Pět zázraků v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Zjistěte, jaké zázraky jsou důležitou součástí historie Svatých posledních dnů

zwei Männer beten, ein Engel legt einem von ihnen die Hände auf

Historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je plná zázračných událostí, které svědčí o tom, že Bůh se zapojuje do života svých dětí. Čtěte dál, chcete-li se dozvědět o několika událostech v historii Svatých posledních dnů, které žehnají životu milionů lidí po celém světě.

Zázrak č. 1 v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – První vidění Josepha Smitha

Na jaře roku 1820 se Joseph Smith, mladý farmářský chlapec ze zemědělské části státu New York, potýkal s otázkou, do které církve má vstoupit. Joseph při studiu Bible narazil na verš v Jakubovi 1:5, kde se píše: „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a [nevyčítá], i budeť dána jemu.“ Joseph, inspirován k činu těmito Jakubovými slovy, se odebral do lesa nedaleko svého domova, aby se pomodlil.

V zázračné odpovědi na Josephovu modlitbu se zjevili Bůh Otec a Ježíš Kristus. Řekli Josephovi, aby nevstupoval do žádné z církví, které tehdy na zemi existovaly. Joseph se řídil radami, které obdržel, a později se stal prorokem, skrze nějž Bůh na zemi znovuzřídil svou pravou Církev. (Viz Joseph Smith–Životopis 1.) Joseph byl prvním prorokem a presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Zázrak č. 2 v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – přeložení Knihy Mormonovy

Svatí posledních dnů věří, že Kniha Mormonova je „záznam o tom, jak Bůh jednal s lidmi, kteří žili v dávných Amerikách“. (Věrni víře [2004], 96.) Knihu Mormonovu sepsali dávní proroci, kteří vyryli tento záznam na zlaté desky. Moroni, poslední z těchto proroků, pak před svou smrtí desky zakopal. V roce 1823 se Moroni zjevil jako anděl Josephu Smithovi a řekl mu, jak desky najít a přeložit.

Když Joseph desky získal, byl schopen je zázračně – s pomocí Boží – přeložit do angličtiny. Bez božské pomoci by Joseph tento dávný záznam přeložit nedokázal. Josephova manželka Emma svědčila o tom, že v době překládání Joseph „nedokázal napsat ani nadiktovat souvislý, dobře formulovaný dopis, natož nadiktovat takovou knihu, jako je Kniha Mormonova“. („Překládání knihy Mormonovy“, Eseje na témata z evangelia, https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays?lang=ces.) Dnes je Kniha Mormonova přeložena do více než stovky jazyků a pomáhá milionům lidí po celém světě dozvědět se více o Ježíši Kristu.

Zázrak č. 3 v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – znovuzřízení kněžství

Svatí posledních dnů věří, že kněžství je moc a pravomoc, kterou Bůh udílí lidem, aby mohli jednat v Jeho jménu. Poté, co byli Ježíš Kristus a Jeho apoštolové zabiti, bylo kněžství ze země odňato. V roce 1829 nebeští poslové, k nimž patřili Jan Křtitel a apoštolové Petr, Jakub a Jan, kněžství skrze Josepha Smitha znovuzřídili. Na základě této kněžské pravomoci a pod vedením Pána Joseph 6. dubna 1830 zorganizoval Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Zázrak č. 4 v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – zasvěcení chrámu Kirtland

V prosinci 1832 Bůh přikázal svému lidu, aby postavil chrám – dům uctívání a učení. Svatí posledních dnů několik let pracovali a přinášeli oběti, aby chrám Kirtland dostavěli. Tento „dům Páně“ byl nakonec dokončen v březnu 1836 a jeho zasvěcení doprovázely velkolepé duchovní projevy. Mnozí členové Církve viděli anděly a Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu se zjevil sám Ježíš Kristus, který chrám přijal. V chrámu se zjevili také Mojžíš, Elias a Eliáš. (Viz NaS 110.) Dnes mohou členové Církve uctívat Boha a učit se ve více než 150 chrámech po celém světě.

Zázrak č. 5 v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – vidění Josepha F. Smitha týkající se duchovního světa

V roce 1918 se Joseph F. Smith, president Církve, rmoutil nad úmrtím několika členů své rodiny – svého nejstaršího syna, mladého zetě a snachy. (Viz Lisa Olsen Tait, „Susa Young Gates and the Vision of the Redemption of the Dead“, Revelations in Context series, Aug. 14, 2015, history.churchofjesuschrist.org.) Když president Smith přemítal o Usmíření Ježíše Krista a o záznamu Kristova kázání mrtvým v 1. epištole Petrově (viz 1. Petrova 3–4), obdržel zázračné vidění života po smrti. Viděl, že Boží spravedliví služebníci po své smrti dál káží evangelium těm, kteří o něm dosud neslyšeli. Učil, že ti, kteří žijí na zemi, mají zodpovědnost vykonávat posvátné obřady evangelia, jako je například zástupný křest, za své zesnulé rodinné příslušníky, kteří tyto obřady neobdrželi za svého života. (Viz NaS 138.)

Zázraky v dnešní době

Svatí posledních dnů věří, že se zázraky dál dějí i v dnešní době. Tak jak se lidé po celém světě dozvídají více o Kristově Církvi, která je dnes na zemi, dospívají k osobnímu porozumění zázračné historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a zakoušejí pokoj a radost plynoucí z poznání, že Bůh se nadále aktivně zapojuje do života svých dětí. Chcete-li se dozvědět více o historii a učení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, navštivte stránky pojdtekekristu.org.