Nejlepší přítel – Ježíš Kristus

Miroslav Michalský, sbor Ostrava

Ježíš Kristus

Nedělní shromáždění, návštěvy chrámu, YSA a FSY konference, tábor Mladých mužů, …Co mají všechny tyto události společného? Na všech jsem se mohl potkat se svými nejlepšími přáteli (a tedy i s vámi).

Prorok Joseph Smith učil, že „přátelství je jednou z velkých stěžejních zásad ‚mormonismu‘“ [1] Když jsem byl na výše zmíněných akcích, cítil jsem se úžasně. Světské starosti se zdály být tak maličké; pokušení, které mě normálně trápí, se najednou velice snadno odolávaly a ze vzpomínek na společné zážitky se budu těšit po celou věčnost. Cítil jsem (a stále se cítím), že někam patřím a že nejsem sám.

President Thomas S. Monson učil: „Každý potřebuje dobré přátele. Okruh vašich přátel velmi ovlivní vaše myšlení a chování, stejně jako vy to jejich. Když sdílíte společné hodnoty se svými přáteli, můžete se navzájem posilovat a povzbuzovat.“ [2] Král Šalamoun pronesl, že je zcela marné být na světě sám. Proč by se měl člověk vůbec snažit dělat cokoliv, když se o to nemá s kým podělit? „Lépe je dvěma nežli samotnému.“ [3] Když mám těžkosti, když padnu, přátelé mi pomohou; ale kdo mi pomůže, když jsem sám? Jako přátelskou radu bych vám doporučil přečíst si v Bibli Kazatele 4:7-12, jsou to moc krásné verše.

President Gordon B. Hinckley nás ale varoval, když učil: „Při vaší procházce životem si dávejte pozor na vaše přátele. Mohou vás buď postavit, nebo zničit.“ Podle mě je velmi důležité, s jakými lidmi trávíme svůj čas. Když jsem ve škole se spolužáky, kteří bohužel nesdílí stejná měřítka, je pro mě tak snadné „vypustit“ přirozeného člověka a hřešit a myslet si, že to nevadí. Zato když jsem se svými přáteli v církvi, cítím se tak šťastný, když si spolu můžeme povídat o našem oblíbeném hrdinovi z Knihy Mormonovy nebo si plánovat, kam pojedeme na misii. „Přítel miluje za všech okolností…“ [4]

Starší Robert D. Hales učil: „Víte, jak poznáte opravdového přítele? Opravdový přítel nás miluje a ochraňuje. Při rozpoznávání pravého přítele musíme v přátelství hledat dva důležité prvky: Když jsme s opravdovým přítelem, je pro nás snazší žít podle evangelia. Podobně, pravý přítel nás nikdy nenutí, abychom si vybrali mezi jeho a Pánovou cestou.“ „...bližší než bratr je však ten, kdo miluje.“ [5]

Na závěr bych vám chtěl vydat svědectví, že mezi nejkrásnější pocity, které znám, patří, když jsme nejlepší přátelé s Ježíšem Kristem. On je nejlepší z nejlepších přátel. Je pro nás dokonalým příkladem toho, jak být přítelem. Nazývá nás svými přáteli. [6] Jeho rámě je otevřené a Jeho přáním je, abychom s Ním byli přátelé. Jsem velmi vděčný za své přátele v rodině a v Církvi. Jste skvělí přátelé.

Ve jménu toho nejbáječnějšího a nejvěrnějšího přítele, Ježíše Krista, amen.


[1] Učení presidentů Církve: Joseph Smith, kapitola 40: Jak nádherní jsou věrní, spravedlní a opravdoví přátelé
[2] Thomas S. Monson, „Připravenost přináší požehnání“, generální konference, duben 2010
[3] Kazatel 4:9
[4] Přísloví 17:17
[5] Přísloví 18:24
[6] Jan 15:13-15