Nikdy to nevzdávej!

Marie Fejtová

Nikdy to nevzdávej!

Vždy, když si sama namlouvám, že to nemá smysl a bylo by lepší všechno vzdát, dělat to stejné, co lidé okolo mě bez pravidel, představím si, že opravdu na nikom okolo mě nezáleží, kromě Nebeského Otce.

Téměř polovinu prázdnin jsem strávila na církevních táborech jako je FSY (For the Strength of Youth, česky Pro posílení mládeže, konference pro mládež 14–18 let), tábor Mladých žen a Jalovec, kde jsou lidé se stejnými měřítky a vírou. Bylo úžasné být ve společnosti stavěné na stejných zásadách, kde se dodržují stejná pravidla a všichni vědí, proč je dodržují. Díky tomu jsem si znovu připomněla, jak důležité to pro mě je a cítím se více sebevědomá a svá. Opravdu mě to motivovalo a připravilo na vstup do školy, kde jsem neustále v kontaktu s přáteli rozdílných hodnot, pokud vůbec nějaké mají.

Nevím, jestli to víte, ale Osobní pokrok Mladých žen, který je zde právě pro náš rozvoj, se bude rušit a já ho teprve teď začala dělat. Velkou motivací mi jsou Julča a Eliška (další mladé ženy z odbočky), které, i přestože jsou mladší než já, toho mají hotového více.

Rozvoj

Právě jedna z hodnot Osobního pokroku, Poctivost, je zaměřená na to, aby všechny hodnoty byly dodržovány pečlivě a poctivě. Na táboře Mladých žen, kde jsme se hodně bavily o prvních členech tady v Československu, řekla Klára Řezáčová myšlenku, která mě zaujala. Řekla, že to není tak dávno, vlastně mezi tyto pionýry patřili ještě naši rodiče nebo prarodiče! Tím pádem je moje generace teprve první, možná druhá, která je, nebo byla, odmala vychovávána v Církvi. Musíme se tedy o to více snažit! Církev v České republice teprve začíná a v našem okolí je tolik lidí, kteří o Bohu musí vědět více.

President Eyring učil: „Můžete si společně se mnou představit proroka Moroniho (Moroni 10:3), jak na zlaté desky vyrývá poslední slova Knihy Mormonovy? Byl sám. Viděl svůj národ, lid a rodinu padnout. Země byla „jedním neustálým koloběhem“ války (Mormon 8:8). Přesto měl naději, neboť viděl naši dobu! A ze všeho, co by býval mohl napsat, zvolil výzvu k tomu, abychom pamatovali.“ (více viz Liahona, únor 2018, Vždy na Něj pamatujte)

Já osobně si tedy myslím, že dodržování měřítek, ať už ohledně vzhledu nebo chování, hudby nebo desátků a všeho toho, co najdeme v příručce Pro posílení mládeže, je opravdu moc důležité nejen pro nás, ale i pro ostatní.

Misionáři nosí cedulky, my je mít nemusíme, ale jak dáváme tedy najevo, čemu věříme? „Vpravdě pravím vám všem: Povstaň a sviť, aby světlo tvé mohlo býti korouhví pro národy.“ (NaS 115:5) A Bůh nám za to slibuje štěstí.

Čtyřlístek

Sestra Cravenová (druhá rádkyně v generálním předsednictvu Mladých žen) ve svém proslovu „Pečlivě, nebo nedbale“ z května 2019 řekla: „Jednou jsem ve výloze obchodu viděla nápis „Štěstí – 15 dolarů“. Tolik mě zajímalo, kolik štěstí lze koupit za 15 dolarů, že jsem zašla dovnitř. Byla tam spousta levných cetek a suvenýrů – nic z toho, co jsem tam viděla, mi nemohlo přinést ono štěstí, jež sliboval nápis ve výloze! Často jsem pak přemýšlela o tom nápisu i o tom, jak snadno lze hledat štěstí v předmětech, jež jsou laciné nebo dočasné. Jako členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsme požehnáni tím, že víme, jak a kde hledat pravé štěstí. Najdeme ho pečlivým životem podle evangelia, jež ustanovil náš Pán a Spasitel, a snahou stát se více takovými, jako je On.“ (více viz Liahona, květen 2019; Pečlivě, nebo nedbale?)

V úvodu Pro posílení mládeže se píše: „Naši milovaní mladí muži a mladé ženy, máme ve vás velkou důvěru. Jste milovaní synové a dcery Boží a Bůh na vás pamatuje. Přišli jste na zemi v době velikých příležitostí, a také velikých problémů. Měřítka v této brožurce vám pomohou s důležitými rozhodnutími, která činíte nyní a která ještě učiníte v budoucnosti. Slibujeme vám, že pokud budete dodržovat smlouvy, které jste uzavřeli, a tato měřítka, budete požehnáni společenstvím Ducha Svatého, vaše víra a svědectví porostou a budou silnější a vy se budete těšit z rostoucího štěstí.

          Vše, co děláte, dělejte s myšlenkou na chrám. V chrámu obdržíte největší z Pánových požehnání, k nimž patří i sňatek na čas a celou věčnost. Dodržování měřítek v této brožurce vám pomůže uchovat se způsobilými ke vstupu do chrámu, kde můžete již dnes vykonávat posvátné obřady za své předky a kde budete moci v budoucnu sami uzavřít nezbytné smlouvy.

Náš Otec v nebi ve vás vkládá velkou důvěru. Má pro vás práci, kterou máte vykonat. V modlitbě usilujte o Jeho vedení a raďte se se svými rodiči a vedoucími. Rozhodnutí, která činíte dnes, z velké části ovlivní to, co bude následovat během vašeho smrtelného života a po celou věčnost.

          Dosvědčujeme vám, že Bůh žije. Upřímně se modlíme o to, abyste v životě zůstali pevní a stateční a abyste měli důvěru ve Spasitele a v Jeho zaslíbení. Budete-li to činit, budete svým pozitivním vlivem pomáhat budovat království Boží a připravovat svět na Druhý příchod Spasitele.“

Cesta

A já vím, že je důležité získat sebevědomí v těchto měřítkách, pravidlech nebo hodnotách, říkat se tomu dá různě, protože bez nich jsme ztracení v tomhle chaotickém světě, kde se často utápíme a nemůžeme najít pravdu. A i když to není jednoduché, vždy můžeme své chyby napravit díky Kristu. Hlavní je nepřestat se snažit.

Měla jsem období, kdy mi připadalo, že nic nemá smysl, že mi dodržování měřítek nic podstatného nedá. Přesto jsem se jich radši držela, jen tak pro jistotu. Ale teď nedávno mi přišla odpověď. Vždy, když si sama namlouvám, že to nemá smysl a bylo by lepší všechno vzdát, dělat to stejné, co lidé okolo mě bez pravidel, představím si, že opravdu na nikom okolo mě nezáleží, kromě Nebeského Otce. Představím si, že jediný, kdo mě opravdu vidí, je jenom On a přeje si, abych se řídila tím správným, protože to je ten opravdový důvod, proč nám dal svobodu. Abychom dokázali, že zvládneme bezúhonně dělat to, co je správné bez ohledu na okolnosti.

 A opakuji, hlavně se nesmíme přestat snažit.