Mormonští vedoucí volají po zákonech, jež ochrání náboženskou svobodu

Mormonští vedoucí volají po zákonech, jež ochrání náboženskou svobodu

SALT LAKE CITY, ÚTERÝ, 27. LEDNA:

Vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se v úterý vyslovili pro to, aby byla v USA zavedena legislativa, jež by chránila základní náboženské svobody.

Zároveň Církev řekla, že tam, kde je snaha vytvořit související legislativu, podpoří opatření, která poskytnou LGBT lidem ochranu při získávání bydlení, zaměstnání a v několika dalších oblastech, kde takováto opatření chybějí, přičemž zároveň zajistí, aby tím nebyla ohrožena náboženská svoboda.

Protichůdné zájmy obhájců náboženské svobody a těch, kteří se snaží začlenit práva LGBT lidí do právního řádu, vedou k legislativní nečinnosti nebo patovým situacím, k čemuž dochází po celých Spojených státech se vzrůstající frekvencí.

Na tiskové konferenci, na níž vystoupili tři členové řídícího orgánu Dvanácti apoštolů a jedna sestra z řad ženských vedoucích Církve, se tito vedoucí vyslovili k nastolení postoje „spravedlnosti pro všechny“, který uvádí v soulad ochranu náboženské svobody a racionální ochranu LGBT lidí – obzvláště v oblastech bydlení, zaměstnání a veřejné dopravy, kterážto ochrana není v mnoha částech země k dispozici.

Jménem Církve hovořili starší Dallin H. Oaks a Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů Církve a sestra Neill F. Marriottová z generálního předsednictva Mladých žen Církve, přičemž nastínili danou problematiku a objasnili, jaké stanovisko k ní Církev zaujímá a jaký postoj zastává. Tiskovou konferenci uvedl a řečníky představil starší D. Todd Christofferson, rovněž jeden z Dvanácti apoštolů.

Starší Oaks řekl: „Jelikož se nás lidé často ptají, jaké v této záležitosti zaujímáme stanovisko, Církev prosazuje následující zásady založené na učení Ježíše Krista a na spravedlivém přístupu ke všem lidem, včetně věřících:

  • Žádáme pro každého Bohem a Ústavou dané právo žít podle své víry a diktátu vlastního svědomí, aniž by tím bylo ohroženo zdraví či bezpečnost druhých.
  • Prohlašujeme, že tatáž svoboda svědomí se musí vztahovat na muže a ženy kdekoli, aby se mohli řídit náboženskou vírou, kterou si zvolí, nebo vůbec žádnou, pokud se tak rozhodnou.
  • Věříme, že zákony mají být koncipovány tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi svobodami všech lidí a zároveň aby byli respektováni ti, kteří vyznávají odlišné hodnoty.
  • Odmítáme pronásledování a odvetná opatření jakéhokoli druhu, včetně pronásledování založeného na rase, etnické příslušnosti, náboženském přesvědčení, ekonomické situaci nebo na rozdílech v pohlaví či sexuální orientaci.“

Vedoucí Církve řekli, že obě strany účastnící se debaty o náboženské svobodě a opatřeních proti diskriminaci se mají k sobě chovat s respektem.  

Tento postoj je v souladu s podporou, kterou Církev v roce 2009 vyjádřila nařízením města Salt Lake City zajišťujícím ochranu práv LGBT lidí v oblasti bydlení a zaměstnání, a se stanovisky Církve z roku 2010 vyjadřujícími nesouhlas se šikanou a zastrašováním homosexuální mládeže. V době, kdy město Salt Lake City vydalo daná nařízení, Církev zdůraznila, že jim může vyjádřit podporu proto, že tato opatření rovněž zohledňují náboženské svobody. 

Církev toto stanovisko v úterý rozšířila prohlášením, že bude podporovat takováto nařízení na území Utahu i celých Spojených států pod podmínkou, že budou vykazovat vyvážený přístup, který zajistí ochranu Ústavou dané svobody uplatňování náboženské víry a přesvědčení.

Starší D. Todd Christofferson přítomné ujistil, že tato výzva určená vládním představitelům, která požaduje vyvážený přístup k náboženským právům a právům homosexuálů, nepředstavuje žádnou změnu ani posun v nauce Církve. 

