Polygamie a Svatí posledních dnů – tehdy a nyní

Zjistěte, čemu Svatí posledních dnů skutečně věří ohledně polygamie

Latter-day Saints today are strictly prohibited from practicing polygamy.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že manželství mezi jedním mužem a jednou ženou je Božím standardním vzorem pro manželství, vyjma určitých období, kdy Bůh přikázal řídit se vzorem jiným. (Viz „Plurální manželství a rodiny v raném Utahu“, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah.) Svatí posledních dnů věří, že během druhé poloviny 19. století Bůh přikázal některým vedoucím a členům Církve, aby zavedli praktiku plurálního manželství, které je rovněž známé jako polygamie, neboli manželského svazku jednoho muže a více žen. (Viz „Plurální manželství v Kirtlandu a v Nauvoo“, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo.) V roce 1890 byl Wilford Woodruff, president Církve, inspirován Bohem, aby vydal prohlášení, jež vedlo k ukončení praktikování polygamie mezi členy Církve. (Viz Oficiální prohlášení 1; viz také Jed Woodworth, „The Messenger and the Manifesto“, Revelations in Context series, June 23, 2015, history.churchofjesuschrist.org.) V dnešní době Církev polygamii přísně zakazuje. (Viz „Polygamie“,  https://zpravy.cirkevjezisekrista.org/temata-a-informace/.)

Proč dřívější Svatí posledních dnů praktikovali polygamii?

Svatí posledních dnů věří, že Bůh přikázal Svatým posledních dnů v počátcích Církve, aby na určitý čas polygamii praktikovali. I když Svatí posledních dnů v dnešní době neznají všechny důvody tohoto Božího příkazu, do určité míry chápou, proč Bůh mohl praktikování polygamie přikázat. Například v Knize Mormonově se učí, že muži mají mít jen jednu manželku (viz Jákob 2:27–29), vyjma případu, kdy Pán svým lidem přikáže „vzbuditi [Mu] símě“. (Jákob 2:30.) Praktikování plurálního manželství mezi dřívějšími Svatými posledních dnů skutečně vedlo k nárůstu počtu dětí narozených členům Církve. Dřívější Svatí posledních dnů byli také přesvědčeni, že založení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zahrnovalo obnovení dávných zásad a praktik, o nichž se píše v Bibli. Z Bible je zřejmé, že mnoho význačných biblických postav – včetně Abrahama, Izáka, Jákoba, Mojžíše a Davida – polygamii praktikovalo. (Viz „Plurální manželství v Kirtlandu a v Nauvoo“, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo.)

Jak mezi dřívějšími Svatými posledních dnů praktikování polygamie vypadalo?

Praktikování polygamie bylo pro mnoho dřívějších Svatých posledních dnů obtížné. Bylo příčinou intenzivního pronásledování a zvláště v době, kdy bylo poprvé zavedeno, se mnohým členům Církve niterně příčilo. (Viz „Plurální manželství v Kirtlandu a v Nauvoo“, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo.) V některých případech byla polygamie náročnou výzvou pro vztahy v dané rodině a představovala finanční zátěž pro polygamní rodiny Svatých posledních dnů, které se snažily vydělat na živobytí v nehostinném prostředí amerického Západu. (Viz „Plurální manželství a rodiny v raném Utahu“, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah.)

Někteří členové Církve, kteří zůstali věrnými členy, se rozhodli plurální manželství nepraktikovat. Jiní myšlenku polygamie odmítali a rozhodli se z Církve odejít. (Viz „Plurální manželství v Kirtlandu a v Nauvoo“, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo.) Pro Svaté posledních dnů, kteří v polygamním manželském svazku nebyli šťastní, byl dostupný rozvod. (Viz „Polygamy Then and Now“, newsroom.churchofjesuschrist.org.)  Nicméně dřívější Svatí posledních dnů, kteří polygamii praktikovali, věřili, že se řídí přikázáním od Boha a že budou díky své poslušnosti požehnáni. Mnohé polygamní rodiny byly navíc šťastné a panoval v nich srdečný duch a láska. (Viz „Plurální manželství a rodiny v raném Utahu“, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah.)

Věří Svatí posledních dnů v polygamii i v dnešní době?

V dnešní době Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů polygamii zakazuje. Gordon B. Hinckley (1910–2008), bývalý president Církve, vysvětlil postoj, který Církev ohledně polygamie zastává:

„Přeji si kategoricky prohlásit, že tato Církev nemá nic společného s těmi, kteří praktikují polygamii. …

Pokud se zjistí, že někteří naši členové praktikují plurální manželství, jsou vyloučeni, což je nejtěžší trest, který Církev může udělit. Ti, kteří tak činí, neporušují pouze občanský zákon, ale porušují i zákon této Církve. Závazný je pro nás jeden článek naší víry. Zní takto: ‚Věříme, že máme býti podřízeni králům, presidentům, vládcům a veřejným zástupcům, že máme býti poslušni zákona, že ho máme ctíti a podporovati.‘ (Články víry 1:12.) Člověk nemůže zákon zároveň dodržovat i nedodržovat. …

Před více než stoletím Bůh jasně zjevil svému prorokovi Wilfordu Woodruffovi, že praktikování plurálního manželství má být zastaveno, což znamená, že nyní je proti Božímu zákonu. I v zemích, kde občanský nebo náboženský zákon dovoluje polygamii, Církev učí, že manželství musí být monogamní, a nepřijímá mezi své členy ty, kteří praktikují plurální manželství.“ („What Are People Asking about Us?“, Ensign, Nov. 1998, 71–72.)

Čemu Svatí posledních dnů věří ohledně manželství a rodiny?

Svatí posledních dnů věří, že manželství mezi jedním mužem a jednou ženou je důležitou součástí Božího plánu pro Jeho děti. Chcete-li se více dozvědět o tom, čemu Svatí posledních dnů věří ohledně manželství a rodiny, navštivte stránky pojdtekekristu.org.