Křest Ježíše Krista

Chceme-li se jednou vrátit k Bohu a žít s Ním, musí být každý z nás pokřtěn, tak jako byl pokřtěn Ježíš Kristus. Získejte další informace o biblické zprávě týkající se Ježíšova křtu a o tom, jak můžeme následovat Jeho příklad.

Ježíš Kristus byl pokřtěn – přečtěte si, co nám o tom říká Bible

Proč se dal Ježíš Kristus pokřtít?

Když byl Ježíš Kristus na zemi, učil svým příkladem, že každý z nás musí být pokřtěn. Někteří lidé možná přemýšlejí, zda je křest stále důležitý i v dnešní době. Díky biblickému záznamu o křtu Ježíše Krista se dozvídáme, že křest je nezbytnou součástí plánu, který náš milující Nebeský Otec připravil pro všechny své děti.

Ježíš Kristus byl jediným dokonalým člověkem, který kdy na zemi žil. (Viz Věrni víře [2004], 162–168.) Nikdy se nedopustil hříchu. Vedl dokonalý život, aby nám ukázal, jak máme žít, abychom se po smrti mohli vrátit k Nebeskému Otci. I když Ježíš Kristus neměl žádné hříchy, kvůli kterým by potřeboval odpuštění, rozhodl se, že se dá pokřtít, aby pro nás byl dokonalým příkladem, který máme následovat. (Viz Matouš 3:13–15.)

Co se stalo při křtu Ježíše Krista?

V Bibli se učíme, že Ježíše pokřtil Jeho bratranec Jan Křtitel. (Viz Matouš 3:13.) Bůh dal Janovi zvláštní moc a pravomoc, aby mohl křtít. (Viz Průvodce k písmům, „Jan Křtitel“, scriptures.lds.org.) Tuto moc a pravomoc křtít nazýváme kněžstvím. Jediná církev, která má v dnešní době tutéž pravomoc křtít, jakou měl Jan, je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. (Chcete-li se dozvědět více o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, navštivte stránky pojdtekekristu.org.)

Jesus' baptism
Ježíš Kristus byl pokřtěn před více než 2 000 lety, ale křest je stejně tak důležitý i pro lidi žijící v dnešní době.

Při křtu Ježíše Krista v řece Jordánu (viz Marek 1:9) promluvil z nebe Bůh Otec. Bůh řekl, že se Mu v Ježíšovi „dobře zalíbilo“. (Viz Matouš 3:17.) I my se zalíbíme Bohu, pokud se rozhodneme dát pokřtít, protože když jsme pokřtěni, ukazujeme svými činy, že k Bohu chováme lásku a že chceme následovat Ježíše Krista.

Při Ježíšově křtu byl také přítomen Svatý Duch. (Viz Matouš 3:16.) Když jsme pokřtěni, můžeme i my dostat dar Ducha Svatého. Tento výjimečný dar umožňuje Duchu Svatému, aby nás vedl a pomáhal nám. Také nám umožňuje pociťovat v osobním životě více Boží lásky. Pokud se rozhodneme nechat pokřtít a žít spravedlivě, Duch Svatý může být v našem životě vždy přítomen.

Jan Ježíše při křtu zcela ponořil do vody. Tento druh křtu se nazývá křest ponořením. I my můžeme být pokřtěni ponořením – tak jako Ježíš. Být úplně ponořen ve vodě symbolizuje úplné odpuštění hříchů, k němuž při křtu dochází. Být „pohřben“ ve vodě a poté vyzvednut také symbolizuje nový život, který dostáváme, když se rozhodneme následovat Ježíše Krista, a také naši víru v to, že díky Kristu jednoho dne vstaneme z hrobu. (Viz Římanům 6:1–4.) (Chcete-li se podívat na video ztvárňující křest Ježíše Krista, klikněte zde.)

Proč je pro vás křest Ježíše Krista důležitý?

Chceme-li se jednou vrátit k Bohu a žít s Ním, musí být každý z nás pokřtěn. Chcete-li se dozvědět více o životě Ježíše Krista a o tom, jak se můžete dát pokřtít, navštivte stránky pojdtekekristu.org.