Nový rok s vírou v Krista

Elder Leimer x250.jpg
Starší Axel H. Leimer Uzemní sedmdesátník

Žijeme v době velkého zmatku. Denní zprávy a naše osobní výzvy by mohly způsobit, že nás opustí odvaha a přemůže nás strach.[i] Proroci nás však učí tomu, že víra rozptyluje strach a přináší jas naděje.[ii] Víra je v písmech definována jako víra a důvěra v Ježíše Krista. Věříme, že je Syn Boží a že má moc nás skrze Usmíření spasit.

Víra v Pána Ježíše Krista je první zásadou evangelia.[iii] Dává nám moc:

 • potěšit Boha;[iv]

 • obdržet od Něho pomoc a vedení;[v]

 • obdržet odpovědi na modlitby a projevy pravdy;[vi]

 • změnit své srdce;[vii]

 • činit pokání a být pokřtěn;[viii]

 • obdržet odpuštění;[ix]

 • být svědky mocných zázraků;[x]

 • obdržet sílu;[xi]

 • být uzdraven;[xii]

 • být spasen;[xiii]

 • pohlédnout na Boha a žít;[xiv]

 • lnout k dobrým věcem;[xv]

 • pomáhat rodičům učit jejich děti;[xvi] a

 • vytrvat do konce.[xvii]

Víra je velikou pozitivní mocí, která nás může pozvednout nad mračna obav a pomoci nám uzdravit se v Kristu.  K víře nemají přístup pouze ti, kteří jsou silní, ani nezávisí na vnějším povolání nebo postavení.  Místo toho je přístupná všem, kteří se rozhodnou následovat Krista a Jeho prostou nauku, čiňte pokání a buďte pokřtěni‘.[xviii]  Jakmile se rozhodneme přijmout evangelium a jednat podle této nauky[xix], i ti nejslabší z nás jsou učiněni silnými.[xx]  „Víra v Ježíše Krista je dar z nebes, který přichází, když se rozhodneme uvěřit a když se ji snažíme získat a držet se jí.“[xxi]  „Když se rozhodneme s vírou následovat Krista, místo abychom si ze strachu vybrali jinou cestu, budeme požehnáni následky, které jsou v souladu s naším rozhodnutím.“[xxii]

Pokud se v tomto novém roce rozhodnete obnovit svou víru, můžete se řídit těmito jednoduchými kroky.  Zaprvé – poznejte Spasitele a milujte Ho. Můžete začít tím, že budete poslouchat nebo číst Jeho slovo.[xxiii]  Rozhodněte se, že nevynecháte shromáždění nebo četbu písem; obzvláště Knihy Mormonovy.  Čtěte Knihu Mormonovu s úmyslem lépe poznat Spasitele.  Mohli byste si podtrhávat všechny odkazy, které se týkají Jeho vlastností a učení.  Zadruhé – jak vaše víra poroste, rozhodněte se žít podle Jeho učení.  „Když máme víru v Krista, přijímáme Jeho Usmíření a Jeho učení a uplatňujeme je. Důvěřujeme Jemu i tomu, co říká. . . . Věříme v Krista a věříme, že si přeje, abychom dodržovali všechna Jeho přikázání. Svou víru chceme projevovat tím, že Ho budeme poslušni.“[xxiv]

Jakmile Ho lépe poznáme, budeme pociťovat větší touhu dodržovat Jeho přikázání.[xxv]  Spasitel jednoduše učil: „Milujete-li mne, přikázaní mých ostříhejte.“[xxvi]  Tato nauka je stejně mocná jako je jednoduchá.  Přikázání nemáme dodržovat ze strachu, ale proto, že nás motivuje láska.  Pán nás vyzývá, abychom dodržovali Jeho přikázání a ctili Jeho zákon jako zřítelnici oka svého a abychom si je zapsali na desky svého srdce.[xxvii]  Když Pán předpovídal novou smlouvu v posledních dnech, řekl: Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu Bohem jejich, a oni budou mým lidem.[xxviii]

Zatímco svět se neustále mění a srdce lidí ochabují, ve víře v Ježíše Krista můžeme nalézt pokoj a sílu.  Kristus nám nabízí, že naše břímě učiní lehkým.[xxix]  Kéž se jako ti nejslabší z nejslabších chopíme tohoto zdroje síly a prožijeme nový rok s prohloubenou vírou a větší důvěrou ve své vlastní spasení.

 


[i] NaS 88:89–91
[ii] 2. Nefi 31:20
[iii] Články víry 1:4
[iv] Židům 11:6
[v] 1. Nefi 7:12; 1. Nefi 16:28; Moroni 7:26
[vi] NaS 10:47,52; Mosiáš 27:14; Moroni 10:4
[vii] Mosiáš 5:7
[viii] 2. Nefi 9:23
[ix] Enos 1:3–8
[x] 2. Nefi 26:13; Eter 12:12; Moroni 7:27–29, 34–38
[xi] Alma 14:26; Eter 12:27–28, 37
[xii] 3. Nefi 17:8
[xiii] Mosiáš 3:12; Efezským 2:8; 2. Nefi 25:23
[xiv] Helaman 8:15
[xv] Moroni 7:28
[xvi] NaS 68:25
[xvii] NaS 20:25, 29
[xviii] NaS 10:67
[xix] NaS 101:78
[xx] Eter 12:27; NaS 1:19; NaS 133:58
[xxi] Víra není otázkou náhody, ale rozhodnutí Starší Neil L. Andersen Kvorum Dvanácti apoštolů, generální konference v říjnu 2015
[xxii] Buďte živi z víry, ne ze strachu; Quentin L. Cook. Listopad 2007
[xxiii] Římanům 10:17
[xxiv] Kažte evangelium mé -  příručka k misionářské službě [2004], 61–62
[xxv] 1. Janova 2:3
[xxvi] Jan 14:15; Jan 15:10; NaS 46:9; NaS 124:87; Mosiáš 13:14,
[xxvii] Přísloví 7:2–3
[xxviii] Jeremiáš 31:33
[xxix] Matouš 11:30