiného se tomu nevyrovná v důležitosti a nic jiného se tomu nevyrovná ve vznešenosti. … Kdykoli uděláte něco, co komukoli pomůže – na obou stranách závoje – učinit krok směrem k tomu, aby dotyčný uzavřel smlouvy s Bohem a obdržel nezbytné obřady křtu a chrámu, tak tím pomáháte shromažďovat Izrael. Je to takto jednoduché.“ (8)  

Každý týden dostáváme příležitost zamyslet se nad smlouvami, které jsme s Bohem uzavřeli. Když způsobile přijímáme svátost, znovu se zavazujeme, že budeme vždy pamatovat na Ježíše Krista a vezmeme na sebe Jeho jméno, a že o to budeme vždy usilovat. Když budeme dodržovat Jeho přikázání, budeme mít vždy Jeho Ducha, aby byl s námi. (9) Prostřednictvím svého smluvního vztahu s Bohem také Boha poznáváme a připravujeme se na návrat domů, abychom obdrželi největší ze všech darů Božích. „Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.“ (10)  


  1. Gospel Library, Topical Guide. 

  1. Russell M. Nelson, „Zatímco společně kráčíme kupředu“, Liahona, duben 2018, 7. 

  1. Nauka a smlouvy 130:20–21. 

  1. D. Todd Christofferson, „Proč cesta smlouvy“, generální konference, duben 2021. 

  1. Nauka a smlouvy 82:10. 

  1. Abraham 2:9–11. 

  1. Viz Nauka a smlouvy 14:7. 

  1. Russell M. Nelson, „Naděje Izraele“, celosvětové zasvěcující shromáždění pro mládež, 3. června 2018. 

  1. Viz Nauka a smlouvy 20:77, 79. 

  1. Jan 17:3.