Nauka a smlouvy – zjevení z nebes

Četba v nauce a smlouvách

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že Bible i Kniha Mormonova jsou písmo. Svatí posledních dnů věří ještě v další dvě knihy písma, z nichž jedna se nazývá Nauka a smlouvy. Pro Svaté posledních dnů je Nauka a smlouvy sbírkou „božských zjevení a inspirovaných oznámení daných pro založení a spravování království Božího na zemi v posledních dnech“. (Úvod k Nauce a smlouvám.) Svatí posledních dnů jsou vděčni za poznání, že Boží zjevení určená lidstvu neskončila Biblí.

Čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří ohledně Nauky a smluv?

6. dubna 1830 Prorok Joseph Smith zorganizoval Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. (Viz NaS 21, záhlaví oddílu.) V počátečním období existence Církve se její členové a vedoucí teprve učili o nauce, účelu a organizaci Boží pravé Církve a dychtivě si přáli poznávat Boží vůli. V historickém záznamu o začátcích Církve se píše: „V těchto počátečních dnech Církve byla velká snaha získat slovo Páně ohledně každého námětu, který se jakýmkoli způsobem týkal našeho spasení.“ (Manuscript History of the Church, vol. A-1, str. 146, josephsmithpapers.org.) Většinu zjevení v Nauce a smlouvách obdržel Joseph Smith „v odpověď na modlitbu, v čase potřeby, a vycházela ze skutečných životních situací zahrnujíce skutečné lidi“. (Úvod k Nauce a smlouvám.) Některá zjevení obdrželi pozdější proroci Církve. Ačkoli je většina oddílů v Nauce a smlouvách určena členům Církve, Svatí posledních dnů věří, že tato kniha je sbírkou „poselství, varování a nabádání[, jež] jsou ku prospěchu všem“. (Úvod k Nauce a smlouvám.)

Co je na Nauce a smlouvách jedinečného?

Na rozdíl od BibleKnihy Mormonovy není Nauka a smlouvy překladem dávných písem. Nauka a smlouvy je mezi písmy jedinečnou knihou, protože v ní promlouvá hlas Páně k lidem, kteří žijí v dnešní době – v době, kterou Svatí posledních dnů nazývají „posledními dny“. (Viz Doctrine and Covenants Student Manual, 2nd ed. [Church Educational System manual, 2001], 1–2.) Obsahuje „zásady a postupy týkající se správy Církve“ v dnešní době a také přikázání, zaslíbení a nauky. (Gordon B. Hinckley, „The Order and Will of God“, Ensign, Jan. 1989, 4.)

Kromě toho mnohá zjevení v Nauce a smlouvách obsahují hlas Páně v první osobě. Tento hlas v Nauce a smlouvách zaznívá soucitně a zároveň neochvějně. Je to hlas varování určený lidem na zemi, aby se připravili před Druhým příchodem Pána Ježíše Krista. (Viz Úvod k Nauce a smlouvám.) Svatí posledních dnů věří, že Nauka a smlouvy obsahuje „nauky spasení, zásady, které [lidstvo] přivedou k plnosti radosti“ a posvátné smlouvy, „které jsou důležitější než všechny poklady světa“. (Doctrine and Covenants Student Manual, vii.)

Jak mohu získat další informace?

Svatí posledních dnů věří, že kromě vzniku Nauky a smluv se při zakládání Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů stalo i mnoho dalších zázračných událostí. Chcete-li se dozvědět více o znovuzřízení Církve Ježíše Krista, navštivte stránky pojdtekekristu.org.