Pociťujme Ducha a řiďme se Jím – poznávejme své pocity

Poselství územních vedoucích

Mladí sedí v parku.
Starší Karl D. Hirst, Anglie
Starší Karl D. Hirst, Anglie Územní sedmdesátník

Poprvé jsem zjistil, co to znamená pociťovat Ducha Svatého se sebedůvěrou, jako misionář.  Ne že bych Ducha nepociťoval již dříve, jen jsem zkrátka nevěděl, že Ho pociťuji.  Vzpomínám si, že pocity pocházející od Ducha Svatého ke mně v životě přicházely ještě před tím, než jsem vstoupil do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.  Duch se snažil působit na mě skrze pocity, které zjevně souvisely s dalšími známými průvodci, například s mým svědomím.  I když byly tyto pocity podobné, dokázal jsem vnímat, že to, co pociťuji skrze Ducha, není mé svědomí, ale že stejně jako moje svědomí mohou být pocity pocházející od Ducha velmi jemné a snadno potlačitelné jinými vlivy. 

I když jsem toho o pocitech Ducha tenkrát mnoho nevěděl, naučil jsem se těmto pocitům důvěřovat, když přicházely.  Vzpomínám si, že mi tyto pocity pomohly rozhodnout se vstoupit do Církve a dodávaly mi sílu sloužit druhým, povzbuzení činit pokání a nadšení, když jsem se dozvídal pravdu a rozpoznával dobro v životě.  Ujišťovaly mě, že evangelium Ježíše Krista mě velice důležitým způsobem činí šťastným, a já jsem si přál, aby bylo součástí mého života a života těch, které mám rád.

Protože jsem nemohl upřímně popsat své pocity jako ty, díky nimž by mé nitro ve mne ,hořelo‘,[1] a protože jsem neměl pocit, že by se jemné pocity v mém srdci vyrovnaly ohnivým, mocným prohlášením, která jsem slýchal od mnoha Svatých na postním a svědeckém shromáždění, naznal jsem, že se mi nedostává zaslíbeného přesvědčení, které přichází z nebe.  Čím více jsem se srovnával s ostatními, tím bezvýznamnější se mé zkušenosti zdály být. Ačkoli jsem byl vděčný za to, že mám tyto důvěryhodné pocity, které mě vedou, nevypěstoval jsem si důvěru v to, že tyto jemné pocity jsou ony zaslíbené pocity od Ducha Svatého.

Jako misionář jsem získával téměř každodenně ponaučení od druhých, jejichž život byl neoddělitelně provázán s vedením Ducha.  Tehdy mi mnohé objasnily Pavlovy spisy. Uvědomil jsem si, že když Pavel mluvil o ,ovoci ducha‘, mluvil o té části Ducha, kterou zažíváme – koneckonců ovoce také ochutnáváme.  Pokoušel se sdělit, jakou chuť mají podle něho pocity Ducha. Učil, že „ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost“.[2] Nedokázal jsem popsat chuť ovoce jedním či dvěma slovy.  Stejně tak tomu bylo v případě Pavlova popisu ovoce Ducha, kdy popsal celou řadu ‚chutí‘, které vnímal, když pociťoval Ducha Páně. V mých pocitech se také objevovaly chutě. To mi přineslo ujištění, porozumění a sebedůvěru. Jestliže Pavel získal vedení od Ducha, získal jsem ho i já!

Během mých zkušeností s ovocem Ducha mi byly možná zdůrazněny odlišné chuťové prvky, než s jakými měli zkušenost druzí, ale obojí je platné. Neochutnával jsem proto, aby z toho měli druzí užitek, a jejich osvědčené chutě mi nevyhovovaly. Každý z nás ochutnává pro svůj vlastní užitek a vedení.

Od té doby se pokouším povzbuzovat tyto radostné pocity Ducha, které mě vedou, a pečlivě se jimi řídit. Neustále mě udržují na šťastnějších cestách života.[3] Moje zkušenost potvrzuje, že když se zdá, jako by naše pocity byly sotva dostačující na to, abychom se jimi mohli řídit, „sotva dostačující“ stále stačí a my se i tak můžeme rozhodnout se jimi řídit!

Zatímco se budeme snažit přivolávat do svého života božštější vedení, můžeme se držet tohoto povzbudivého ponaučení presidenta Nelsona: „Nic nedokáže otevřít nebesa tak jako kombinace větší čistoty, naprosté poslušnosti, horlivého hledání, každodenního hodování na slovech Kristových v Knize Mormonově a času pravidelně věnovaného chrámové práci a práci na rodinné historii.“[4]


[1] Nauka a smlouvy 9:8

[2] Galatským 5:22–3

[3] Efezským 5:9 – Pavel, když učil Efezské, také potvrdil, že „… ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě“.

[4] ‚Zjevení pro Církev, zjevení pro náš život‘ – President Russell M. Nelson, Generální konference, duben 2018