Váš plán, který vás přivede k Němu

Vítejte Vítejte ve společenství lidí, kde se všichni snaží žít podle toho, čemu učil Ježíš. Pojďte a podívejte se, čemu věříme, na stránkách PojdteKeKristu.org.
Toto je Církev Církev začíná v neděli, ale tím to nekončí. Představte si, že by církev vystoupila ze čtyř stěn své budovy a inspirovala nás každý den.
Family

Vize

„Zveme všechny Boží děti na obou stranách závoje, aby přišly ke svému Spasiteli, obdržely požehnání svatého chrámu, měly trvalou radost a staly se způsobilými pro věčný život“. - PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

 
 

Priority

 • Následovat proroka
 • Pozvat přítele na shromáždění svátosti 
 • Vzít do chrámu některého svého předka
Goals-eng

Cíle

 • Dopřávat si požehnání pramenící z každodenního pokání.
 • S modlitbou vyhledávat příležitosti k pastýřské službě.
 • Zvát členy rodiny, širší rodiny a přátele na shromáždění svátosti, aby se dozvěděli více o Kristu.
 • Sdílet poselství Církve dostupná on-line s rodinou a s přáteli.
 • Plně se věnovat programu „Pojď, následuj mne“ a s modlitbou usilovat o osobní zjevení.
 • Posilovat svou víru v Ježíše Krista prostřednictvím cílevědomého zachovávání dne sabatu doma i na shromáždění.
 • Věnovat velkou péči novým a navracejícím se členům.
 • Mít neustále na paměti dorůstající generaci.
 • V radě sboru se zaměřovat na to, jak pomáhat členům a přátelům kráčet po cestě smlouvy jak samostatně, tak s rodinou.
 • Být hoden chrámového doporučení.
 • Přinášet do domu Páně jména svých předků a pomáhat v tom také druhým.
 • Klást nejvyšší možný důraz na spojování a sjednocování rodin na obou stranách závoje.

Ukazatele pokroku

Vedoucí sboru a kůlu budou moci měřit pokrok sledováním těchto klíčových ukazatelů z Čtvrtletní zprávy:

 • Pohovory o pastýřské službě
 • Obdarovaní členové s platným chrámovým doporučením
 • Účast na shromáždění svátosti: ve sborových domech a doma 
 • Členové, kteří odeslali jména předků pro vykonání chrámových obřadů

Realizace

Důležitou součástí plánu území jsou konkrétní kroky, které mají členové podniknout pro to, aby jednotlivcům a rodinám pomohli zapojit se do práce na spasení.

Vedoucí: Členové koordinačních rad a rad kůlu a sboru mají s modlitbou určit konkrétní kroky, které podniknou pro to, aby uskutečnili vizi, priority a cíle území. Vedoucí jsou povzbuzováni, aby s modlitbou zvážili jména konkrétních jednotlivců, na které zaměří svou pozornost.

Jednotlivci a rodiny: Jednotlivci a rodiny jsou povzbuzováni, aby si na malé kapesní kartičce stanovili konkrétní změřitelné cíle, které jim v jejich životě pomohou zaměřit úsilí na tyto tři priority plánu území.

Zodpovědnost a vyhodnocování: Územní sedmdesátníci povzbuzují presidenty kůlů, aby nacházeli možnosti, jak smysluplně realizovat plán území, a pravidelně s nimi vyhodnocují jejich pokrok. Presidenti kůlů povzbuzují biskupy, aby spolupracovali s vedoucími kněžství a organizací při nacházení možností, jak plán území realizovat, a obdobně s nimi toto vyhodnocují a povzbuzují je.

Stáhnout PDF

Plán | Kartička

Pojďte a podívejte se, čemu věříme, na stránkách www.PojdteKeKristu.org

Family at Preston Temple