Natáhnout ruku ke Kristu a těšit se z poznání, lásky, pokoje, radosti a štěstí

čeští vedoucí inspirují věřící na podzimní konferenci kůlu Praha

Ovoce ze stromu života, autor Megan Rieker
Ovoce ze stromu života, autor Megan Rieker

„Skutečně můžeme natáhnout ruku z temnoty k Ježíši Kristu a budeme mít poznání, budeme mít lásku, budeme mít pokoj, radost a štěstí.“ Tato slova zazněla v úvodu proslovu presidenta Jana Pohořelického, presidenta Církve v České republice, na podzimní konferenci kůlu Praha, která se konala 21. a 22. října v Brně a byla rovněž živě přenášena do domovů členů a do dalších míst po celé České republice.

Místní vedoucí pro tuto konferenci zvolili jako hlavní motto verše z Knihy Mormonovy, dalšího svědectví o Ježíši Kristu – konkrétně ze 3. Nefiho 11:14, 16–17: „Vstaňte a pojďte ke mně, abyste mohli... věděti, že já jsem Bůh Izraelský a Bůh celé země a že jsem byl zabit pro hříchy světa. ... A když všichni předstoupili a sami byli svědky, zvolali jedním hlasem řkouce: Hosana! Velebeno budiž jméno Boha Nejvyššího! A padli k nohám Ježíšovým a uctívali ho.“ I když na konferenčních zasedáních zaznělo 15 proslovů, přičemž řečníci nedostali předem zadána žádná témata, všechny v jednotě směřovaly k Ježíši Kristu, k mottu konference a k vizi kůlu. Řečníci učili ze svatých písem a dělili se o své zkušenosti ze života s evangeliem Ježíše Krista.

President Michal Hanzal, první rádce v předsednictvu kůlu, ve svém proslovu učil z Druhé epištoly Korintským a podělil se o to, že apoštol Pavel je pro něj příkladem snášení zkoušek a soužení s radostí. „Klíčem, který nám Pavel ukazuje, je náš postoj. Klíč se skrývá v tom, jak nahlížíme na všechna naše soužení a na všechny naše zkoušky,“ uvedl president Hanzal a „nahlížení“ dále vysvětlil takto: „Hledět na věci neviditelné (o kterých se píše ve 2. Korintským 4:17–18), tedy na věci věčné, znamená myslet na Ježíše Krista. Znamená to myslet celestiálně. Znamená to mít takový vztah s Pánem, že s Ním zvládneme všechno. Znamená to mít pevné svědectví o tom, že Bůh je náš Nebeský Otec, Ježíš je Kristus, náš Spasitel a Vykupitel, a že Jeho Církev je dnes na zemi znovuzřízena.“

Ježíš Kristus slouží lidem shromážděným u chrámu
Ježíš Kristus slouží lidem shromážděným u chrámu

Význam Ježíše Krista v našich životech i v našem náboženství vyzdvihl také president Ondřej Dítě, druhý rádce v předsednictvu kůlu: „Chtěl bych se zeptat, zda jste někdy zažili shromáždění, po kterém byste si říkali: ‚Dneska ty proslovy byly na Spasitele zaměřeny až moc! Dneska toho Krista bylo až příliš!‘? Já nikdy.“ President Dítě dále vysvětlil, že na tom, zda na našich shromážděních mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu a prorokujeme o Kristu (viz Kniha Mormonova, 2. Nefi 25:26), má podíl úplně každý z přítomných. President Dítě rovněž věřící povzbudil, aby do svého života zvali Krista ve větší míře: „Bratři a sestry, na našich shromážděních potřebujeme více Krista, a ne méně. V našem domově potřebujeme více Krista, a ne méně. A to se odvíjí od toho, nakolik Spasitele budeme zvát do svého srdce, do svého života.“