Starší Oaks řekl, že „ti, kteří usilují o ochranu náboženského přesvědčení a vyznání a svobodného uplatňování své víry, znepokojeně sledují neustálý úpadek drahocenných svobod, jež jsou zaručeny Ústavou Spojených států“.

A dále vysvětlil: „Záruky náboženské svobody, které jsou již od roku 1791 začleněny v Prvním dodatku Ústavy, ujišťují všechny občany, že mohou zastávat jakékoli náboženské názory a že svou víru mohou svobodně vyjadřovat a jednat podle ní, pokud takovéto jednání neohrožuje veřejné zdraví či bezpečnost. Toto je jedna ze svobod, kterých si v Americe nejvíce vážíme a které největší měrou určují náš národní charakter. Dnes jsme však svědky nových příkladů útoků na náboženskou svobodu, a to se vzrůstající frekvencí.“

Starší Oaks zmínil několik takových příkladů. Řekl, že univerzitní systém v Kalifornii nutí některé skupiny, aby se zpronevěřovaly svému náboženskému přesvědčení, pokud chtějí, aby byly uznány jejich kluby. A v jednom z největších amerických měst nechali právníci jednající jménem místní samosprávy předvolat duchovní, kteří z náboženských důvodů vystoupili proti částem nového antidiskriminačního zákona, aby předložili svá kázání a poznámky. V nedávné době, uvedl dále starší Oaks, byl přinucen odstoupit ředitel jedné velké americké korporace na základě ostré odezvy vyvolané jeho osobním přesvědčením, čemuž média rovněž věnovala značnou pozornost.

„Ve chvíli, kdy jsou věřící lidé veřejně zastrašováni, podrobováni odvetným opatřením, nuceni opouštět zaměstnání či osobně doplácejí na to, že veřejně pozvedli svůj hlas, přispěli v nějaké záležitosti nebo se zúčastnili voleb, je to naše demokracie, kdo prohrává,“ řekl starší Oaks. „Takovéto taktiky jsou zrovna tak špatné jako upírat někomu přístup k zaměstnání, bydlení či veřejným službám na základě jeho rasy či pohlaví.“

Starší Holland řekl, že věřící lidé si musí uchovat své ústavní právo žít v souladu se svým náboženským přesvědčením, které v hloubi duše zastávají. K tomu patří možnost vybrat si svou profesi či zaměstnání nebo sloužit ve veřejném úřadu, aniž by byli zastrašováni, k čemukoli nuceni nebo vystavováni odvetným opatřením ze strany jiné skupiny.

Starší Holland dále uvedl, že „zajistit práva všem lidem – včetně práv náboženských – vyžaduje moudrost a dobrý úsudek, soucit a spravedlnost. Z politického hlediska to zcela jistě vyžaduje, aby byl člověk zasvěcen té nejvyšší úrovni státnických schopností.“  A dodal: „Pokud se kterákoli strana uchýlí k zastrašování, snaze získat body v oblasti politiky nebo obviňováním z fanatismu, tak se nedosáhne ničeho. Jedná se o závažné záležitosti, které vyžadují seriózní myšlenky, jež budou prezentovány v ohleduplné, zdvořilé diskusi.“

Sestra Marriottová během tiskové konference uvedla, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že sexuální vztahy mimo svazek muže a ženy, kteří jsou spolu oddáni, jsou v rozporu s Božími zákony. „Toto přikázání a tato nauka pocházejí ze svatých písem a my nemáme právo je jakkoli měnit,“ řekla. „Bůh je však láskyplný a milosrdný. Má na srdci blaho všech svých dětí bez rozdílu a očekává od nás, že se k sobě budeme chovat s láskou a spravedlností.“

Přístup Církve představuje touhu, aby se lidé sblížili, což by poskytlo podporu dialogu založeném na vzájemném respektu. Sestra Marriottová zdůraznila: „Jako spoluobčané dosahujeme nejlepších výsledků, pokud protichůdné síly různých stanovisek, která jsou otevřeně a do detailu vyjadřována v celonárodní debatě, vedou nakonec ke kompromisu a usnesení, na základě něhož vykročíme vpřed jako národ, silnější než kdy předtím.“

(ODKAZ na hlavní myšlenkyúplný záznam tiskové konference)