Hlavní linie inspirovaných myšlenek podzimní konference kůlu spojená s Ježíšem Kristem se vzájemně proplétala s vizí kůlu: „Kde víra, naděje a pravá láska převládnou a Svatí nebudou se bát, tam čistí v srdci rozkvetou a dům Páně bude stát.“ (Vize kůlu Praha na roky 2022–2025.) President Darrin M. Skousen, president České a Slovenské misie, připomněl, že před tím, než bude postaven chrám (dům Páně) v Česku, musí být čeští Svatí lidmi, kteří jsou na chrám připraveni. A způsobem, jak toho dosáhnout, je očistit své srdce. Tuto myšlenku president Skousen dále rozvedl: „Pánovo dílo očišťování srdcí je procesem změny jak vlastního srdce, tak obrácení srdce k věčné rodině. A to prostřednictvím obřadů a smluv. Starší David A. Bednar učil, že tyto změny srdce se uskutečňují prostřednictvím misionářské práce a chrámové práce.“ Tímto způsobem president Skousen propojil vzájemné úsilí členů a misionářů v jeden celek.

Podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně

Vedoucí Církve vyjádřili českým Svatým uznání za to, že usilovně pracují nejen ve svých myšlenkách, ale i svými skutky na tom, aby v této zemi mohl být nejpozději v říjnu 2025 oznámen dům Páně. A právě o opravdovém životě podle evangelia mluvila presidentka Eva Lendělová, kůlová presidentka Pomocného sdružení: „Když se evangelium v našem životě odráží a snažíme se podle něj žít, tak ho naši bližní v našem životě vidí. Skrze náš život mohou vidět evangelium.“

Na konferenci promlouvali muži i ženy z řad členů předsednictva kůlu, vysoké rady kůlu a kůlových předsednictev organizací, president misie i president chrámu Freiberg, ale rovněž řečníci z řad mládeže a mladých svobodných dospělých či mladé manželky a matky. Řečníci přijeli do Brna z různých koutů České republiky. Během svých proslovů mluvili o svých zkušenostech ze života s Pánem, o prožitcích získaných díky svým církevním povoláním, o růstu Církve ve světě i v České republice i o její budoucnosti. Mezi často zmiňovaná témata patřil chrám a také víra v to, že člověk všechno zvládne, když kráčí s Kristem.

Sobotní zasedání pro dospělé členy Církve se živým přenosem přes YouTube v rámci podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Sobotní zasedání pro dospělé členy Církve se živým přenosem přes YouTube v rámci podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně

Dle slov mnohých účastníků byla tato konference inspirující, obohacující a posilující. A mnohých se mocně dotklo hlavní téma proslovu presidenta kůlu, presidenta Jana Pohořelického: „Všichni si potřebujeme uvědomovat, jak cenné je manželství a jak je důležité vydávat veškeré úsilí na to, aby manželství vytrvalo do konce a nakonec bylo posvěceno Svatým Duchem zaslíbení a stalo se celestiálním, to znamená nebeským.“ Kromě rad, které president kůlu přítomným udělil, pronesl závěrem rovněž výzvu: „Nikdy to, prosím, nevzdávejte. Stojí to za to. Nyní si nedokážeme s naším rozumem a v naší situaci představit a uvědomit, jak mocným darem je manželství na věčnost.“

Příští konference kůlu Praha se uskuteční o víkendu 13. a 14. dubna 2024 v Praze.

President Jan Pohořelický promlouvá k účastníkům podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
President Jan Pohořelický promlouvá k účastníkům podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Hudební vystoupení, děti z Primárek – Sára Kislenková a Gabriela Audrlická  – podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Hudební vystoupení, děti z Primárek – Sára Kislenková a Gabriela Audrlická – podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Hudební vystoupení, pěvecký sbor ze sboru Brno – podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Hudební vystoupení, pěvecký sbor ze sboru Brno – podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Zasedání pro kněžské vedoucí a pro úředníky a úřednice v rámci podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Zasedání pro kněžské vedoucí a pro úředníky a úřednice v rámci podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Diskusní setkání Face to Face pro mladé svobodné dospělé s předsednictvem kůlu v rámci podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně
Diskusní setkání Face to Face pro mladé svobodné dospělé s předsednictvem kůlu v rámci podzimní konference kůlu Praha, která se konala ve sborovém domě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Brně